Пътувам през Словения

Пътувам през Словения

Пътувам през Словения – Във връзка с периодично постъпващите в ДП-Любляна запитвания от български туристически и други фирми, които извършват международни шосейни превози на пътници до или през територията на Р Словения, правим следните уточнения:

Съгласно разпоредбите на чл. 137„а“-137„г“ от Закона за данъка върху добавената стойост, изискването за регистрация за ДДС се отнася както за фирмите осъществяващи регулярни превози, така и за операторите, извършващи случайни такива.

Регистрацията за получаването на ДДС номер се извършва в съответствие с общите разпоредби на закона или по силата на специален, опростен режим, който се прилага по отношение на:

  • лицата, задължени да заплащат ДДС, които нямат седалище, административно подразделение или постоянно или обичайно местопребиваване в Р Словения; извършващите в Р Словения периодични пътнически превози с МПС, които не са регистрирани в страната;
  • лицата, нямащи право на възстановяването или приспадането на ДДС по

смисъла на чл. 74„а“-74„и“ и на чл. 63 от ЗДДС;

  • лицата, които не осъществяват никакви други транзакции, които биха били предмет на облагане с ДДС в Р Словения.

Така описаната регистрация във Финансовата администрация /Р1Ш5/ на Р Словения следва да се извърши своевременно преди преминаването на МПС през страната, като попълните формуляри /приложени/ могат да се изпратят и в електронен вид на и-мейл: кс-ро1тк.^и@§ОУ.51. След подписването им от страна на компетентния орган и определянето на словенски ДДС номер, документите трябва да се представят на митническите служби при влизането в Р Словения през който и да е било международен ГКПП по Шенгенската граница. /Образците на формулярите са достъпни на английски, немски, италиански и унгарски език в интернет на адрес: Ьир://\м\А/\^.1и.до\/.51/р1еас1т’т/1п1егпе1/Оаук1_т_дгиде_с1а}а^уе/Рос1гос]а/Оо\/ек_па_с1ос1а по_\/гес)по5^0р’15/СВ_Рос1гоЬпе)51_ор15_1_ш12с1а]а_Ро5еЬпа_игеЕ1Не\/_2а_орга\/Цап)е_5ХогНе \/_тес1пагос1педа_оЬса5педа_се51:педа_рге\/о2а_ро1:п1ко\/.рс1{/.

При неспазване на изискването на данъчна регистрация, съгласно чл. 140-144 от ЗДДС, се налагат санкции в размер на:

  • 200 – 41 000 евро, когато юридическите лица, едноличните търговци или физическите лица не начисляват ДДС в определените за това срокове;
  • 000 – 125 000 евро, когато горе посочените лица не извършат ДДС регистрацията или предоставят недостовернни данни за възстановяването или приспадането на ДДС в тяхна полза;

до 375 000 евро, когато нарушителите се облагоделстват имуществено в резултат на по-тежките нарушения на закона;

– до 12 300 евро – на отговорните лица, представляващи юридическите или физическите лица или едноличните търговци.

Предвид транзитния характер на Р Словения и значителния брой автобуси и други МПС, извършващи превози през страната, молим информацията да бъде изпратена до Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Българската асоциация на сдруженията в областта на автомобилния транспорт /БАСАТ/ и други заинтересовани браншови организации, а също така да се публикува в интернет страницата на МВнР и Посолството – в рубриката „Пътувам за… Словения“.

Приложение: съгласно текста – 41 /четиридесет и една/ стр., 8 /осем/ файла:

1/ Формуляр за регистрация на предстоящи превози през Р Словения – на англ. език (файл „ 7-ПЕРОКШ6_ ТПА№РОЙТ_/огт-5рес1а1_аггапдетет_1п{егпаНопа1_осса51опа1_гоас1_{гап5рог{_о/_ра55епдег5″);

2/ Формуляр за вписването на физическо лице в данъчния регистър на Р Словения -на англ. език (файл „16-ОР02 ЕЛ/“Д

3/ Декларация по чл. 137„б“ от ЗДДС за липсата на транзакции, облагаеми в Р Словения – на англ. език

(файл  „6-5ТАТЕМЕМТ_/огт_оп_{Не_Ьа515_о/_АгИс1е_137.Ь_Рагадгар11_3_о]:_111е_200\/-1″);

4/ Описание на различните режими на регистрация, изключения и др. – на англ. език (файл „3-6В_РодгоЬпе]51_ор’15_1_12да]а_Ро5еЬпа_игес1Ие\/“);

ИА АА

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Сродни публикации

За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов

За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов

За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов Приятели, Ние сме тук за да поискаме както обществената,…
Предложения – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Предложения – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Изх. № 0020/25.11.2019 г.               ДО МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА,        ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ        И…
З АКОН за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

З АКОН за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

З  А  К  О  Н  За изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (обн.,…
Одобряване на мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г.

Одобряване на мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г.

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р…