З АКОН за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

З АКОН за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

З  А  К  О  Н  За изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

(обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50, 60, 99 и 103 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 109 от 2013 г., бр. 11, 60, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 60, 81 и 100 от 2015 г. и бр. 32, 58 и 59 от 2016 г., бр. 9 и 93 от 2017 г., бр. 62, 80 и 105 от 2018 г.)

 • 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
 1. В ал. 5, т. 1 се заличава;
 2. Създават се ал. 6 и 7:

„(6) При осъществяване на контрол, служители от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” удостоверяват качеството си със служебна карта. Видът на служебната карта се определя от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

(7) Служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” при изпълнението на служебните си задължения носят служебно облекло. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията с наредба определя вида и модела на униформеното облекло, реда за предоставянето и носенето му, както и другите принадлежности, свързани с изпълнението на служебните задължения на служители от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Мотиви:

Актуализиране на нормативната уредба чрез регламентиране на униформеното облекло и реда за удостоверяване на контролните органи на агенцията със служебни карти.

 • 2. В чл. 3, ал. 2 думите „и образец, установен от“ се заменят с „определен с наредба на“.

Мотиви:

Усъвършенстване на нормативната уредба по отношение на събиране на статистическа информация за извършените превози. Събирането на статистическа информация за извършените превози е от съществено значение за управление на процесите в транспорта. Събирането на информация за извършените превози е от съществено значение за взимане на стратегически решения в областта на транспорта и за справедливо управление на транспортните процеси.

 • 3. В чл. 6, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
 1. Точка 1 се заличава.
 2. Точка 5 се изменя така:

„5. превози на пощенски пратки, за които на пощенските оператори са издадени индивидуални лицензи за универсална пощенска услуга, по чл. 39 от Закона за пощенските услуги;“.

 1. Точка 6 се заличава.
 2. Създава се т. 8:

„8. превоз на пътници за хоспитализация и/или извършване на процедури в лечебно заведение, когато превозните средства са собственост на лечебното заведение или лечебното заведение е сключило договор с фирма за извършване на такива превози.“

 1. Създава се т. 9:

„9. превози на товари за собствена сметка с изключение на случаите по чл. 12б, ал. 10.“.

Мотиви:

Актуализиране на нормативната уредба. Премахване на дейности, които са регламентирани в други закони както и добавяне на дейности за които не се изисква издаване лиценз или разрешение.

4. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

 1. В ал. 1 след думите „с българска регистрация и“ се добавя „за него има издаден документ, отразяващ датата за извършване на следващия периодичен преглед за проверка на техническата изправност, удостоверяващ, че моторното превозно средство, което управлява, и тегленото от него ремарке се допускат за движение по пътищата, отворени за обществено ползване и“.
 2. 2. В ал. 2 се създава т. 5:

„5. внедряване на стандарт БДС ISO 39001 за системи за управление на безопасността на движението по пътищата. Изисквания с указания за прилагане.“

 1. 3. Алинея 5 се изменя, както следва:

„(5) Изискванията за професионална компетентност по ал. 2, т. 2 са изпълнени, когато ръководителите на транспортната дейност на търговците:

 1. притежават познания и опит, придобити чрез посещения в курсове за обучение или усвоени в транспортната практика; успешно са положили писмен изпит по предмети, определени в наредбата по ал. 3, и имат най-малко средно образование;
 2. са назначени на трудов договор за съответната длъжност с работодателя по смисъла на параграф 1, т. 1 от Кодекса на труда или те самите са законни представители, собственици, съдружници или акционери, посочени в Търговския регистър;“
 3. Създава се алинея 5а:

„(5а) Ръководителят на транспортната дейност трябва да изпълнява дейността си съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета (ОВ, L 300/51 от 14 ноември 2009 г.)

 1. Алинея 6 се изменя, както следва:

„(6) Изискванията за финансова стабилност по ал. 2, т. 3 са изпълнени, когато търговецът разполага с достатъчно ресурси, с които може да гарантира за нормалното стартиране и функционирането на транспортното предприятие и няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Капиталът е в размер най-малко на левовата равностойност на 9000 евро за първо моторно превозно средство и 5000 евро за всяко следващо моторно превозно средство.

