Становище на Сдружението с нестопанска цел „СЪЮЗ ТАКСИ“ от 15 декември

Становище на Сдружението с нестопанска цел „СЪЮЗ ТАКСИ“ от 15 декември

Изх. № 76/15.12.2015 г                                ДО

                                                                       МТИТС и ИААА към него 

                                                                       в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

                 С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е

 

на Сдружението с нестопанска цел „СЪЮЗ ТАКСИ”, съвпадащо с това на БКТВП с председател С.Атанасов и НСП с председател Р.Крумов

относно Проекта на закона за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (ЗАП) от 19.11.2015 г.

  

         Уважаеми г-н министър, г-н председател, дами и господа,

 

     Не сме съгласни с Вашите предложения за изменение и допълнение на ЗАП от 19.11.2015 г. както следва:

 

 1. В § 36 – не сме съгласни числото 200 да се замени с 400, а допускаме да се замени с 50.
 2. В § 37, т.1. – не сме съгласни с този текст.
 3. В § 38, т.3. – не сме съгласни със заличаването на ВОДАЧИ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА …, а искаме думата ВОДАЧИ да се замени с думата ЛИЦА (физически или юридически) .

 

     Не сме съгласни с поправката ВЪЛКОВ/МИХОВ от 06.10.2015 г. Искаме ВРЪЩАНЕТО НА СТАРИТЕ ТЕКСТОВЕ в чл.12, ал.1, и в чл.24, ал.1, при което думата ВОДАЧИ се заменя с ЛИЦА (физически или юридически):

Чл. 12. (1) Таксиметров превоз на пътници може да се извършва от търговци, притежаващи удостоверения за регистрация или от ЛИЦА за собствена сметка от името на регистрираните търговци.

Чл. 24. (1) Таксиметровите превози на пътници се извършват от регистрирани превозвачи или от ЛИЦА за собствена сметка от името на регистрираните превозвачи, с леки автомобили до седем места, включително мястото на водача, с електронен таксиметров апарат с фискална памет, по ред, определен в наредбата по чл. 12а, ал. 5, след издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници.

     ДРУГИТЕ НЕОБХОДИМИ ПРОМЕНИ В ЗАП след 06.10.2015 г. са:

 Чл. 24а. (2) Разрешението по ал. 1 се издава на превозвача, който е регистриран по реда на този закон и няма задължения за данъци или осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по законов ред. Изискването за липса на задължения се отнася и за ЛИЦЕТО, извършващо таксиметрови превози от името на регистрирания превозвач за своя сметка.

(3) Общинският съвет определя срока на валидност на разрешението по ал. 1, който е еднакъв за всички превозвачи и не може да бъде по-кратък от 12 месеца с изключение на случаите, касаещи автомобилите в 15_тата им година от тяхната първоначална регистрация.

ЗАБЕЛЕЖКА: Връщаме стария текст, т.е. срокът не може да бъде по-кратък от 12 месеца (при последно изменение ТРИ ГОДИНИ) и добавяме, че по-кратък от 12 месеца може да бъде само за автомобилите в 15_тата им година от първоначалната им регистрация.

                        

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. По смисъла на този закон:

„Таксиметрови превози“ са превозите на пътници срещу заплащане, извършвани от регистрирани превозвачи или от ЛИЦА, извършващи дейността от името на регистрирания превозвач, но за своя сметка, с леки автомобили до седем места, които водачите държат в готовност, за да изпълнят пътуване до определена от клиента цел.

ЗАБЕЛЕЖКА: Въвеждаме цифрата седем като допустим брой на местата в таксиметровия автомобил в съответствие с чл.24, ал.1., което до момента бе пропуск в ЗАП.

     Искаме тези промени да станат АНБЛОК с промените в данъчните закони ИЛИ едно към едно с отхвърлените ПРОЕКТО-ПРОМЕНИ Мендова/Иванов/Ташков ИЛИ както следва:

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ

НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Обекти на облагане

Чл. 1. Този закон урежда облагането на:

 1. печалбата на местните юридически лица;
 2. печалбата на местните юридически лица, които не са търговци, включително организациите на вероизповеданията, от сделки почл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество;
 3. (доп. – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) печалбата на чуждестранните юридически лица от място на стопанска дейност в Република България или от разпореждане с имущество на такова място на стопанска дейност;
 4. доходите, посочени в този закон, на местни и чуждестранни юридически лица от източник в Република България;
 5. разходите, посочени в част четвърта;
 6. (изм. – ДВ, бр. 1 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) дейността на организаторите на посочените в закона хазартни игри;
 7. приходите от сделки почл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество на бюджетните предприятия;
 8. дейността от опериране на кораби на лицата, осъществяващи морско търговско корабоплаване;
 9. (нова – ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) допълнителните разходи на народните представители.
 10. дейността от таксиметров превоз на пътници според Закона за автомобилните превози.

