Меморандум и съображения   на НСП, БКТВП, СЪЮЗ ТАКСИ и АТСБ от 17.03.2016 г

Меморандум и съображения на НСП, БКТВП, СЪЮЗ ТАКСИ и АТСБ от 17.03.2016 г

М Е М О Р А Н Д У М   и   С Ъ О Б Р А Ж Е Н И Я

                 на НСП, БКТВП, СЪЮЗ ТАКСИ и АТСБ от 17.03.2016 г.,                                              

         относно приемането на Законопроекта с вх. № 654–01–28/02.03.2016 г. на заседанията на КРР на 16.03.2016 г. и на съвместното заседание на КБФ и  КТИТС на 17.03.2016 г. към Народното събрание на Република България

Със задоволство и благодарност към народните представители от всички партии отбелязваме, че

визираните комисии към Народното събрание, след бурни дебати на посочените дати приеха поотделно Законопроекта, от който зависи бъдещето на бранша „ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ С ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ”. Би било добре, ако уважаемите народни представители преди гласуването на този Законопроект в пленарна зала вземат предвид следните наши съображения, за които нямаше време да бъдат казани пред комисиите, въпреки изразеното ни желание, а точно в тази връзка се навързаха дебатите:

  1. Основното средство за производство в бранша е таксиметровият автомобил, а неговият собственик в болшинството от случаите е единствения или единия от водачите му, което не изключва възможностите – собственик да бъде самия превозвач или лице извън превозвача или водача. За пълнота – лизингополучателят е само отсрочен във времето собственик.
  2. Собственикът има право и го упражнява в съответствие със ЗАП и произтичащите от него Наредби, да вписва или отписва своя автомобил към/от списъка с таксиметрови автомобили на съответния превозвач – това е негово изконно право, но и стимулатор за конкуренцията в бранша (превозвачите се борят за всеки водач и клиент със степента на развитието на своята марка, с обхвата на условията и услугите, които им предоставят).
  3. Дейността „ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ”(ДТПП) се извършва от данъчно задължени лица или ДЗЛ (физически или юридически лица), които са превозвачи (в случаите, когато са регистрирани като такива) или които не са превозвачи, но работят за своя сметка от името на регистрирани превозвачи (по силата на така наречените франчайз–договори или договори за предоставяне на марка и услуги).
  4. Разрешението от съответната Дирекция „ТРАНСПОРТ” на съответната община за извършване на ДТПП се издава за съответния таксиметров автомобил от списъка с автомобили на съответния превозвач.
  5. Таксиметровият автомобил си има СОБСТВЕНИК, ПРЕВОЗВАЧ, ВОДАЧ/И и ДЗЛ. Това може да са четири или три или две или само едно ФИЗИЧЕСКО или ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ.
  6. Таксиметровият апарат (ТА) се фискализира на името на ДЗЛ , което плаща данъците във връзка с ДТПП и осигуровките на водачите. Значи само и единствено ДЗЛ следва да плаща новия алтернативен данък по ЗМДТ върху ДТПП (ДДТПП), което освобождава това ДЗЛ за тази дейност да бъде едновременно облагано и по ЗДДФЛ или по ЗКПО.
  7. За да няма вратички за измъкване от визираното плащане на ДДТПП, то се извършва от конкретното ДЗЛ на конкретния таксиметров автомобил от конкретния списък с автомобили на конкретния превозвач, който от своя страна организира ДТПП по свой образ и подобие за всички таксиметрови автомобили от своя списък, за да се конкурира с останалите превозвачи на пазара. Плащането на ДДТПП се предхожда от декларация за намерение в това отношение. Самото плащане може да става наведнъж (с отстъпка) или на две вноски (до 31 декември на предходната година и до 30 юни на текущата година) – срещу което и при изпълнение на останалите условия, произтичащи от ЗАП и отразени в съответната Наредба, се получава визираното разрешение за конкретния автомобил да извършва ДТПП за срока на плащането – полугодие или пълна календарна година – изразяващо се в картон и стикери за целите на контрола. Всичкото това става на принципа „ПЪРВО ПЛАЩАЩ, А ПОСЛЕ КАРАШ”, защото останалото е вратичка за неплащане на този ДДТПП. Предвидени са и случаите за плащане на данъка при появата на таксиметровия автомобил на пазара през течение на съответната календарна година, както и случаите на връщане на надвзетия ДДТПП, в случаите на прекратяване на ДТПП от конкретния автомобил през течение на съответната календарна година.
  8. В настоящия законопроект, в частта на ЗАП, думата ЛИЦА трябва да  се замени с ДЗЛ. При това положение и във връзка с гореизложените съображения всичко си идва на място. Законопроектът решава проблемите в бранша, без  да влиза в конфликт с КЗК във връзка със СОБСТВЕНИКА, ПРЕВОЗВАЧА, ВОДАЧА/ИТЕ или ДЗЛ на съответния таксиметров автомобил. Съответното ДЗЛ във връзка със съответния автомобил и неговия/те водач/и получава приходи от ДТПП, но извършва разходи за тази дейност в 30 направления (във връзка с: горивата, авточастите, сервизното обслужване, видовете застраховки, ТА, външния и вътрешен вид на автомобила и т.н. и т.н., та до осигуровките на водача/те и настоящия ДДТПП), при това с различна периодичност, при което в хазната от всеки таксиметров автомобил и във връзка с цитираните разходи влизат най-много приходи от ДДС по сравнение с всичко останало в държавата ни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Видно от казаното до тук е: 1/ с настоящите съображения се осветляват неяснотите в разглеждания Законопроект; 2/ виждат се огромните трудности, с които са се справили вносителите на Законопроекта и технити съветници; 3/ става ясно, че Законопроектът решава проблемите на бранша и отхвърля опитите на сили и лица да го подхлъзнат; 4/ отменя влизането в сила от 01.04.2016 г. на поправката Вълков/Михов в ЗАП, с която досегашните кухи ДЗЛ щяха да станат и кухи ПРЕВОЗВАЧИ, при което от всички ДЗЛ, свързани с бранша, в хазната щяха да влизат само по няколко десетки хиляди лева от данъци, вместо 10 – 15 милиона лева след влизането в сила на настоящия Законопроект.                                                                                                                                                                                                  

     

 

СЪСТАВИЛИ:   НСП,   БКТВП,   СЪЮЗ ТАКСИ,   АТСБ

 

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Сродни публикации

Нова организация за работа на инспекторите на ИА Автомобилна администрация

Нова организация за работа на инспекторите на ИА Автомобилна администрация

От началото на юни има нова организация за работа на инспекторите на Изпълнителна агенция „Автомобилна…
Предложения от КАП към Министерство на транспорта

Предложения от КАП към Министерство на транспорта

     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОДОРОВ,        Във връзка с възстановяването на сектора, предлагаме да бъдат предприети…
За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов

За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов

За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов Приятели, Ние сме тук за да поискаме както обществената,…
Предложения – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Предложения – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Изх. № 0020/25.11.2019 г.               ДО МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА,        ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ        И…