Проект на НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт

НАРЕДБА
за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите

Част първа
Общи положения

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за предоставяне на предвидените в централния бюджет средства за компенсиране и субсидиране на превозвачите, изпълняващи задължения за извършване на обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози и за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в слабонаселени, планински и други райони в страната.
(2) Средствата по ал. 1 представляват компенсация за обществена услуга за извършен обществен пътнически превоз по смисъла на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с пътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (ОВ L 315, 03/12/2007, стр.1-13) (Регламент № 1370/2007) и се предоставят при спазване на условията и реда на същия регламент и действащата нормативна уредба в страната.
(3) Средствата за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози по автомобилния транспорт, с изключение на тези по чл. 19, т. 8, както и средствата за субсидиране на нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони се предоставят за извършени превози от превозвачите по:
1. транспортни схеми, включващи основни линии от вътрешноградския автобусен, трамваен, тролейбусен транспорт, включително метрото;
2. общинските, областните и републиканската транспортни схеми по междуселищния автомобилен транспорт в съответствие с Наредба № 2 от 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (обн., ДВ, бр. 32 от 2002 г.; изм., бр. 32 от 2003 г., бр. 45 от 2006 г. и бр. 44 от 2011 г.) (Наредба № 2).
(4) Не се предоставят средства за превози по допълнителните градски линии по смисъла на Наредба № 2 и за превози по автобусни линии – градски и междуселищни, които се поддържат главно поради историческия интерес към тях или туристическото им значение.
Чл. 2. Средства по тази наредба се предоставят до размера, определен в централния бюджет за съответната година.
Чл. 3. (1) Средствата по тази наредба се предоставят под формата на целеви трансфери от централния бюджет чрез Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА). За целта се залагат лимити на общини, които са спазили нормативно установения ред за възлагане на обществени пътнически превози съгласно Регламент № 1370/2007 и разпоредбите на Закона за обществените поръчки или Закона за концесиите, при спазване на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност, и недопускане на дискриминация.
(2) Общините предоставят средствата по тази наредба на превозвачи, които спазват нормативно установения ред и правилата за извършване на обществен превоз на пътници, предвидени в Закона за автомобилните превози и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
(3) Общините разходват средства за безплатните превози по чл. 19, т. 8 самостоятелно, когато превозите се организират от общината, или ги предоставят за разходване на училища, които осъществяват тези превози за собствена сметка.
(4) Общините се разплащат с превозвачите съобразно фактически предоставените транспортни услуги.

Част втора
Разпределяне на средствата и залагане на лимити

Глава първа
РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА

Раздел І
Разпределяне на средствата за първото тримесечие

Чл. 4. (1) Ежегодно, в едномесечен срок от влизане в сила на постановлението на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет за съответната година, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията разпределя годишния размер и размера за първото тримесечие на предвидените в централния бюджет средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени пътувания с автомобилния транспорт по групи правоимащи, с изключение на тези по чл. 19, т. 7 и 8 по общини, пропорционално на броя на лицата и в зависимост от категорията на общината.
(2) В срока по ал. 1 министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията предоставя изготвеното разпределение на министъра на финансите.
(3) Средствата по ал. 1 за компенсиране на превозвачите, подлежащи на разпределение за първото тримесечие, са в размер 25 на сто от утвърдените годишни средства.
(4) За разпределяне на средствата по ал. 1 ежегодно, в срок до 20 декември, Националният осигурителен институт, Министерството на регионалното развитие и Министерството на образованието и науката изпращат в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията информация за броя на правоимащите лица по общини на хартиен и електронен носител.
Чл. 5. (1) Ежегодно, в едномесечен срок от влизане в сила на постановлението на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет за съответната година, министърът на финансите разпределя годишния размер на предвидените в централния бюджет средства за безплатен превоз на служители по чл. 19, т. 7 между съответните бюджетни организации, с които служителите са в служебни и трудови правоотношения.
(2) В срока по ал. 1 ръководителите на бюджетните организации разпределят по общини годишния размер и съответните тримесечни размери на средствата, пропорционално на броя на заявените карти и в зависимост от категорията на общината и предоставят съответните разпределения на министъра на финансите.
Чл. 6. (1) Ежегодно, в едномесечен срок от влизане в сила на постановлението на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет за съответната година, министърът на образованието и науката, въз основа на определен от него максимален размер на средствата за компенсиране на километър от общия пробег и предоставената от общините информация със справката по чл. 13 разпределя годишния размер и размера за първото тримесечие на предвидените по централния бюджет средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни пътнически превози на децата и учениците по чл. 19, т. 8 по общини.
(2) В срока по ал. 1 министъра на образованието и науката предоставя изготвеното разпределение на министъра на финансите.
Чл. 7. (1) Ежегодно, в едномесечен срок от влизане в сила на постановлението на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет за съответната година, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, разпределя в годишен размер и в размер за първото тримесечие предвидените по централния бюджет средства за субсидиране, поотделно за вътрешноградски пътнически превози и за междуселищни пътнически превози в слабонаселените планински и други райони в страната по общини, пропорционално на съответния пробег и в зависимост от категорията на общината.
(2) В срока по ал. 1 министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията предоставя изготвеното разпределение на министъра на финансите.
(3) Средствата по ал. 1 за субсидиране за първото тримесечие, подлежащи на разпределение са в размер 25 на сто от утвърдените годишни средства.
Чл. 8. При необходимост, до изтичане на първото тримесечие, ръководителите на съответните бюджетни организации могат да извършват промени в изготвените за тримесечието разпределения по чл. 4 – 7.

Раздел ІІ
Разпределяне на средствата за второто и третото тримесечие

Чл. 9. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на образованието и науката разпределят средствата по общини за компенсиране и субсидиране на превозвачите за извършените превози по автомобилния транспорт за второто тримесечие и предоставят съответните разпределения на министъра на финансите в срок до 10 април и за третото тримесечие – до 10 юли на текущата година.
(2) За целите на разпределението, в петдневен срок след края на всяко тримесечие, министърът на финансите предоставя на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на образованието и науката информация за неусвоените от общините средства:
1. за компенсации – по групи правоимащи;
2. за субсидии – по видове превози.
(3) За общините с неусвоени средства за субсидии министърът на финансите предоставя на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията информация за преведените компенсации за лицата по чл. 19, т. 7 и 8 за периода 1 януари – 31 май на текущата година.
(4) Информацията по ал. 2 и 3 се предоставя едновременно на хартиен носител и по електронен път.
Чл. 10. (1) На общините, които по отчетни данни за предходната година са усвоили под 65 на сто от предоставените за годината средства по чл. 19, т. 1-6, не се разпределят средства за тази цел за второто тримесечие на текущата година.
(2) На общини, които не усвояват предоставените за годината средства за компенсации и субсидии не се разпределят средства за тази цел за следващото тримесечие, след постъпването на информацията съгласно чл. 9, ал. 2.
(3) В срок до 10 юни общините по ал. 1, както и тези по ал. 2 с преустановен трансфер за второто тримесечие, предоставят едновременно по електронен път и на хартиен носител справка по образец – приложение № 1, а в случаите на преустановени субсидии –приложение № 2, за периода 1 януари – 31 май на текущата година.
(4) Когато данните от справката по ал. 3 доказват необходимост от средства за второто тримесечие, в разпределянето на средствата за третото тримесечие на текущата година се включва размерът на необходимите средства за второто тримесечие.