 1. търговецът доказва финансова стабилност чрез един от следните методи:

а)       годишен финансов отчет за последния отчетен период, заверен от регистриран одитор;

б)       банкова гаранция и/или застраховка „Професионална отговорност“. Застраховката или банковата гаранция трябва да гарантират, че превозвача трябва да може по всяко време на счетоводната година да посреща своите финансови задължения. Сумата на финансовия отчет и/или банковата гаранция и/или застрахователната полица трябва да покрива изискуемите средства по ал. 6 за съответния брой моторни превозни средства/заверени копия;“

 1. Алинея 7 се изменя, както следва:

„(7) Изискването за установяване по ал. 2, т. 4 е изпълнено, когато:

 1. търговецът е действително и трайно установен на територията на Република България, за което представя декларация за установяване по образец определен в наредбите по чл. 7, ал. 3;
 2. разполага с поне едно моторно превозно средство с българска регистрация – собствено или придобито чрез договор за наем или лизинг;
 3. 3. да разполага с офис с помещения, в които да държи основните си търговски документи, по-специално счетоводни документи, документи, свързани с управлението на персонала, документи за периодите на управление на превозното средство и почивка, както и всякакви други документи, които трябва да се предоставят на компетентния орган при проверки за спазване на условията, предвидени в този закон;
 4. разполага с експлоатационен център и място за домуване на моторните превозни средства;“
 5. Създават се ал. 8 и 9:

(8) изискването по ал. 2, т. 5 е изпълнено, когато превозвачът е внедрил стандарт БДС ISO 39001:2014 „Системи за управление на безопасността на движението по пътищата. Изисквания с указания за прилагане“ и притежава сертификат, издаден от орган по сертификация на системи за управление, акредитиран от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от чуждестранен орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation) – когато разполага с такъв, или представя декларация за стартирала процедура по издаване на сертификат за внедрената в предприятието „Системи за управление на безопасността на движението по пътищата. Изисквания с указания за прилагане“, като след приключване на процедурата по сертифициране, но не по-късно от 6 месеца от стартирането й, превозвачът представя заверено копие на получения сертификат в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

(9) Лицензираните превозвачи не могат да извършват превоз на пътници и товари, когато са наложени принудителни административни мерки по чл. 106а, ал. 1, т. 6.“

Мотиви:

Актуализиране на нормативната уредба. Предложенията отразяват установени празноти в нормативната уредба относно прилагане на изискванията на Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския Парламент на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета, относно лицата, които отговарят на изискванията за добра репутация и професионална компетентност (Регламента) и зачестилите случаи на установени от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ регистрирани превозвачи, неотговарящи на условията за установяване, съгласно Регламента (така наречените „пощенски кутии“),  на чиито адрес не може да бъде открит техен представител, е необходимо да бъдат създадени допълнителни условия и мерки за упражняване на по-ефективен контрол върху превозвачите, които притежават лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България или лиценз на Общността за извършване на международен превоз на пътници или товари и за ограничаване на фиктивната регистрация на превозвачи.

Актуализирани са текстовете за доказване на финансова стабилност с цел да ес изпълни изискването на регламента – превозвача да може да гарантира, че по всяко време на счетоводната година да посреща своите финансови задължения.

Въведени са изискванията на Решение № 16 от 17.01.2019 г. на МС относно внедряването на ISO 39001 с цел повишаване на пътната безопасност, като е предвиден достатъчен отлагателен срок за внедряването му.

Предвидена е изрична забрана за извършване на автомобилни превози при наложена принудителна административна мярка по чл. 106а, ал. 1, т. 6.

 • 5. В чл.7б се правят следните изменения:
 1. В ал. 1, думите „и подкатегории C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D или D+E“ се заменят с „C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D или DE“
 2. Алинея 3 се изменя така:

(3) Изискването за обезопасителни колани по ал. 2 не се прилага за моторни превозни средства от категории М2 и М3, клас А, клас I и клас II, и за моторни превозни средства от клас III и клас В, с които се извършва превоз на пътници по редовни автобусни линии, когато превоза е с еднопосочна дължина на маршрута до 30 км.

Мотиви:

Актуализиране на нормативната уредба и синхронизирането и със ЗДвП,

Актуализиране на изискването за оборудване с обезопасителни колани, като са изключени превозните средства в които могат да се возят правостоящи пътници при превози с еднопосочна дължина на маршрута до 30 км.