Част пета.
АЛТЕРНАТИВНИ ДАНЪЦИ

Глава тридесет и първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Алтернативен данък

Чл. 218. (1) Данъчно задължените лица, посочени в тази част, вместо с корпоративен данък се облагат с алтернативен данък за дейностите, посочени в тази част.

(2) За всички останали дейности лицата по ал. 1 се облагат с корпоративен данък, с изключение на бюджетните предприятия.
Глава тридесет и първа „а”.

   ОКОНЧАТЕЛЕН ДАНЪК ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

 

Чл. 218а. (1) Eдноличните търговци и юридическите лица, регистрирани като превозвачи по Закона за автомобилните превози, само и единствено за дейността си таксиметров превоз на пътници, се облагат с годишен окончателен данък за всеки свой таксиметров автомобил, както следва:

 1. Размерът на годишния окончателен данък за всеки таксиметров автомобил зависи от размера на населеното място, където се извършва дейността:

    а/ по 600 лв. – за таксиметров автомобил в София;

    б/ по 480 лв. – за таксиметров автомобил в Пловдив, Варна и Бургас;

    в/ по 360 лв. – за таксиметров автомобил в Русе, Стара Загора и Плевен;

    г/ по 240 лв. – за таксиметров автомобил в населените места над 50 000 жители, извън изброените;

    д/ по 120 лв. – за таксиметров автомобил в населените места под 50 000 жители.

 1. Годишният окончателен данък за всеки таксиметров автомобил се внася на четири равни вноски предварително – през последните десет дни на тримесечието, предхождащо новото такова, в приход на Републиканския бюджет. Невнесената тримесечна вноска означава, че съответният автомобил няма да извършва таксиметров превоз на пътници през съответното тримесечие, което не е свързано с разрешението му от общината за такива превози.
 2. За всяка внесена тримесечна вноска на всеки таксиметров автомобил, превозвачът получава вносна бележка за целите на контрола. Ако такава бележка при проверка на пътя не може да бъде представена веднага, то глобата за шофьора по фиш е в размер на 10% от тримесечната вноска, а в противен случай – в размер на 100%, ако не подлежи на по-тежко наказание.
 3. Внесена тримесечна вноска не се връща независимо от случая с таксиметровия автомобил.
 4. При започване на дейността му като таксиметров автомобил или при отпадане на обстоятелствата за спиране на дейността му като такъв, превозвачът индивидуално внася за конкретния автомобил тримесечна, двумесечна или едномесечна вноска според броя на неприключилите месеци на тримесечието.

_________________________________________________________________

 ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ

НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

 

 

Хазарт и таксиметров превоз на пътници

Чл. 48. (1) Освободена доставка е организирането на хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта.

                   (2) Освободена доставка е таксиметровият превоз на пътници по смисъла на Закона за автомобилните превози.

____________________________________________________________________________________________

 

                                                     ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ

НА НАРЕДБА № Н-18 ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:

 1. условията, редът и начинът за одобряване или отмяна на типа, за въвеждане/извеждане във/от експлоатация, регистрация/дерегистрация, отчитане, съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискално устройство (ФУ) и интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД);
 2. сервизното обслужване, експертизите и контролът на ФУ и ИАСУТД, техническите и функционалните изисквания към тях;
 3. изискванията, редът и начинът за установяване на дистанционна връзка и подаването на данни към Националната агенция за приходите;
 4. издаването на фискални касови бележки от ФУ и касови бележки от ИАСУТД и задължителните реквизити, които трябва да съдържат;
 5. видът на подаваните данни, формата и сроковете на подаването им.

(2) Наредбата регламентира задължението на всяко лице да регистрира и отчита извършените от него продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ (фискален бон) или касова бележка от ИАСУТД (системен бон), независимо дали е поискан друг данъчен документ.

(3) За дейността таксиметров превоз на пътници, издаването на фискална касова бележка от ФУ (фискален бон) е задължително за счетоводството на клиентите, но самото устройство не е фискално, а измерително.

 

_____________________________________________________________________________________

 

    

 

С уважение,

                                                                                              д.т.н. инж. Кирил Ризов

Председател на СНЦ „СЪЮЗ ТАКСИ“

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Сродни публикации

Нова организация за работа на инспекторите на ИА Автомобилна администрация

Нова организация за работа на инспекторите на ИА Автомобилна администрация

От началото на юни има нова организация за работа на инспекторите на Изпълнителна агенция „Автомобилна…
Предложения от КАП към Министерство на транспорта

Предложения от КАП към Министерство на транспорта

     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОДОРОВ,        Във връзка с възстановяването на сектора, предлагаме да бъдат предприети…
За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов

За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов

За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов Приятели, Ние сме тук за да поискаме както обществената,…
Предложения – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Предложения – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Изх. № 0020/25.11.2019 г.               ДО МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА,        ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ        И…