Раздел ІІІ
Разпределяне на средствата за четвъртото тримесечие

Чл. 11. (1) Ежегодно, в срок до 15 октомври, общините предоставят на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, справка по образец – приложение № 3 за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени пътувания със средства от централния бюджет за периода 1 януари – 30 септември. Справката се предоставя едновременно на хартиен носител и по електронен път.
(2) Въз основа на предоставената справка по ал. 1 размерът на средствата за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни превози на ветераните от войните, военноинвалидите, военнопострадалите и деца до 7 навършени години за четвъртото тримесечие се преизчислява, както следва:
1. определя се средна за страната цена на абонаментна карта за съответната група пътници;
2. със съответните коефициенти за отделните категории общини се коригира средната цена за страната и се получава максимално допустимата цена за компенсиране по категории общини.
(3) Определянето на окончателното годишно и за четвъртото тримесечие разпределение на средствата по ал. 1 по общини се извършва според посочената в справката по ал. 1 цена и броя на издадените карти. Когато посочената цена е по-висока от максимално допустимата цена за компенсиране за съответната категория община, разпределението се извършва според максимално допустимата цена.
Чл. 12. (1) Ежегодно, в срок до 15 октомври, общините предоставят на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията обобщена справка по образец – приложение № 4 за финансовите резултати на всички превозвачи за периода 1 януари – 30 септември. Справката се предоставя едновременно на хартиен носител и по електронен път.
(2) Ежегодно, в срок до 15 октомври, министърът на финансите предоставя на хартиен носител и по електронен път на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията информация за преведените по общини средства за компенсации на лицата по чл. 19, т. 7 и 8 за периода 1 януари – 30 септември.
Чл. 13. (1) Ежегодно, в срок до 1 септември, общините предоставят на министъра на образованието и науката справка по образец – приложение № 5 за необходимите средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни превози на децата и учениците по чл. 19, т. 8.
(2) Справката по ал. 1 обхваща периодите от 15 септември до 31 декември на текущата година и от 1 януари до 30 юни на следващата година. Информацията трябва да бъде съобразена с броя на учебните дни по графика за учебното време за учебната година, определени със заповед на министъра на образованието и науката.
Чл. 14. (1) Въз основа на обобщената информация от справките по чл. 11, ал. 1, чл. 12, ал. 1 и чл. 13, ал. 1, при необходимост за това, министърът на образоването и науката и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията могат да правят промени в годишното разпределение на средствата за компенсиране и субсидиране на превозвачите по автомобилния транспорт по общини.
(2) В съответствие с годишното разпределение и предоставените до този момент средства се извършва и разпределението на средствата за четвъртото тримесечие по общини.
(3) Когато се налагат промени по реда на ал. 1, същите се извършват в рамките на определените в централния бюджет средства за тази цел, като натрупаните излишъци се балансират с недостига на средства по общини.

Раздел IV
Предоставяне на разпределенията

Чл. 15. (1) Всички разпределения на средства по раздели I – III се предоставят на министъра на финансите на хартиен носител и на преносим носител на цифрова информация.
(2) Въз основа на разпределенията по ал. 1 министърът на финансите изготвя обобщени списъци, в които се определят средствата от централния бюджет като тримесечни общи лимити на отделните общини, включващи средствата за компенсиране и субсидиране на превозвачите за извършените пътнически превози по автомобилния транспорт за залагане чрез СЕБРА.

Глава втора
РЕД ЗА ЗАЛАГАНЕ НА ЛИМИТИ НА ОБЩИНИТЕ

Чл. 16. (1) Определените от министъра на финансите лимити по чл. 15, ал. 2 се залагат на общините както следва:
1. за първото тримесечие – в 5-дневен срок от предоставяне на разпределенията по реда на глава първа, раздел I;
2. за второто тримесечие – до 15 април;
3. за третото тримесечие – до 15 юли;
4. за четвърто тримесечие – в 5-дневен срок от предоставяне на разпределенията по глава първа, раздел III.
(2) Лимитите по ал. 1 се залагат чрез СЕБРА като се извършват съответните промени на бюджетните взаимоотношения по реда на Закона за публичните финанси, за което министърът на финансите уведомява писмено общините. Размерът на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет се смята за изменен от датата, посочена в писменото уведомление на министъра на финансите.
Чл. 17. Неусвоените в края на годината средства от предоставени целеви трансфери по бюджетите на общините могат да бъдат прехвърлени по бюджетна сметка на общината и се разходват за същата цел до 31 януари на следващата година, като след тази дата неизразходваните средства се възстановяват в 10-дневен срок в централния бюджет.
Чл. 18. При необходимост, преди разпределянето на средствата по реда на глава първа, раздел І, министърът на финансите може да предостави авансово средства за компенсиране и субсидиране на превозвачите за извършените превози за първото тримесечие на текущата година чрез залагане на лимити в размер до 25 на сто от размера на определените за предходната година средства за съответните общини.

Част трета
Компенсиране на превозвачите за намалените приходи от прилагането на ценови облекчения за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници

Глава първа
ОБХВАТ НА ПРЕВОЗИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОМПЕНСИРАНЕ

Чл. 19. На компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози по автомобилния транспорт подлежат превозите на:
1. ветераните от войните, които пътуват безплатно, в съответствие с чл. 4, т. 4 и 5 от Закона за ветераните от войните, както следва:
а) с абонаментна карта – по основните градски линии по вътрешноградския транспорт във всички градове в страната и по автомобилния транспорт по утвърдените транспортни схеми в областта, в която са регистрирани с постоянен адрес;
б) с билет – един път годишно с автомобилен транспорт по направления, по които няма железница – отиване и връщане по свободно избран маршрут; носителите на „Орден за храброст” имат право на 3 такива пътувания;
2. военноинвалидите и военнопострадалите по чл. 4, т. 1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, които пътуват безплатно, в съответствие с чл. 17, ал. 1 от същия закон, както следва:
а) с абонаментна карта – по основните градски линии по вътрешноградския транспорт във всички градове в страната и по автомобилния транспорт по утвърдените транспортни схеми в общината, където живеят;
б) с билет – два пъти в годината – отиване и връщане по свободно избран маршрут в страната;
3. децата до 7 навършени години, които пътуват с карта за безплатно пътуване по вътрешноградския транспорт и билет с нулева стойност по междуселищния автомобилен транспорт, в съответствие с чл. 1, ал. 2 от Постановление № 66 на Министерския съвет от 1991 г. за определяне минимални размери на намаленията на превозните цени по автомобилния транспорт на някои групи граждани (обн., ДВ, бр. 33 от 1991 г., доп., бр. 15 от 2000 г., изм., бр. 13 от 2004 г., бр. 16 от 2008 г., изм. и доп., бр. 104 от 2011 г.) (Постановление № 66 на МС от 1991 г.);
4. децата от 7 до 10 навършени години, които пътуват с 50 на сто намаление от цените на билетите за пътуване по междуселищния автомобилен транспорт, в съответствие с чл. 1, ал. 2 от Постановление № 66 на МС от 1991 г.;
5. учениците и студентите редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение, учащи в училищата и висшите учебни заведения, включени в регистъра на Министерството на образованието, които пътуват с минимално намаление на цената на абонаментна карта по основни градски линии – 30 на сто, а по междуселищни автобусни линии от общинските и областните транспортни схеми – 20 на сто, спрямо определената редовна цена по действащата тарифа на съответния превозвач, в съответствие с чл. 1, ал. 1, т. 1, буква „а“ и т. 2, буква „а“ от Постановление № 66 на МС от 1991 г.;
6. лицата, получаващи пенсия по условията на Глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 67, ал. 1-3 от същия кодекс, които пътуват с минимално намаление на цената на абонаментна карта по основни градски линии и по междуселищни автобусни линии от общинските и областните транспортни схеми – 20 на сто спрямо определената редовна цена по действащата тарифа на съответния превозвач;
7. служителите, пътуващи безплатно във вътрешноградския транспорт при изпълнение на служебните си задължения, когато това е предвидено в закон;
8. децата и учениците, които подлежат на задължителна подготовка или задължително обучение в населено място, в което няма детска градина или училище, осъществяващи предучилищна подготовка в съответната подготвителна група или обучение в съответния клас, с осигурен безплатен транспорт до детска градина или училище в най-близкото населено място на територията на общината или на съседна община в съответствие с чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за народната просвета;
9. многодетните майки, които пътуват безплатно един път в годината по автобусния транспорт в страната – отиване и връщане по свободно избран маршрут, в съответствие с чл. 8г, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца.
Чл. 20. (1) Превозите на децата и учениците по чл. 19, т. 8 се организират от общината по местонахождение на училището и детската градина, респективно от училищата или детските градини, на които е делегирано това право, чрез:
1. сключване на договор за специализиран превоз с автомобилен транспорт;
2. превоз по автобусни линии по утвърдена транспортна схема;
3. железопътен транспорт с пътнически влак II класа;
4. превоз за собствена сметка;
5. таксиметров превоз.
(2) Превозите по ал. 1, т. 1 се възлагат с договор при спазване на реда за възлагане на обществени поръчки или на концесии и същите се осъществяват в рамките на учебния план на съответните учебни заведения при спазване изискванията на Закона за автомобилните превози и другите относими нормативни актове.
(3) С договора по ал. 2 задължително се регламентират изчерпателно и по прозрачен начин:
1. обхвата на превозната услуга,
2. маршрутното разписание и задълженията за извършване на обществената услуга;
3. показателите, които се вземат предвид за предотвратяване на свръхкомпенсиране, с конкретни икономически параметри, въз основа на които се изчислява размерът на компенсацията, с отчитане на нетния финансов ефект;
4. механизмите за разпределение на разходите, пряко свързани с предоставяне на услугата, които могат да включват разходи за персонал, енергия, пътни такси, превозни средства, необходими за извършване на услугата, както и на частта от непреките разходи, свързани с предоставянето на услугата;
5. норми и изисквания към качеството на услугата, ако са приложими;
6. дали се допускат подизпълнители при извършването на услугата и какъв е максимално допустимият процент от стойността или обема на услугата.
(4) Извършването на превозите по ал. 1, т. 2 се урежда с договор за възлагане на обществен превоз, сключен по реда на Регламент № 1370/2007, като превозвачът или по заявка на възложителя снабдява учащите се безплатно с превозен документ за съответния маршрут и ежемесечно фактурира стойността на услугата при условията на сключения договор.
(5) Организирането на превозите по ал. 1, т. 4 се извършва въз основа на заповед на кмета на общината, респективно на директора на училището, на което е делегирано такова право.
(6) Превозите по ал. 1, т. 5 могат да се извършват с таксиметров автомобил съгласно сключен договор с превозвачи, регистрирани по реда на Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници (обн., ДВ, бр. 109 от 1999 г.; изм., бр. 50 и 95 от 2000 г., бр. 30 от 2002 г., бр. 107 от 2003 г., бр. 29 и 111 от 2004 г., бр. 23 и 58 от 2005 г., бр. 46 и 99 от 2006 г., бр. 103 от 2007 г., бр. 73 от 2011 г., бр. 13 и 69 от 2012 г. и бр. 67 от 2914 г.) и при спазване на изискванията за възлагане на обществени поръчки в случаите, когато по определен маршрут няма организиран превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми и за възложителя е икономически по-изгодно. Водачът на таксиметровия автомобил задължително издава фактура за всяка извършена услуга.
(7) Делегирането на правото за организиране на безплатни превози се осъществява въз основа на договор, сключен между общината и съответното училище.
Чл. 21. Правата за ползване на ценови облекчения за превози по автомобилния транспорт, с изключение на тези по чл. 19, т. 8, се отнасят само за превози по утвърдени транспортни схеми, включващи основни градски и междуселищни автобусни линии.