 • 6. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
 1. В ал. 2 се създава изречение второ:

„За издаването на лиценз и/или заверени копия и/или удостоверения за обществен превоз на моторно превозно средство; лицето по чл. 7, ал. 2, подават заявление до Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, комплектувано с документите, определени в наредбата по чл. 7, ал. 3.“

 1. Създава се нова ал. 3:

„(3) При нередовности на представените документи и/или необходимост от предоставяне на допълнителна информация по ал. 2 Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” в срок до 7 работни дни от подаване на заявлението писмено уведомява лицето и дава срок от 10 работни дни за отстраняването им. При неотстраняване на нередовностите и/или непредоставяне на необходимата информация в срока административното производство се прекратява.“

 1. Създава се нова ал. 4:

„(4) Срокът за издаване на лиценз за автомобилен превоз или за продължаване на срока на лиценза, за издаване на заверено копие към лиценз на Общността или удостоверение за обществен превоз на моторно превозно средство спира да тече в случаите по ал. 3 или при необходимост от съгласие и/или мнение на друг орган, органи и/или организации, за което Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” уведомява писмено лицето по чл. 7, ал. 2.“

 1. Алинея 3 става ал. 5 и се изменя така:

„(5) Срокът на лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България и на лиценз на Общността се продължава за нови 10 години, ако лицензираният превозвач е направил писмено заявление за това 45 дни преди изтичането на срока на валидност на лиценза и отговаря на изискванията, определени в наредбата по чл. 7, ал. 3.“

 1. Алинея 4 става ал. 6.

 Мотиви:

Усъвършенстване на нормативната уредба, като е регламентиран реда за издаване на лицензи.

7. В чл. 9, ал. 1, т. 2 думите „букви „а“, „в“ и „г“ се заличават.

 Мотиви:

Разширен е обхвата на отказа за издаване на лиценз, като е включен и случая при който правата произтичащи от лиценза са прекратени, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2.

8. В чл. 11 се създава ал. 3:

„(3) В случаите на ал. 1 т. 2 преди прекратяване на правата произтичащи от лиценза за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България или от лиценза на Общността, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ извършва комплексна проверка на дейността на превозвача. Не се прекратяват правата, произтичащи от лиценза, по искане на неговия притежател, когато за него е образувано производство за прекратяване на правата по реда на ал. 1., т. 1.

 Мотиви:

Усъвършенстване на нормативната уредба, като е предвидена възможност преди прекратяване на лиценза по желание на неговия притежател, да се извършва проверка на превозвача с цел да се прекрати възможността превозвачи извършили нарушения, да прекратят своя лиценз по собствено желание и да подадат заявление за нов, като избегнат административнонаказателно производство.

9. В чл. 11 се създава ал. 4:

„(4) Превозвачът връща в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ лиценза, заверените копия на лиценза на Общността или удостоверения за обществен превоз на пътници и товари в срок до 7 дни, считано от датата на прекратяване на дейността.“

Мотиви:

Регламентиране на реда и сроковете за връщане на лиценза при прекратяване на права.

 • 10. Създава се чл. 11а:

„Чл. 11а (1) Връчването на съобщенията в административното или наказателното производство се извършва на адреса за кореспонденция на превозвачите.

(2) Връчването се извършва от служител на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (връчител).

(3) Съобщенията могат да се връчват чрез изпращане на писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор, в която се вписва извършеното действие.

(4) Съобщенията могат да се връчват чрез изпращане по телефакс или с електронно съобщение при използване на квалифициран електронен подпис на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или упълномощени от него лица.

(5) Съобщението може да се връчи и на всяко друго място, когато се получава лично от превозвача или от негов представител.

(6) Всеки превозвач посочва пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ електронен адрес за получаване на съобщенията по ал.1.“

 • 11 Създава се чл. 11б:

„ Чл. 11б (1) Връчването на съобщението се удостоверява с подпис на получателя или на друго лице, чрез което става връчването, като в разписката се отбелязват трите му имена, единният граждански номер и в какво качество приема съобщението.

(2) Лицето, което връчва съобщението, удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и имената и длъжностното си качество.

(3) Съобщението, изпратено по пощата с обратна разписка, се смята за връчено на датата, на която обратната разписка е подписана.

