От началото на юни има нова организация за работа на инспекторите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Това обяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Георги Тодоров по време на старта на извънредните проверки на ИА „Автомобилна администрация“ за контрол…
     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОДОРОВ,        Във връзка с възстановяването на сектора, предлагаме да бъдат предприети следните действия: Продължаване на мерките по ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.104-001 „КРАТКОСРОЧНА ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ В ОТГОВОР НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“. Включване на сектора в План за възстановяване…
За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов Приятели, Ние сме тук за да поискаме както обществената, така и медийната подкрепа, освен институционалната, която вече я имаме. Проблемът се състои от три части в решаването му за нерегламентираните превози. Първата и основна…
Изх. № 0020/25.11.2019 г.               ДО МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА,        ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ        И СЪОБЩЕНИЯТА                      УВАЖАЕМИ Г-Н  ЖЕЛЯЗКОВ,      Във връзка с публикуван за обществено обсъждане Законопроект за изменение и допълнение на Закона за…
Предложение за промени в Закона за автомобилните превози:  1.В Чл. 2, ал.5, т. 2 думата „републиканската”, се заменя с „националната” транспортна схема. 2.Чл.6, ал.1 , след текста :Обществен превоз на пътници и товари се извършва от превозвач, се добавя „…
Предложение за отпадане на вписване номера на двигателя в талона на автомобила при регистрация БФПТ отдавна обмисля това предложение. Не е самоцел, нито пък се постигат някакви облаги, пази Боже. Тук въпросът е принципен. Много отдавна, преди повече от 30…
Интегрираната транспортна стратегия за периода до 2030 г., която е част от предварителните условия на Европейската комисия, е в заключителен етап на подготовка. Това заяви заместник – министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Велик Занчев по време на  кръгла…
Предлага се да отпадне изпита при преиздаването на таксиметровите удостоверения  Подготвени са изменения на Закона за автомобилните превози, с които се предлага срокът на валидност на удостоверенията на таксиметровите водачи да се удължава без да се полага допълнителен изпит. Това…
Пътувам през Словения – Във връзка с периодично постъпващите в ДП-Любляна запитвания от български туристически и други фирми, които извършват международни шосейни превози на пътници до или през територията на Р Словения, правим следните уточнения: Съгласно разпоредбите на чл. 137„а“-137„г“…
Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.  Мотиви Предвидените с проекта на наредба изменения и допълнения са в следните насоки: 1. Проектът на наредба предвижда мерки за прилагането…
Уважаеми Госпожи и Господа, След три години мъка и 6 срещи на заинтересовани страни, излезе Проекта на „Наредба за детските и ученическите пътувания с обща цена, инициирани от детските градини, училищата или центровете за подкрепа за личностно развитие“. Следва 14…
Заседание  на Съвета на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика в Люксембург Защитата на единството и растежа на вътрешния пазар на Европейския съюз, както и създаването на единно европейско транспортно пространство, трябва да останат наши общи цели. Това заяви министърът…
ДЕКЛАРАЦИЯ от Съюз на международните превозвачи   Съюзът на международните превозвачи изразява категоричната си позиция против липсата на решение от страна на Агенция „Митници” по отношение на проблема за продължаващия вече няколко години неосигурен свободен достъп за товарни автомобили до митница…
Проект! ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА АВТОМОБИЛНА КАМАРА           Глава първа                                                               ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   Чл. 1. (1) Този закон създава националния компетентен орган по смисъла на  Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври…
ДО                                                                                                 всички НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ                                                                                                 и заинтересованите                                                                                                 ИНСТИТУЦИИ и МЕДИИ                                                                                                 в Република България                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           …
СНЦ „Съюз Такси“  Обръщение от Съюз Такси към медиите, управляващите и опозицията на Република България. Свали като ПДФ   Предложения относно същността на законопроекта за изменение и допълнение на ЗМДТ от СНЦ „Съюз Такси“. Свали като ПДФ   Становища относно мотивите на законопроекта…
СТАНОВИЩЕ   на Сдружението с не стопанска цел „СЪЮЗ ТАКСИ” относно напъните на КТИТС за затлачване на бранша „ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ”    Уважаеми г-н Министър-председател, дами и господа,        От юни 2014 г. насам КТИТС към Народното…
Определям следния състав на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) за периода 2014-2020 г. Можете да го свалите и като ПДФ Zapoved – nov KN na OPTTI 2014-2020
Изх. № 76/15.12.2015 г                                ДО                                                                        МТИТС и ИААА към него                                                                         в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ                      С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е   на Сдружението с нестопанска цел „СЪЮЗ ТАКСИ”, съвпадащо с това на…
Последни заповеди и разпоредби на Дирекция „Координация на програми и проекти” МТИТС Николай Дечев Секретариат на КН отдел „Мониторинг, информация и комуникация”, Дирекция „Координация на програми и проекти” Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията   МТИТС  
ПРОЕКТ   НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕТСКИ И УЧЕНИЧЕСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ С ОБЩА ЦЕНА, ИНИЦИИРАНИ ОТ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА ИЛИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА   Раздел I Общи положения Чл. 1. (1)  Тази…
Второ заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (КН на ОПТТИ) Г-жа Галина Василева (заместник-председател на КН и заместник-ръководител на УО на ОПТТИ) откри второто заседание на Комитета за наблюдението на Оперативна програма „Транспорт” 2014-2020 г.…
Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от програмите, съ-финансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА…
Младите водачи ще получат книжките си с 26, а не както останалите – с 39 точки, но отпада първоначалният замисъл да не могат да карат през нощта. Правителството реши още, че младите водачи ще карат с придружител, ако возят лица…
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ между USAuber и BGтакком (или ЗАДОЧЕН телевизионен диспут) от д.т.н. инж. Кирил Ризов, председател на СНЦ „СЪЮЗ ТАКСИ” относно забраната на Uber X на територията на Република България (в помощ на МЕДИИТЕ и ИНСТИТУЦИИТЕ на тази територия) Ако…
Изх. № 63/01.03.2015 г ДО КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ВНИМАНИЕТО НА Г-ЖА СИЛВИЯ БЕРКОВА, В КАЧЕСТВОТО Й НА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА КЗК КОПИЯ ДО СГП, КТИТС, МТИТС, ИААА, РДАА и ДИРЕКЦИИТЕ „ТРАНСПОРТ” към ОБЩИНИТЕ З…
    относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004   ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 91, параграф 1…
  Законът важи за всички браншове и работодатели, които командироват работници, в т.ч. и практиканти, на територията на Германия с изключение на пощите и куриерските услуги. Туристическите фирми също са работодател, който командирова работници по смисъла на този закон. Това…
Отговор на Писмо , подадено от Българска Федерация пътнически транспорт   Здравейте г-жо Христова, от 01.01.2015 в Германия влезе в сила новият закон Mindestlohngesetz, който регламентира минимално почасово възнаграждение на труда в размер на 8,50 Евро/час бруто. Съгласно този закон…
  IRU призовава всички власти в Германия да действат според признанието на канцлера Меркел за проблеми с минималното германско заплащане за международните транспортни оператори и да въведат незабавен мораториум върху прилагането му. Страните-членки и Европейската комисия трябва напълно да подкрепят…
Изх. № 62/30.01.2015 г ДО КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ВНИМАНИЕТО НА Г-ЖА СИЛВИЯ БЕРКОВА, В КАЧЕСТВОТО Й НА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА КЗК КОПИЯ ДО СГП, КТИТС, МТИТС, ИААА, РДАА и ДИРЕКЦИИТЕ „ТРАНСПОРТ” към ОБЩИНИТЕ  …
НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по…