Глава втора
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ

Чл. 22. (1) Абонаментната карта по чл. 19, т. 1, буква „а” се издава по образец, утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, срещу представено от лицето удостоверение от Държавна агенция „Архиви”. Картата е именна, със снимка на лицето и на нея се отбелязва областта, за която важи, както и наименованието на общината по постоянен адрес на лицето.
(2) Абонаментната карта се издава от общината по постоянния адрес на местоживеене на лицето по чл. 19, т. 1 или от лице, на което общината е възложила издаването на картите в съответствие с чл. 36, ал. 4 от Закона за автомобилните превози. Картите се издават за календарна година и са валидни за пътуване до 31 януари на следващата календарна година.
(3) Общината или лицето, на което е възложено издаването на картите, води специален регистър, съдържащ имената и датата на раждане на лицето, номера на удостоверението от Държавна агенция „Архиви”, датата и номера на издадената карта и подпис на лицето, който се полага в регистъра при получаване на абонаментната карта.
(4) Изгубена или унищожена карта може да се замени еднократно през годината с дубликат на същата.
Чл. 23. За билета по чл. 19, т. 1, буква „б” превозвачът издава фактура на правоимащия, в която се вписват датата, началният и крайният пункт на пътуване, името на лицето, номерът на удостоверението и стойността на превоза по условията на действащата тарифа.
Чл. 24. (1) Абонаментната карта по чл. 19, т. 2, буква „а” се издава по образец, утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, срещу представена книжка за военноинвалид или за военнопострадал, издадена от Министерството на отбраната. Картата е именна, със снимка на лицето и на нея се отбелязва общината по постоянния адрес на лицето.
(2) Абонаментната карта се издава от общината по постоянния адрес на местоживеене на лицето по чл. 19, т. 2 или от лице, на което общината е възложила издаването на картите в съответствие с чл. 36, ал. 4 от Закона за автомобилните превози. Картата се издава за календарна година и е валидна за пътуване до 31 януари на следващата календарна година.
(3) Общината или лицето, на което е възложено издаването на картите, води специален регистър, съдържащ имената и датата на раждане на лицето, номера на книжката за военноинвалид или за военнопострадал, датата и номера на издадената карта и подпис на лицето, който се полага в регистъра при получаване на абонаментната карта.
(4) Изгубена или унищожена карта може да се замени еднократно през годината с дубликат на същата.
Чл. 25. Пътуванията на военнопострадалите по свободно избран маршрут се извършват със закупени от тях билети съобразно тарифните условия на съответния превозвач, като превозвачът вписва в книжката за военнопострадал датата на извършване на превоза, началния и крайния пункт на пътуването, серията, номера и стойността на билета.
Чл. 26. (1) Пътуванията на военноинвалидите и многодетните майки се извършват със закупени от тях билети, издадени по реда на Закона за автомобилните превози и съобразно тарифните условия на съответния превозвач.
(2) При издаването на билета в удостоверението на правоимащия, издадено от съответното поделение на Агенцията за социално подпомагане, се вписват датата, началният и крайният пункт на пътуването, серията, номерът и стойността на билета.
Чл. 27. (1) Картата за безплатен пътнически превоз на децата до 7 навършени години във вътрешноградския транспорт в страната се издава по образец, утвърден със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Картата се издава от общината по постоянния или настоящия адрес на родителите или от лице, на което общината е възложила издаването на картите в съответствие с чл. 36, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.
(2) Картата по ал. 1 е именна, без снимка. Тя се издава срещу представено копие от акт за раждане и документ за самоличност на родителя/настойника, удостоверяващи възрастта на детето и постоянния или настоящия адрес на родителя/настойника.
(3) Картата се издава със срок на валидност една година от датата на издаването, а когато детето навършва 7 години през този период – до датата на навършване на годините. Загубена или унищожена карта може да се замени еднократно в течение на годината с дубликат.
(4) Общината или лицето, на което е възложено издаването на картите, води специален регистър за издадените абонаментни карти, съдържащ имената и датата на раждане на детето, номера на акта за раждане, общината по постоянен или настоящ адрес на родителя/настойника, датата и номера на издадената карта и подпис на родителя/настойника, който се полага в регистъра при получаване на абонаментната карта.
Чл. 28. Билетите за пътнически превоз на децата до 7 навършени години и от 7 до 10 навършени години по междуселищния автомобилен транспорт в страната се издават по реда на Закона за автомобилните превози срещу представяне на копие от акт за раждане за децата до 7 навършени години и ученическа карта/книжка за децата от 7 до 10 навършени години.
Чл. 29. (1) Абонаментни карти за вътрешноградския и междуселищния транспорт на учениците, студентите редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение, и на лицата, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 67, ал. 1-3 от същия кодекс, се издават от превозвача или от друго лице в съответствие с чл. 36, ал. 4 от Закона за автомобилните превози по образец, утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(2) Картите по ал. 1 се издават срещу представена лична карта и ученическа карта/книжка или студентска книжка със записана текущата учебна година, съответно пенсионно разпореждане.
(3) Лицето, което издава абонаментните карти води регистър за издадените карти, съдържащ имената на правоимащия, номер на издадената карта, наименование на учебното заведение, общината, в която се намира то, а за гражданите, получаващи пенсия за осигурителен стаж и възраст – общината по местоживеене и подпис на лицето, който се полага в регистъра при получаване на абонаментната карта.
Чл. 30. (1) Картата за безплатен пътнически превоз във вътрешноградския транспорт на лицата по чл. 19, т. 7 е именна, със снимка и се издава от общината по местонахождение на съответното структурно звено по образец, утвърден със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(2) Общината може да възложи издаването на картите на лицата по чл. 19, т. 7 с договор на друго лице в съответствие с чл. 36, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.
(3) Лицата, издаващи картите предоставят на съответните структурни звена предварително заявени от тях брой карти за попълване на съответните данни и поставяне на снимка на лицето, след което структурните звена връщат обработените карти за полагане на свеж печат върху тях от издателя.
(4) Картите се издават за срок една година. Загубена или унищожена карта може да се замени еднократно в течение на годината с дубликат.
(5) Карти на новопостъпили служители и дубликати се издават по реда на ал. 3, а тези на напусналите служители се връщат от съответното структурно звено за унищожаване.
Чл. 31. След издаване на абонаментните карти, при промяна на обстоятелствата, нови абонаментни карти могат да бъдат издавани, както следва:
1. при промяна в адресната регистрация на лицата от всички категории правоимащи – след представяне на писмено уведомление от общината на предишната адресна регистрация или оправомощеното от нея лице, че не е издавана абонаментна карта на правоимащия, а когато такава е издадена, че тя е върната.
2. при прекратяване на договора за възлагане на обществен превоз с превозвач, издал абонаментни карти – чрез възлагане от общината на друг превозвач, който да издава занапред и/или подменя изгубени абонаментни карти на съответната група правоимащи. При извършване на разчетните взаимоотношения за база се ползва последната предоставена от предишния превозвач опис-сметка в общината.