(4) Отказът да се приеме съобщението се удостоверява с подписа на връчителя, и поне на един свидетел, като се отбелязват трите имена и адресът му и се прави бележка за това в разписката. Когато връчването се извършва чрез лицензиран пощенски оператор, съответният служител удостоверява с подписа си направения отказ. В тези случаи съобщението се смята за връчено на датата на отказа.

(5) Съобщението по телефакс се удостоверява писмено от длъжностното лице, което го е извършило, както и от потвърждението за получаване.

(6) Електронното съобщение се смята за връчено, когато адресатът изпрати потвърждение за получаването му чрез обратно електронно съобщение, активиране на електронна препратка или изтеглянето му от информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Връчването на електронното съобщение се удостоверява чрез разпечатка на записа в съответната информационна система на агенцията.

мотиви:

Регламентиране на реда за връчване на съобщения от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Марката е насочена към регистрирани превозвачи, неотговарящи на условията за установяване, съгласно Регламента (така наречените „пощенски кутии“),  на чиито адрес не може да бъде открит техен представител, е необходимо да бъдат създадени допълнителни условия и мерки за упражняване на по-ефективен контрол върху превозвачите, които притежават лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България или лиценз на Общността за извършване на международен превоз на пътници или товари и за ограничаване на фиктивната регистрация на превозвачи.

 • 12. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
 1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Таксиметров превоз на пътници може да се извършва от търговец, притежаващ удостоверение за регистрация и отговарящ на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 5 при условията на чл. 7, ал. 8, наричан по-нататък регистриран превозвач, или от водач, извършващ дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка. Правоотношенията между регистрирания превозвач и водача се уреждат с писмен договор.“

 1. В ал. 2 запетаята се заличава и думите „където се води публичен регистър“ се заменят с „и се вписва в единен таксиметров регистър, който е публичен“.
 2. В ал. 3 думата „лицата“ се заменя с „търговците“.

Мотиви:

Промените са свързани с актуализиране на определенията в нормативната уредба и намаляване на административната тежест чрез обединяване на регистъра на ИААА и този на общините.

 • 13. В чл. 12а, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
 1. В точка 3, думите „номер по БУЛСТАТ“ се заменят с „ЕИК“.
 2. Създават се т. 6 и 7:

„6. име и фамилия на водачите, които извършват дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка;

 1. номер и дата на валидност на издадено разрешение за всеки автомобил;“
 2. Точка 6 става т. 8.

Мотиви:

Промените са свързани с актуализиране на определенията в нормативната уредба и намаляване на административната тежест във връзка с Решение 704 от 05.10.2018 на МС чрез обединяване на регистъра на ИААА и този на общините.

 • 14. В чл. 12б се създават ал. 12 и 13:

„(12) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ води публичен регистър на лицата, извършващи превози на пътници и товари за собствена сметка.

(13) Регистърът по ал. 12 съдържа:

 1. наименование на едноличния търговец или юридическото лице;
 2. ЕИК;
 3. седалище и адрес на управление на търговеца;
 4. информация за вида на превоза, който се извършва;
 5. регистрационен номер, марка и модел на превозните средства, с които се извършва превоза.“

Мотиви:

Промените са свързани с актуализиране на определенията в нормативната уредба и намаляване на административната тежест чрез обединяване на регистъра на ИААА и този на общините.

 • 15. В чл. 19 се правят следните изменения:
 1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Превозите по автобусни линии се възлагат по реда на наредбата по чл. 18. Договорите за възлагане на превози по автобусни линии се възлагат при спазване на процедурите предвидени в наредбата по чл. 18 или по Закона за обществените поръчки и в съответствие с Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/96 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (L 315/1 от 3 декември 2007 г.), когато възложителят предоставя предвидени в държавния и/или общински бюджети средства за компенсиране на превозвачите за извършени разходи и/или им предоставя изключителни права срещу изпълнението на задължение за обществена услуга.

 1. В ал. 6 думата „пътна“ се заменя с „транспортна“.