Глава трета
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ, ИЗВЪРШВАЩИ ПЪТНИЧЕСКИ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ

Чл. 32. (1) Стойността на издадените абонаментни карти на ветераните от войните се компенсира на превозвачите ежемесечно въз основа на предоставена в общината по местоживеене на лицата опис-сметка за броя и стойността им от лицето, което ги е издало, и справка за изминатия пробег от всички превозвачи. Опис-сметката и справката се предоставят на общината най-късно до 10-то число на месеца, следващ отчетния месец.
(2) За компенсиране стойността на издадените абонаментни карти на ветераните от войните общината ежемесечно обобщава следната информация:
1. опис-сметки за броя и общата стойност на издадените абонаментни карти през отчетния месец;
2. справките за извършения през отчетния месец пробег от всички превозвачи, осъществяващи превози на територията на общината.
(3) При необходимост към справките по ал. 2, т. 2 общината може да изисква от превозвачите копия от маршрутни разписания по образец – приложение № 1 към чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2, както и друга необходима информация.
Чл. 33. Стойността на безплатните пътувания на ветераните от войните един път годишно в страната по чл. 19, т. 1, буква „б” се компенсира от общината възложител на превоза въз основа на предоставена от превозвача опис-сметка за броя и стойността на превозите по условията на действащата тарифа и номерата и датите на издадените фактури.
Чл. 34. Стойността на безплатните пътувания за военнопострадалите и военноинвалидите по автобусната, тролейбусната и трамвайната мрежа в общината, в която живеят, и по вътрешноградския транспорт, включително метрополитена, в цялата страна се компенсира на превозвачите по реда на чл. 32.
Чл. 35. (1) Стойността на пътуванията на военнопострадалите по свободно избран маршрут в страната се компенсира на лицата от общините по адрес на местоживеене, посочен в книжката за военнопострадал, срещу подадено от тях заявление-декларация по образец – приложение № 6 с приложени към него билети и представена книжка за военнопострадал, в която превозвачът е отразил извършеното пътуване.
(2) Длъжностното лице в общината, приемащо заявленията по ал. 1, прави копие на лицевата страна на книжката на военнопострадалия, първа страница и страницата, на която е отразено извършеното пътуване. За подадените документи се води регистър, в който се вписват имената на лицето, номерът на книжката, датата, маршрутът и стойността на пътуването.
(3) Средствата се изплащат на лицето в срок до 7 дни от подаване на заявлението, като разходът е за сметка на получени от общината целеви трансфери от централния бюджет, предназначени за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания.
Чл. 36. Стойността на безплатните пътувания на многодетните майки, както и тези на военноинвалидите по свободно избран маршрут в страната се компенсира на превозвачите със средства от бюджета на Агенцията за социално подпомагане срещу подадена молба-декларация до съответната дирекция „Социално подпомагане” по образец с приложени към нея билети и представено удостоверение, в което превозвачът е отразил извършеното пътуване.
Чл. 37. (1) Стойността на издадените абонаментни карти на децата до 7 навършени години за пътувания по вътрешноградски транспорт се компенсира на превозвачите ежемесечно въз основа на предоставена в общината опис-сметка за броя и стойността им, изготвена от лицето, което ги е издало, и справка за изминатия пробег от всички превозвачи. Опис-сметката и справката се предоставят на общината най-късно до 10-то число на месеца, следващ отчетния месец.
(2) За компенсиране стойността на издадените абонаментни карти за вътрешноградски превоз на децата до 7 навършени години общините ежемесечно обобщават следната информация:
1. опис-сметки за броя и стойността на издадените абонаментни карти през отчетния месец;
2. справки за извършения през отчетния месец пробег от всички превозвачи, осъществяващи вътрешноградски превози.
Чл. 38. (1) Стойността на издадените билети с нулева стойност на децата до 7 навършени години по междуселищния транспорт се компенсира на превозвачите ежемесечно въз основа на предоставена в общината възложител на превоза опис-сметка за броя и равностойността им по действащата тарифа на превозвача. Превозвачите предоставят опис-сметката на общината най-късно до 10-то число на месеца, следващ отчетния месец.
(2) За компенсиране на равностойността на издадените билети общината възложител на превоза ежемесечно обобщава информацията по предоставените опис-сметки за броя и равностойността по действащата тарифа на издадените от всички превозвачи през отчетния месец билети.
(3) Средствата се разпределят пропорционално на равностойността на издадените от превозвачите билети.
(4) Към опис-сметките за съответния месец за броя и равностойността на издадените билети с нулева стойност превозвачът прилага и дубликати на билетите.
Чл. 39. Стойността на издадените билети на децата от 7 до 10 навършени години по междуселищния транспорт се компенсира на превозвачите по реда на чл. 38.
Чл. 40. (1) Стойността на намалените приходи при пътуванията на учениците, на студентите редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение, и на лицата, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 67, ал. 1-3 от същия кодекс, се компенсира на превозвачите ежемесечно въз основа на предоставени в общината опис-сметки за броя на издадените абонаментни карти, справка за изминатия пробег от превозвачите и дължимата сума съгласно определените, в зависимост от категорията на общината и вида на превозите, месечни размери в лева за всяка една карта, както следва:

Вътрешноградски транспорт (всички линии) Междуселищни линии
Община (категория) 0 1 2 3 4 до 10 км над 10 км
1.учащи 9,00 6,20 5,35 4,50 3,45 5,75 9,15
2.възрастни граждани 5,90 3,95 3,45 3,05 2,70 5,75 9,15