Мотиви:

Актуализиране на нормативната уредба. Предложенията отразяват установени празноти в нормативната уредба относно прилагане на изискванията на Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския Парламент на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета. Промяната цели в наредба да се разпише реда за възлагане на автобусни линии и да се въведат изискванията на регламента. В наредбата ще бъдат разписани процедури за възлагане на автобусните линии, когато не се възлагат по реда на ЗОП и по този начин да се избегнат някой ограничения на ЗОП за сроковете възлагане и прехвърляне на оперативният риск.

 • 16. В чл. 20 се създава ал. 3:

„(3) Моторните превозни средства за обществен превоз по междуселищни автобусни линии от общинската транспортна схема задължително спират на определените от общинския съвет на съответната община автогари срещу заплащане и/или автоспирки по изпълнявания маршрут посочени в маршрутното разписание.“

Мотиви:

Включено е предложение на бранша за използване на спирките по маршрута.

 • 17. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
 1. В ал. 1 след думите „автобусни линии“ се добавят „от областните и републиканската транспортни схеми“.
 2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Собствениците на автогари задължително прилагат еднакви критерии спрямо всички превозвачи при определяне размера на цените за преминаване, за престой и за предоставяне на право за продажба на билети.“

Мотиви:

Актуализация на съществуващ текстове.

 • 18. В чл. 23, ал. 2 след думата „писмено“ се добавя „или по електронен път“.

Мотиви:

Намаляване на административната тежест с предоставяне на повече възможности за уведомление на агенцията.

 • 19. Член 23а се изменя така:

„Чл.23а Случайните превози на деца и/или ученици се извършват само между часовия диапазон между 6 и 21 часа.“

Мотиви:

Промяната цели облекчаване на превозите на деца и ученици, като регламентира часови диапазон за по-ясно прилагане на ограничението.

 • 20. Член 24, ал. 1 се изменя така:

„(1) Таксиметровите превози на пътници се извършват от регистрирани превозвачи или от водачи, извършващи дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка, с леки автомобили до седем места включително мястото на водача или с леки четириколесни превозни средства, както са определени в чл. 4, параграф 2, буква „е“ и приложение I от Регламент (ЕС) № 168/2013 (категория L6e-В), оборудвани с таксиметров апарат и отговарящ на изискванията определени в наредбата по чл. 12а, ал. 5, след издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници.

Мотиви:

Промяната цели добавяне на леки четириколестни автомобили които да извършват таксиметров превоз. В голяма степен това са екологично чисти превозни средства, които могат да се използват в големите градове и да ползват зелените зони.

21. В чл. 24, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Точка 1 се изменя така:

„1. притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство от категория В, издадено в Република България;“

 1. Точка 2 се изменя така:

„2. да не е лишен по съдебен или административен ред от правото да управлява моторно превозно средство и/или да не е осъждан за престъпление по транспорта и/или за умишлено престъпление от общ характер с изключение на …. ;“

 1. Точка 3 се изменя така:

„3. не е лишен през последната година от право да управлява моторно превозно средство по съдебен или административен ред или свидетелството му за управление не е временно отнемано по реда на чл. 171, т. 1 или 4 или по реда на чл. 69а от Наказателно-процесуалния кодекс.“

 1. Създава се т. 6:

„6. не му е отнемано удостоверението на водач на лек таксиметров автомобил по реда на ал. 7 или чл. 106а, ал. 1 т. 7През последните две години.“

Мотиви:

Актуализиране на нормативната уредба и изключване на някой ограничения за упражняване на професията водач на лек таксиметров автомобил.

 • 22. В чл. 24а, ал. 5 се изменя:

„(5) Издадените разрешения се вписват в регистъра по чл. 12, ал. 2.“

Мотиви:

Промените са свързани с намаляване на административната тежест чрез обединяване на регистъра на ИААА и този на общините.

 • 23. Член 24б се изменя:

„ Чл. 24б. Защитената връзка между таксиметровите апарати, предназначени за регистрация и контрол на оборота от услугите с леки автомобили за таксиметров превоз на пътници, и фискалния принтер, осигуряващ дистанционно отчитане на оборота към Националната агенция за приходите, се определя с наредба от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на финансите и министъра на икономиката.“

Мотиви:

Промените са свързани В сегашната редакция на разпоредбата на чл. 24б от Закона за автомобилните превози е предвидено издаване на наредба относно функционалните и техническите изисквания, на които трябва да отговаря фискалната памет на електронните таксиметрови апарати, предназначени за регистрация и контрол на оборота от услугите с леки автомобили за таксиметров превоз на пътници, въвеждането й в експлоатация, регистрацията и контролът върху техническото състояние. Изискванията към таксиметровите апарати са определени в Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване приета с ПМС № 47 от 15.03.2016 г., обн., ДВ, бр. 23 от 25.03.2016 г., в сила от 20.04.2016 г., изм. и доп., бр. 87 от 31.10.2017 г., в сила от 31.10.2017 г. В посочената наредба не са предвидени изисквания относно оборудването на таксиметровите апарати с фискална памет. С наредбата се въвеждат изискванията на Директива 2004/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно измервателните уреди (ОВ, L 135/1 от 30 април 2004 г.). По отношение на устройствата с фискална памет е издадена Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на Министъра на финансите.

 • 24. Член 24в се изменя:

„Чл. 24в (1) Условията и редът за извършване на превоз на лица с увреждания и лица с намалена подвижност със специални превозни средства се определят с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

(2) Превозите по ал. 1 могат да бъдат извършвани както от превозвачи, така и от общини и юридически  лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.

(3) Превозите по ал. 1 могат да бъдат извършвани със специални превозни средства от категория М1 и М2.“

Мотиви:

В чл. 24в от ЗАП е предвидено издаването на наредба от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за условията и реда за извършване на превоз на лица с увреждания и лица с намалена подвижност със специални превозни средства. Съгласно действащия закон обществен превоз на пътници може да се извършва само с превозни средства от категория М2, М3 или леки таксиметрови автомобили. В слабо населените, планински и други райони обаче е икономически нерентабилно да се използват ППС от категории М2 или М3, а е целесъобразно да се използват ППС от категория М1 с 8+1 места.

 • 25. В Член 24г се правят следните изменя и допълнения:
 1. Досегашният текст става ал.1;
 2. Създава се ал. 2:

„(2) Кметовете на общини водят регистри на пътните превозни средства и на съставите от пътни превозни средства, с които се извършват превозите по ал. 1 на територията на техните общини.“

 • 26. Създава се чл. 24д:

„Чл. 24д (1) При извършване на превози с атракционна цел се издава един от следните превозни документи:

 1. билети по реда на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм., бр. 7 и 79 от 2007 г., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7, 27, 54, 78 и 102 от 2012 г., бр. 40 от 2013 г., Решение № 5079 на Върховния административен съд от 2013 г. – бр. 93 от 2013 г.; изм., бр. 111 от 2013 г.) от:

а) електронни касови апарати с фискална памет;

б) фискални принтери;

в) фискални устройства, вградени в автомати за самообслужване, като билетът се издава на хартиен носител;

г) интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност.

 1. билети по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм., бр. 38 от 1995 г., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2008 г. и бр. 22 от 2011 г.);
 2. електронни билети;

(2) Превозните документи по ал. 1 съдържат най-малко следните реквизити:

а) наименованието и адреса на физическото или юридическото лице, регистрирано като търговец, което извършва превоза с атракционна цел;

б) надпис „Билет за атракционен превоз“;

в) номер на билета;

г) превозна цена;

д) дата на издаване на билета – за превозните документи по ал. 1, т. 1;

е) маршрут.“

Мотиви:

Установени са несъответствия в Закона за движението по пътищата и Закона за автомобилните превози, а именно: В Закона за движението по пътищата е въведено задължение за извършване на преглед за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства (ППС). В действащата нормативна уредба не са регламентирани условията и реда за извършване на превози с атракционна цел, както и изисквания към водачите, извършващи такива превози. В ЗАП е въведено задължение кметовете на общини да определят маршрута на движение на пътните превозни средства, с които се извършват превози с атракционна цел.

 • 27. В глава трета „Вътрешни превози“ се създава се Раздел IV:

„Раздел IV Предоставяне на автомобил под наем с водач

Чл. 24е. (1) Предоставянето на автомобил под наем с водач е услуга, която може да бъде извършвана от физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по Търговския закон.

(2) Лицето по ал. 1 уведомява Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, като предоставя списък с моторните превозни средства и водачите, с които ще бъде извършвана дейността.

(3) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ води регистър на лицата, предоставящи услугата и съответно моторните превозни средства и водачите, с които се извършва дейността.