(2) Издадените карти за една или ограничен брой линии на вътрешноградския транспорт се компенсират в размер 50 на сто от сумата по ал. 1.
(3) Превозвачите предоставят опис-сметката и справката най-късно до 10-то число на месеца, следващ отчетния месец в общината по място на учебното заведение – за учащите се, и по местоживеене – за възрастните граждани.
(4) Абонаментни карти, издадени за по-малък период в рамките на месеца, се компенсират само за периода на използване.
(5) Абонаментни карти, издадени със срок на валидност в рамките на два и повече месеца, се включват в опис-сметките и се отчитат поотделно за всеки календарен месец.
Чл. 41. (1) Стойността на безплатните пътувания на служителите по чл. 19, т. 7 се компенсира на превозвачите със средства, предвидени в централния бюджет, чрез общините, в които има организиран вътрешноградски транспорт.
(2) Полагащите се средства за превоз на служителите, работещи на територията на общини, в които няма организиран обществен вътрешноградски транспорт, се включват в лимита на съответния административен център на областта, в която се намират.
(3) Стойността на издадените абонаментни карти на служителите за пътувания по вътрешноградски транспорт се компенсира на превозвачите ежемесечно въз основа на предоставена в общината справка за изминатия пробег от всички превозвачи, извършващи вътрешноградски превози. Превозвачите предоставят справката на общината най-късно до 10-то число на месеца, следващ отчетния месец.
Чл. 42. Средствата за компенсиране на стойността на безплатните или по намалени цени пътувания се предоставят в размер не по-голям от размера на ценовото облекчение спрямо определената редовна цена по действащата тарифа на превозвача.
Чл. 43. (1) Стойността на безплатните превози на децата и учениците по чл. 19, т. 8 се компенсира на превозвачите със средства от централния бюджет чрез бюджетите на общините.
(2) Когато общината е делегирала на училище организирането на безплатни превози на ученици, тя му предоставя и средствата, които е получила от централния бюджет за тази цел.
(3) Когато превозите се извършват до детска градина или училище, осъществяващи предучилищна подготовка в съответната подготвителна група или обучение в съответния клас на територията на съседна община, организирането им се извършва от общината по местонахождение на детската градина или училището и на същата се предоставят средства за покриване на разходите от централния бюджет.
(4) Общините се разплащат с превозвачите съобразно сключените договори за фактически предоставените превозни услуги, като за тази цел ползват предвидените средства от централния бюджет.
Чл. 44. (1) Общините, които осъществяват превоз за собствена сметка на деца и ученици по чл. 19, т. 8, организират аналитична счетоводна отчетност по превозни средства за определяне на фактическите разходи, свързани с тези превози. Разходите се отчитат по превозни средства и по икономически елементи.
(2) В случай че превозното средство се използва и за други цели, разходите за превоз на децата и учениците по чл. 19, т. 8 се установяват като дял от разходите по ал. 1, пропорционално на извършения пробег.
Чл. 45. Когато превозите на децата и учениците по чл. 19, т. 8 се извършват като специализиран превоз или превоз за собствена сметка, общият пробег включва пробега по определения маршрут и технологичния пробег, който не може да превишава повече от 20 на сто от пробега по разписание.
Чл. 46. (1) Предоставените от централния бюджет средства за компенсиране на превозвачите на стойността на безплатните и по намалени цени абонаментни карти се предоставят в 7-дневен срок от получаването на опис-сметките и справките от превозвачите, включително когато същите нямат сключени договори с общината.
(2) Средствата се разпределят и изплащат при спазване на следните изисквания:
1. стойността на материалите за издадените абонаментни карти се заделя от сумата за лицето, издало абонаментните карти;
2. останалата сума се разпределя пропорционално на дела на извършения от превозвачите пробег.
(3) При съществени различия в пътниковместимостта на превозните средства по преценка на общината сумите могат да се разпределят на база показателя „приведен пробег”. Преобразуването се извършва чрез коригиране на действителния пробег с коефициенти за привеждане, представляващи отношение между пътниковместимостта на отделните типове превозни средства към пътниковместимостта на превозно средство с 22 броя места по данни на завода производител, коефициентът за което е равен на 1.
(4) При разпределяне на средствата за компенсиране на превозите и осъществяването на контрол държавните органи и общините ползват информация предоставена от Националния осигурителен институт, Министерството на отбраната, Министерството на регионалното развитие и Министерството на образованието и науката за броя на правоимащите лица по общини.
Чл. 47. Когато всички превозвачи, извършващи превози, и кмета на общината, на чиято територия се извършват превозите, са постигнали писмено споразумение за начина на разпределението на средствата за компенсиране стойността на издадените по реда на тази наредба абонаментни карти, средствата се предоставят според постигнатото споразумение, при спазване на останалите изисквания на наредбата.
Чл. 48. В случаите, когато размерът на сумите по опис-сметките за издадените превозни документи от превозвачите за извършени превози, подлежащи на компенсиране със средства от централния бюджет, както и на средствата за безплатен превоз на децата и учениците по чл. 19, т. 8, надвишават разполагаемите средства за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания, полагащите се на превозвачите суми се намаляват съразмерно на недостига. Разликата при възможност се изплаща на превозвачите през следващи отчетни периоди в рамките на бюджетната година.

Част четвърта
Субсидиране на превозвачите, които извършват превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони

Глава първа
ОБХВАТ НА ПРЕВОЗНИТЕ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СУБСИДИРАНЕ

Чл. 49. (1) Ежегодно в срок до 15 октомври кметовете на общини правят предложение за общия пробег по обществените превозни услуги, които подлежат на субсидиране през следващата календарна година, като предоставят на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията справки, както следва:
1. за пробега по градски основни линии – съгласно справка по образец – приложение № 7;
2. за пробега по междуселищни автобусни линии – съгласно справка по образец – приложение № 8.
(2) Към справките по ал. 1, т. 1 задължително трябва да са приложени маршрутни разписания по съответните автобусни линии, които да отговарят на образеца по приложение № 1 към чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 и да съдържат елементите, описани в § 1, т. 1, буква „б“ от Допълнителните разпоредби на същата наредба.
(3) Към справките по ал. 1, т. 2 задължително трябва да са приложени маршрутни разписания по съответните автобусни линии, които да отговарят на образеца по приложение № 1 към чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 и да съдържат елементите, описани в § 1, т. 1, буква „а“ от Допълнителните разпоредби на същата наредба.
(4) Справките по ал. 1 и маршрутните разписания по ал. 2 и ал. 3 се предоставят едновременно на хартиен носител и по електронен път.
(5) В случай че информация по ал. 1, ал. 2 и ал. 3 не бъде предоставена в срок, не се извършва разпределение на средства за субсидии от централния бюджет за съответната община.
Чл. 50. На субсидиране подлежат превозвачите, извършващи превози по междуселищни автобусни линии посочени от съответната община, които съдържат като спирка в маршрута си едно или повече населени места от тази община, отговарящи едновременно на следните условия:
1. брой жители – до 500 души;
2. населеното място да е включено в списъка по приложение № 2 към чл. 3, ал. 1 от Наредба № 14 от 2003 г. за определяне на населените места в селски и планински райони или да е в състава на община, включена в списъка – приложение № 9.
Чл. 51. На субсидиране по междуселищна автобусна линия подлежат превозвачите, извършващи превози между:
1. най-отдалеченото по маршрута населено място от същата община, отговарящо на условията по чл. 50 и общинския център;
2. най-отдалеченото по маршрута населено място, отговарящо на условията по чл. 50 и най-близкия общински център по маршрута на линията, когато маршрутът не прави връзка с центъра на общината;
3. населени места на територията на общината, когато поне едно от тях отговаря на условията по чл. 50 и маршрутът не прави връзка с общински център.
Чл. 52. (1) За превозите по всеки участък от маршрута на автобусна линия, определен съгласно чл. 51, независимо от броя на преминаващите линии, се разпределят субсидии за пробега, необходим за осигуряване по две транспортни връзки дневно, всяка от тях за отиване и връщане, до 730 двупосочни курса годишно.
(2) Общият размер на субсидиите по ал. 1 се определя въз основа на сумарния пробег по участъците от маршрутите на територията на общината.
Чл. 53. Въз основа на предоставена от общините информация министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията утвърждава списък на подлежащите на субсидиране междуселищни автобусни линии, свързващи малки населени места в планински и/или гранични райони съгласуван с министъра на регионалното развитие.
Чл. 54. Определените за всяка община субсидии за междуселищни пътнически превози в слабонаселени планински и други райони са предназначени за всички автобусни линии, включени в списъка по чл. 53 за същата община.
Чл. 55. На субсидиране подлежат вътрешноградските пътнически превози по утвърдена транспортна схема, където има организирани такива, без превозите по междуселищните линии, в чертите на града.

Глава втора
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА СУБСИДИИТЕ

Чл. 56. (1) Субсидии за пътнически превози се предоставят на превозвачите чрез бюджетите на общините до размер, който не превишава сумата, съответстваща на нетния финансов ефект от изпълнението на задължението за обществени услуги.
(2) Нетният финансов ефект се определя като резултат от разходите, пряко извършени във връзка със задължението за извършване на обществени услуги или група задължения за извършване на обществени услуги, възложени от съответните органи и съдържащи се в обществена поръчка за услуги и/или в общо правило, намалени с всякакви положителни финансови и нефинансови изгоди, в т. ч. предоставените изгоди в натура, оценени по пазарна стойност, реализирани в рамките на мрежата, експлоатирана съгласно задълженията за извършване на обществени услуги, намалени с тарифните приходи и/или всякакви други изгоди, реализирани при изпълнение на задълженията за извършване на обществени услуги и увеличени с разумна печалба.
(3) При определянето на нетния финансов ефект по ал. 1 в разходите се включва и съответната част от непреките разходи, определена, като общият размер на непреките разходи се умножи по съотношението между приходите, реализирани съгласно въпросните задължения за извършване на обществени услуги, и всички приходи на превозвача, представени в Отчета за приходите и разходите или Отчета за всеобхватния доход. В непреките разходи не се включват разходите свързани с допълнителни възнаграждения на административно-управленския персонал, финансовите разходи и разходите от липси на материални запаси, дарения, преоценки и обезценки на активи.
(4) Ежемесечно превозвачите предоставят на общините данни, необходими за изготвяне на справката по чл. 12, ал. 1. На база предоставените данни се определя нетния финансов ефект, с отчитане на предоставените средства за компенсиране по реда на част трета от тази наредба.
(5) Справките се предоставят най-късно до 10-то число на месеца, следващ отчетния период и съдържат обобщена информация за периода от началото на годината до края на изминалия месец с натрупване.
(6) Разумната печалба по ал. 2 се определя в размер до 5 на сто от общия размер на преките и съответната част от непреките разходи за дейността по предоставяне на субсидирани пътнически превозни услуги, когато такава е предвидена в договорите с превозвачите.
(7) Предоставените средства за стимули и удържаните неустойки на превозвачите не се включват при определянето на нетния финансов ефект по ал. 1.