(4) При предоставяне на автомобил под наем с водач лицето по ал. 1 е длъжно да издава фактура.

(5) Лицето по ал. 1 уведомява писмено Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ преди започване на всеки конкретен превоз, като прилага списък на пътниците, периода и маршрута, по който ще бъде извършен превозът.

(6) По време на извършване на услугата по  ал. 1 на борда на превозното средство трябва да има списък на пътниците.

24ж. Водачите, с които се извършва дейността по ал. 1 трябва да са психологически годен по смисъла на чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата.

24з. Превозните средства трябва да са обозначени с името на лицето по ал. 1“

Мотиви:

Липса на регламентация на услугата по предоставяне под наем на моторно превозно средство с водач. В разпоредбите на ЗАП не са разписани условията и редът за предоставяне под наем на моторно превозно средство с водач. В обхвата не тези превози влизат шатълите, които извършват превози на пътници с микробуси М1 от летища и автогари до хотели и обратно срещу заплащане, както и наем на луксозни автомобили за конкретни събития. Практиката показва, че такъв вид услуга е необходима, а тя не може да се предлага, тъй като няма правна регламентация. С разпоредбата се цели да се регламентира реда за извършване на такива превози и изискванията към техните водачи и да се разграничат от нерегламентираните превози. 

 • 28. В чл. 29б, думите „през светлата част на денонощието“ се заменят с „между часовия диапазон между 6 и 21 часа“.
 • 29. В чл. 35, ал. 2 думите „през светлата част на денонощието“ се заменят с „между часовия диапазон между 6 и 21 часа“.

Мотиви:

Промяната цели облекчаване на превозите на деца и ученици, като регламентира часови диапазон за по-ясно прилагане на ограничението.

 • 30. В чл. 91р, ал. 1 след „Министерство на вътрешните работи“ се поставя запетая и се добавя „Министерство на правосъдието“.

Мотиви:

Включено е предложение на Министерство на правосъдието.

 • 31. В чл. 93 се правят следните изменения:
 1. В ал.2 цифрата 500 се заменя с 100;
 2. В ал.4 цифрата 2000 се заменя с 500
 3. В ал. 5 се правят следните изменения:

а. думите „периода на светлата част на денонощието“ се заменя с „часовия диапазон между 6 и 21 часа“;

б. в т. 1 цифрата 1000 се заменя с 500;

в. в т. 2 цифрата 3000 се заменя с 1000;

 1. В ал. 6 цифрата 1000 се заменя с 300;
 2. В ал. 7 цифрата 500 се заменя с 200;
 3. В ал. 8 цифрата 500 се заменя с 200;
 4. В ал. 9 цифрата 1000 се заменя с 500.
 • 32. В чл. 93б се правят следните изменения:
 1. навсякъде цифрата 500 се заменя с 300;
 2. навсякъде цифрата 1500 се заменя с 500;
 3. навсякъде цифрата 1000 се заменя с 500.
 • 33. В чл. 93в се правят следните изменения:
 1. В ал. 3 цифрата 500 се заменя със 100;
 2. В ал. 6 цифрата 1500 се заменя със 500;
 3. В ал. 7, т.1 се заличава;
 4. В ал. 8-12 цифрата 1500 се заменя с 500;
 5. В ал. 21, т. 2 цифрата 1500 се заменя с 500;
 6. В ал. 24 цифрата 500 се заменя с 100;
 • 34. В чл. 96б, ал. 1 думите „периода на светлата част на денонощието“ се заменя с „часовия диапазон между 6 и 21 часа“.
 • 35. Създава се чл. 96д:

          „Чл. 96д (1) Наказва се с глоба 500 лв. ръководител на транспортна дейност на предприятие, който не изпълни задълженията си по този закон и на подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на него;

          (2) За повторно нарушение по ал. 1 наказанието е глоба 1000 лв.“

 • 36. В чл. 104з се правят следните изменения и допълнения:
 1. Алинея 1 се изменя така:

(1) Превозвач, който не е върнал в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в срок от 7 дни:

 1. заверено копие на лиценз на Общността или удостоверение за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България в случаите по чл. 11, ал. 2, се наказва с имуществена санкция в размер 500 лв. за всяко невърнато копие или удостоверение.
 2. лиценз, заверено копие на лиценз на Общността или удостоверение за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България в случаите по чл. 11, ал. 4, се наказва с имуществена санкция в размер 500 лв. за всеки невърнат лиценз, копие или удостоверение.“
 3. Алинея 2 се изменя така:

(2) Превозвач, който не е върнал в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” в 7 дневен срок заверено копие на лиценз на Общността или удостоверение за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България в случаите по чл. 106а, ал. 1, т. 6 се наказва с имуществена санкция в размер на 500 лева за всяко невърнато копие или удостоверение.