Глава трета
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СУБСИДИИТЕ

Чл. 57. (1) Субсидии се предоставят само на превозвачи, с които съответната община има сключени договори, отговарящи на изискванията на Регламент № 1370/2007.
(2) С договорите се регламентират задължително следните условия:
1. параметрите, въз основа на които се изчислява субсидията;
2. естеството, обема и обхвата на каквито и да било предоставени изключителни права, както и срока на действие на договора;
3. механизмите за определяне на разходите, които са пряко свързани с предоставянето на услугите, като разходи за персонал, енергия, инфраструктурни такси, поддръжка и ремонт на превозни средства за обществения транспорт, подвижен състав и инсталации, необходими за извършване на услугите за пътнически превоз, както и на частта от непреките разходи, свързани с предоставянето на услугите;
4. механизмите за разпределяне на приходите от продажба на превозни документи, които или могат да останат в оператора на обществени услуги, или да бъдат изплатени на компетентния орган, или поделени между тях;
5. размерът на разумната печалба.
(3) С предоставянето на субсидиите по ал. 1, трябва да се насърчава поддържането или развитието на:
1. ефективно управление от страна на превозвача, което може да подлежи на обективна оценка;
2. предоставяне на услуги за пътнически превоз с достатъчно високо качество.
(4) При неизпълнение от страна на превозвачите на условия по договорите общините могат да намаляват размера на субсидиите, както и да преустановят тяхното предоставяне.
Чл. 58. (1) Когато общината се обслужва от повече от един превозвач, субсидиите се предоставят въз основа на приет от общинския съвет механизъм на разпределение, по критерии и показатели за разпределението им, осигуряващ равнопоставеност между превозвачите.
(2) Механизмът по ал. 1 отчита забрана за превишение на нетния финансов ефект за всеки от превозвачите, както и следните показатели:
1. подлежащ на субсидиране пробег, респективно приведен пробег на база пътниковместимост;
2. реализирана загуба в резултат от изпълнение на задължението за извършване на обществена услуга;
3. равнище на превозната цена;
4. експлоатационни условия;
5. други приети от общинския съвет показатели, включително за качество на транспортното обслужване и екологично въздействие върху околната среда.
(3) По преценка на общината в зависимост от интензивността на пътникопотока пробегът по ал. 2, т. 1 се преобразува чрез коригиране на действителния пробег с коефициенти за привеждане, отчитащи разликата в пътниковместимостта по типове превозни средства по данни на завода производител, като за тези с най-малка превозна възможност коефициентът е равен на 1.
Чл. 59. (1) При определянето на размера на средствата за субсидии се спазват следните изисквания:
1. приходите и разходите се определят в съответствие с приложимите счетоводни стандарти и данъчни правила;
2. при осъществяване на други дейности, извън дейността по предоставяне на компенсирани превозни услуги, операторът води аналитична счетоводна отчетност за всеки отделен вид дейност.
(2) Аналитичната счетоводна отчетност за всеки отделен вид дейност отговаря на следните условия:
1. поддържане на отделни аналитични счетоводни сметки за всяка една от дейностите, за всеки дял на активите и за преките и непреките (постоянните) разходи, съответстващи на всяка дейност; делът на активите и постоянните разходи, съответстващи на всяка дейност, се определят като общият размер на активите се умножи по съотношението между нетните приходи от продажби от съответната дейност и всички нетни приходи от продажби за всички дейности, представени в Счетоводния баланс или Отчета за финансовото състояние;
2. всички преки (променливи) разходи, частта от непреките (постоянни) разходи и размерът на печалбата, свързани с всяка друга дейност на оператора на обществени услуги, не се включват към дейността по предоставяне на компенсирани превозни услуги;
3. разходите за дейността по предоставяне на компенсирани превозни услуги се балансират с приходите от тази дейност и плащанията на публичните органи; не се допуска прехвърляне на приходи от една дейност към друга за оператора на обществени услуги.
Чл. 60. Общините определят размера на месечната субсидия на базата на предоставяни от превозвачите справки по чл. 12, ал. 1 като разлика между отчетения нетен финансов ефект и предоставените до този период субсидии.
Чл. 61. В 7-дневен срок от определянето на размера на месечната субсидия общините превеждат по банковите сметки на превозвачите полагащите се за отчетния месец субсидии до изчерпване на разполагаемата сума.
Чл. 62. Кметовете на общини в рамките на утвърдените за съответната община субсидии и установените с тази наредба условия конкретизират в договорите с превозвачите реда и изискванията, при които се осъществяват разчетните им взаимоотношения.
Чл. 63. (1) С оглед избягването на свръхкомпенсиране, след приключване на бюджетната година кметът на общината изчислява нетния финансов ефект за цялата предходна година поотделно за всички превозвачи, с които има сключен договор. В случай че се установи, че на превозвач е предоставена субсидия в размер, превишаващ необходимия, разликата в повече се възстановява от превозвача най-късно в едномесечен срок от установяване на превишението.
(2) Когато превозвачите дължат суми за неустойки или обезщетения по сключените с общините договори за обществен превоз на пътници, дължимите суми се превеждат в съответствие с предвиденото в договорите.
(3) Постъпилите по бюджета на общината средства по ал. 1 и 2 се внасят в приход на общинския и/или централния бюджет в размер пропорционален на частта на финансирането.

Част пета
Отчетност и контрол

Чл. 64. Ежегодно в срок до 31 март кметовете на общините предоставят на Националната агенция за приходите в електронен вид обобщена справка по образец – приложение № 10 за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства по реда на тази наредба.
Чл. 65. За осъществяване на контрол, както и в случаите, когато възприетият механизъм за разпределяне на сумите налага това, кметовете на общини могат да изискват допълнителна аналитична и/или друга информация – копия от сключени договори за обществен превоз на пътници, маршрутни разписания, ценоразпис на предлаганите услуги и други.
Чл. 66. За осъществяване на контрол общините могат да изискват от превозвачите допълнителна информация или осигуряване на достъп до такава на оправомощени лица от общинската администрация за удостоверяване на размера на заявената за съответния период сума за компенсиране за извършени превози с ценови облекчения – копия от сключени договори за обществен превоз на пътници, маршрутни разписания, ценоразпис на предлаганите услуги, регистър за издадените безплатни и по намалени цени карти и други превозни документи.
Чл. 67. Кметовете на общини носят отговорност за спазването на договорите и финансовата дисциплина и осъществяват контрол върху законосъобразното разходване на предоставените на общината средства по реда на тази наредба.
Чл. 68. (1) Към предоставената справка по чл. 11, ал. 1 кметовете на общини предоставят на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и декларация по образец – приложение № 11.
(2) Към предоставената справка по чл. 12, ал. 1 кметовете на общини предоставят на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията декларация по образец – приложение № 12.
(3) Към предоставената справка по чл. 13, ал. 1 кметовете на общини предоставят на министъра на образованието и науката и декларация по образец – приложение № 13.
Чл. 69. На общините, които не са подали справки в определените с тази наредба срокове или са подали такива с невярно съдържание изплащането на средства за компенсации и субсидии се преустановява. При изпращане на справки след указания срок определения вече лимит не подлежи на корекция.
Чл. 70. При условие, че съгласно сключените договори превозвачите са поели допълнителни задължения или по-големи намаления на цените за пътуване от нормативно определените, разликата се заплаща със средства от бюджетите на съответните общини.
Чл. 71. След изтичане на всяка финансова година, до 31 март на следващата година, общините публикуват на своята интернет страница или ако нямат такава – на видно място по своя административен адрес отчет за изтеклата година, който съдържа информация за:
1. проведените от общината обществени поръчки или процедури за концесии, чрез които са възложени обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт;
2. всеки от сключените договори за извършване на обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт, с посочване на съответните превозвачи, вида и обхвата на извършваните от тях превози;
3. общия размер на изплатените от общината компенсации и субсидии и съответния размер на изплатени на всеки от превозвачите суми, както и обема на предоставените им други права, ако има такива.
Чл. 72. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на образованието и науката могат да изискват допълнителна информация относно разходваните средства за компенсиране на превозвачите за извършваните от тях превози по безплатни и по намалени цени и субсидиране на обществените пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони.
Чл. 73. В случаите, когато размерът на необходимите средства за компенсации и субсидии надвишава размера на средствата, предвидени за тази цел в централния бюджет, полагащите се на превозвачите суми се намаляват съразмерно на недостига. Разликата, при възможност, се изплаща на превозвачите през следващи отчетни периоди, в рамките на текущата бюджетна година.
Чл. 74. (1) При наличие на данни за нарушения при възлагане на задълженията за извършване на обществени пътнически услуги и на реда за предоставяне и отчитане на средствата за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози и за субсидиране за извършените превози на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони, до изясняване на обстоятелствата и/или отстраняване на нарушенията, съответният министър/ръководител на бюджетна организация не разпределя средства за компенсации и субсидии и уведомява за това министъра на финансите.
(2) В случаите по ал. 1 министърът на финансите, при направено с уведомлението предложение от съответния министър/ръководител на бюджетна организация, може да определи специален ред за регулиране на разчетните взаимоотношения по СЕБРА, като уведомява за това съответната община.
Чл. 75. Контролът по спазването на тази наредба се осъществява от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция по реда на Закона за държавната финансова инспекция.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Билет“ е превозен документ за един пътник за еднократно пътуване с едно превозно средство или за комбинирано пътуване за определено време, който има силата на писмен договор между превозвача и пътника.
2. „Абонаментна карта“ е персонализиран или неперсонализиран превозен документ за един пътник за многократно пътуване, без ограничение, в рамките на маршрута и срока на валидност, издава се за определен период от време, който има силата на писмен договор между превозвача и пътника;
3. „Междуселищен превоз“ е всеки превоз на пътници, при който се преминава през две или повече населени места на територията на цялата страна и обхваща общинските, областните и републиканската транспортни схеми.
4. „Междуселищна автобусна линия“ е линия от общинските, областните и републиканската транспортни схеми, маршрута на която включва спирки в две или повече населени места.
5. „Градска автобусна линия“ е линия от общинските транспортни схеми, маршрута на която включва спирки само в чертите на едно населено място, определени със строителните му граници в действащия устройствен план.
6. „Вътрешноградски транспорт“ е съвкупността от всички градски линии в чертите на едно населено място.
7. „Оператор на обществени услуги“ означава което и да е обществено или частно предприятие или група от такива предприятия, които извършват обществени услуги за пътнически превоз, или който и да е обществен орган, който предоставя обществени услуги за пътнически превоз.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 2. Наредбата се приема на основание § 4, ал. 3 от Заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.

Приложение № 1
към чл. 10, ал. 3

ОБЩИНА…………………………..
Тел. …………………………………..
Факс …………………………………
СПРАВКА
за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози
със средства от централния бюджет за периода 1.I – 31.V. ……….. г.


по
ред
Превози по групи граждани
Предоставени суми от централния бюджет до 31.V……..г. Дължими суми на превозвачите за периода по предоставени опис-сметки Разлика
к. 3 – к. 5

брой издадени превозни документи (ср. месечно) обща сума за компенси-ране за 5-те месеца единична цена средномесечно (к. 5 : к. 4) : 5
1 2 3 4 5 6 7
1. Ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали
2. Деца до 7 навършени години и деца от 7 до 10 навършени години, в т.ч.:
– за вътрешноградски превози на деца до 7 навършени години;
– за междуселищни превози на деца до 7 навършени години и деца от 7 до 10 навършени години;
3. Учащи се
4. Лицата, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия кодекс
Общо:

Дата:…………………… Гл. счетоводител: ………………………. Кмет: …………………………..

Приложение № 2
към чл. 10, ал. 3
ОБЩИНА …………………………………………
Превозвач: ………………………………………..
Тел. …………………………………………………..
СПРАВКА
за финансови резултати от субсидираните вътрешноградски превози и междуселищни превози в слабонаселени планински и други райони за периода 1.I – 31.V. ……….. г.


по
ред Показатели Мярка* Видове превози
вътрешноградски междуселищни
1 2 3 4 5
1. Общ пробег хил. км
2. Превозени пътници хил. бр.
3. Общо приходи от дейност по предоставяне на субсидирани превозни услуги лв.
3.1. Нетни приходи от продажби от извършваната дейност лв.
3.2. Получени компенсации от централния бюджет лв.
3.3. Други приходи от извършваната дейност лв.
4. Общо разходи за дейността по предоставяне на субсидирани превозни услуги**: лв.
4.1. Разходи за суровини и материали, в т.ч.: лв.
а) Гориво (ел. енергия) лв.
4.2. Разходи за персонала, в т.ч.: лв.
а) Разходи за възнаграждения лв.
б) Разходи за осигуровки лв.
5. Загуба (р.4 – р.3) лв.
6. Разумна печалба (5/100 х р.4 ) лв.
7. Нетен финансов ефект (р.5 + р.6) *** лв.
8. Предоставени субсидии от централния бюджет (нето) лв.
9. Полагаща се за месеца субсидия (р.7 – р.8) лв.
10. Цена на билет за вътрешноградски превоз лв. х
11. Тарифна ставка на пътникокилометър лв.

Дата:…………………. Гл. счетоводител: ……………………… Кмет на общината: ………………………

Забележки: * Данните се изписват с цели числа в абсолютна стойност.
** В разходите по р. 4 се отнасят разходите за дейността по предоставяне на субсидирани превозни услуги по Отчета за приходите и разходите или Отчета за всеобхватния доход, без разходите от обезценки и провизии.
*** Нетният финансов ефект се компенсира само когато общо приходите от дейността по предоставяне на субсидирани превозни услуги не надвишава общо разходите за дейността по предоставяне на субсидирани превозни услуги.
Приложение № 3
към чл. 11, ал. 1
ОБЩИНА…………………………..
Тел. …………………………………..
Факс …………………………………

СПРАВКА
за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози
със средства от централния бюджет за периода 1.I – 30.IХ. …………. г.


по
ред
Превози по групи граждани
Предоставени суми от централния бюджет до 30.IХ…….г. Дължими суми на превозвачите за периода по предоставени опис-сметки Разлика
к. 3 – к. 5

брой издадени превозни документи (ср. месечно) обща сума за компенси-ране за 9-те месеца единична цена средномесечно (к. 5 : к. 4) : 9
1 2 3 4 5 6 7
1. Ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали
2. Деца до 7 навършени години и деца от 7 до 10 навършени години, в т.ч.:
– за вътрешноградски превози на деца до 7 навършени години;
– за междуселищни превози на деца до 7 навършени години и деца от 7 до 10 навършени години;
3. Учащи се
4. Лицата, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия кодекс
Общо:

Дата:…………………… Гл. счетоводител: ………………………. Кмет: …………………………..

Приложение № 4
към чл. 12, ал. 1
ОБЩИНА …………………………………………
Превозвач: ………………………………………..
Тел. …………………………………………………..
СПРАВКА
за финансови резултати от субсидираните вътрешноградски превози и междуселищни превози в слабонаселени планински и други райони за периода 1.I – 30.IХ. ………… г.


по
ред Показатели Мярка* Видове превози
вътрешноградски междуселищни
1 2 3 4 5
1. Общ пробег хил. км
2. Превозени пътници хил. бр.
3. Общо приходи от дейност по предоставяне на субсидирани превозни услуги лв.
3.1. Нетни приходи от продажби от извършваната дейност лв.
3.2. Получени компенсации от централния бюджет лв.
3.3. Други приходи от извършваната дейност лв.
4. Общо разходи за дейността по предоставяне на субсидирани превозни услуги**: лв.
4.1. Разходи за суровини и материали, в т.ч.: лв.
а) Гориво (ел. енергия) лв.
4.2. Разходи за персонала, в т.ч.: лв.
а) Разходи за възнаграждения лв.
б) Разходи за осигуровки лв.
5. Загуба (р.4 – р.3) лв.
6. Разумна печалба (5/100 х р.4 ) лв.
7. Нетен финансов ефект (р.5 + р.6) *** лв.
8. Предоставени субсидии от централния бюджет (нето) лв.
9. Полагаща се за месеца субсидия (р.7 – р.8) лв.
10. Цена на билет за вътрешноградски превоз лв. х
11. Тарифна ставка на пътникокилометър лв.

Дата:…………………. Гл. счетоводител: ……………………… Кмет на общината: ………………………

Забележки: * Данните се изписват с цели числа в абсолютна стойност.
** В разходите по р. 4 се отнасят разходите за дейността по предоставяне на субсидирани превозни услуги по Отчета за приходите и разходите или Отчета за всеобхватния доход, без разходите от обезценки и провизии.
*** Нетният финансов ефект се компенсира само когато общо приходите от дейността по предоставяне на субсидирани превозни услуги не надвишава общо разходите за дейността по предоставяне на субсидирани превозни услуги.