 1. Алинея 4 се изменя така:

          „(4) Превозвач, на когото е приложена принудителна административна мярка по чл. 106а, ал. 1, т. 6, но извършва обществен превоз на пътници или товари, се наказва с имуществена санкция в размер 2000 лв.“

 1. Алинея 6 се изменя така:

          „(6) Превозвач, който преотстъпи заверено копие на лиценз на Общността или допусне извършването на обществен превоз на пътници или товари с невалидно, отнето или преотстъпено заверено копие на лиценз на Общността, се наказва с имуществена санкция в размер на 1500 лв. Със съставянето на акта за установяване на административно нарушение завереното копие се отнема и се заличава от регистъра на лиценза.“

 1. Алинея 7 се изменя така:

          „(7) За повторно нарушение по ал. 4, 5 и 6 се налага имуществена санкция в размер на 3000 лв.“

  37 Създава се чл. 104и:

          „Чл. 104и. Който разпореди или допусне неизпълнение на превоз на пътници по автобусна линия по утвърдена транспортна схема, за която е сключен договор с възложител, се наказва с глоба или имуществена санкция 1000 лв.“

38. В чл. 105 се създава ал. 3:

          „(3) За нарушения на изискванията на Регламент (ЕО) № 561/2006 и Регламент (ЕС) № 165/2014, за които не е предвидено друго наказание, се налага глоба или имуществена санкция 500 лв.“

 • 39. В чл. 106а, ал. 1 се създава т. 7:

          „7. Временно отнемане на удостоверението на водач на лек таксиметров автомобил за срок от една година, на водач на лек таксиметров автомобил, който извършва превоз на пътници срещу заплащане:

          а) без включен таксиметров апарат;

          б) без редовно издадено разрешение или документ за регистрация за таксиметров превоз на пътници;

          в) с таксиметров апарат, който не е одобрен и/или преминал метрологичен контрол;

          г) с лек таксиметров автомобил, оборудван с устройство или приспособление, свързано с работата на таксиметровия апарат, което дава възможност за записване и отчитане на неверни данни;

          д) ако в рамките на две години е извършил повече от две нарушения на този закон.“

 • 40. В чл. 96, ал. 1, 1. 1 думите „с моторно превозно средство, водачът на което не е снабден със заверено копие на лиценз“ се заменят с „не е включено в списъка на превозните средства към лиценза“

Мотиви:

            Намаляване на размера на санкциите с цел да се съобразят с степента на обществена опасност.

 • 41 В § 1 от Допълнителните разпоредби т. 36 се заличава.
 • 42 Изискването на §4 относно внедряване на стандарт БДС ISO 39001 за системи за управление на безопасността на движението по пътищата. Изисквания с указания за прилагане, влиза в сила от 01.01.2021 г.

 Преходни и заключителни разпоредби:

 „Договорите за възлагане на обществени превози на пътници по автобусни линии по действащата към датата на влизане в сила на този закон републиканска транспортна схема след влизането в сила на закона се сключват със срок не по-дълъг от 31 декември 2024 г.“

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 3,25 out of 5)
Loading...

Сродни публикации

Нова организация за работа на инспекторите на ИА Автомобилна администрация

Нова организация за работа на инспекторите на ИА Автомобилна администрация

От началото на юни има нова организация за работа на инспекторите на Изпълнителна агенция „Автомобилна…
Предложения от КАП към Министерство на транспорта

Предложения от КАП към Министерство на транспорта

     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОДОРОВ,        Във връзка с възстановяването на сектора, предлагаме да бъдат предприети…
За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов

За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов

За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов Приятели, Ние сме тук за да поискаме както обществената,…
Предложения – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Предложения – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Изх. № 0020/25.11.2019 г.               ДО МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА,        ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ        И…