Приложение № 5
към чл. 13, ал. 1
ОБЩИНА…………………………………….
Тел. …………………………………………….
Факс ……………………………………………
СПРАВКА
за необходимите средства за безплатен превоз на децата и учениците до 16-годишна възраст по чл. 19, т. 8
за учебния период ……………………… г. – …………………….. г. за бюджетната ………………….. година (в левове)
Вид на превоза /Маршрут *
Договор в сила от/до Фирма на превозвача Вместимост на превозното средство
до 22 места/над 22 места **
Дължина на маршрута (км) Брой курсове на ден (оборотни) Дневен пробег (км) Цена на км общ пробег (лв.) ***
Цена карта/ билет Брой ученици и деца Цена на ден (общо) Учебни дни Обща стойност
на учебния период
к.11 x к.12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I.Специализиран
1…….
2……. – к.7 x к.8
II. Трансп. схема
1…….
2……. – – – – к.9 x к.10
/19.1****
__________
к.9 x к.10х2
III.Собствена сметка
1…….
2……. – к.7 x к.8
IV. ЖП транспорт
1…….
2…….

– – – –

к.9 x к.10/
19.1****
__________
к.9 x к.10х2

V. Таксиметров
1…….
2……. – – – к.7 x к.8
Забележки: * При превоз със собствен транспорт вместо договор се посочва заповед на кмета или решение на общинския съвет.
** В колона 5 за превозите по т. I и т. III се посочва цялото разстояние за едно отиване и връщане – оборотен курс, а за превозите по т. II, IV и V – еднопосочната дължина на маршрута.
*** В случаите, когато с договора е уточнено картите да се издават за по-малък или по-голям от месечен период, в кол. 9 се посочва месечна цена, изчислена за периода на използване.
**** Средномесечен брой учебни дни през учебния период.

Дата: …………………….. Гл. счетоводител: ………………………………….. Кмет: ……………………………………

Приложение № 6
към чл. 35, ал. 1

ДО КМЕТА
НА ОБЩИНА ………………………………………………..

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на транспортни разходи от …………………………………………………………………..,
(имена)

ЕГН ………………………………………………………………..,
адрес: гр. (с.) ………………………………………………….,
община …………………………………………………………..,
ул. (ж.к.) …………………………………………… № ……..,
бл. ………., вх. ……….., ап. …………,
лична карта №…………………………….., издадена на ………………………. от ……………………………….
Моля да ми бъдат изплатени като военнопострадал разходите при пътуване с автомобилен транспорт на основание чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, извършено на дата ………………… по маршрута …………………………………………, в размер на ……………. лева.
Притежавам Книжка за военнопострадал № ……………………… по смисъла на чл. 4, точка ……… от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.
Прилагам следните документи:
1. Документ за самоличност (за справка).
2. Книжка за военнопострадал (за справка).
3. Билети от извършеното пътуване с автобус.
Известно ми е, че за вписването на неверни данни нося наказателна и гражданска отговорност и недобросъвестно получените средства подлежат на връщане с лихвата, определена за държавните вземания.
Дата: ……………………… Подпис: …………………………..
Молбата е приета и проверена от ………………………………………………………………………………..
(имена и длъжност)
ПОПЪЛВА СЕ ОТ ОПРАВОМОЩЕНО ЛИЦЕ:
Предлагам на ………………………………………………………………………………………………………………
(имена на правоимащото лице)
да бъдат изплатени разходите за транспорт в размер на …………………. на основание чл. 19,
т. 2, б. „б” от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите.
Мотиви при отказ …………………………………………………………………………………………………………..

Дата: …………………….. Подпис: …………………………..
(име, длъжност)

Приложение № 7
към чл. 49, ал. 1, т. 1

ОБЩИНА……………………….
ОБЛАСТ…………………………

СПРАВКА
за предложен за субсидиране пробег по градски основни линии
на град ………………………….за ………….… година

Брой жители ………….


по
ред Градска линия
(№, наименование) Изпълнява се в интервал (от – до) Двупосочна дължина (км) Курсове
(брой) Пробег
(хил. км)
1 2 3 4 5 6

1.
2.
3. І. Автобусна линия
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Общо: …………………… …………………… ……………………

1.
2.
3. ІІ. Тролейбусна линия
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Общо: …………………… …………………… ……………………

Дата: …………………………… Кмет: ………………………………………….
/подпис, печат/

Забележка: В маршрутните разписания трябва да са попълнени следните реквизити:
– ЕИК на превозвача;
– договор, с който маршрутното разписание е възложено за изпълнение – номер и дата;
– срок на действие на договора – от дата до дата;
– начин на възлагане.

Приложение № 8
към чл. 49, ал. 1, т. 2

ОБЩИНА………………………
ОБЛАСТ………………………..

СПРАВКА
за предложен за субсидиране пробег по
междуселищни автобусни линии за ………….… година


по
ред Автобусна линия Населени места по маршрута Брой жители Планински или граничен район Транспортни връзки (брой) Пробег
(хил. км)
1 2 3 4 5 6 7
1.

2.

3.

..

.. …………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..
………………………………….

………………………………….

………………………………….

………………………………….

………………………………….
……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….
……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

………………………………………. …………………..

…………………..

…………………..

…………………..

………………….. ……………..

……………..

……………..

……………..

……………..
Общо: ………………….. ……………..

Дата: …………………………… Кмет: ………………………………………….
/подпис, печат/

Забележка: В маршрутните разписания трябва да са попълнени следните реквизити:
– ЕИК на превозвача;
– договор, с който маршрутното разписание е възложено за изпълнение – номер и дата;
– срок на действие на договора – от дата до дата;
– начин на възлагане.

Приложение № 9
към чл. 50, т. 2

Списък на общините в гранични райони


по
ред Области Общини
1. Благоевград Сандански, Сатовча, Струмяни, Хаджидимово
2. Бургас Созопол, Средец, Малко Търново, Царево
3. Видин Белоградчик, Бойница, Брегово, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Чупрене
4. Враца Мизия, Оряхово
5. Добрич Генерал Тошево, Крушари, Шабла
6. Кърджали Кирково, Крумовград
7. Кюстендил Невестино, Трекляно
8. Монтана Вълчедръм, Георги Дамяново, Лом, Чипровци
9. Перник Трън
10. Плевен Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Никопол
11. Русе Борово, Иваново, Сливо поле, Ценово
12. Силистра Главиница, Кайнарджа, Ситово, Тутракан
13. Смолян Борино, Девин, Доспат, Златоград, Рудозем, Смолян
14. София Годеч, Драгоман
15. Хасково Ивайловград, Любимец, Тополовград
16. Ямбол Болярово, Елхово

Приложение № 10
към чл. 64
ОБЩИНА………………………
ОБЛАСТ………………………..

СПРАВКА
за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози по автомобилния транспорт и за субсидиране на извършените превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони
за ………….… година


по
ред Превозвач
(наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление) Компенсации за безплатен и по намалени цени превоз на: Субсидии за нерентабилни автобусни линии
по вътрешноградския и междуселищния транспорт
(общо)
ветерани, военноинвалиди, военнопострадали, деца, учащи, пенсионери
(общо) държавни служители деца и ученици до 16 години
1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.
4.

Дата:……………………… Гл. счетоводител: …………………………… Кмет: …………………………….

Приложение № 11
към чл. 68, ал. 1

Д Е К Л А Р А Ц И Я

от …………………………………………………………………..
(имена)

Кмет на община ………………………………………………..
област……………………………………………………………….

Като орган на изпълнителната власт в общината декларирам, че размерът на предоставените и разпределените средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени пътувания със средства от централния бюджет за периода 1.І. – 30.ІХ …………. г., съгласно справката – приложение № 2 към
чл. 11, ал. 1 е определен в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите.

Дата на подаване: …………………….. Декларатор: ………………………..

Приложение № 12
към чл. 68, ал. 2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

от …………………………………………………………………..
(имена)

Кмет на община ………………………………………………..
област……………………………………………………………….

Като орган на изпълнителната власт в общината декларирам, че размерът на разпределените и предоставените средства за субсидиране на превозвачите за извършените превози на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за периода
1.І. – 30.ІХ …………. г. съгласно справката – приложение № 3 към чл. 12, ал. 1 е определен в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите.

Дата на подаване: …………………….. Декларатор: ………………………..

Приложение № 13
към чл. 68, ал. 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

от …………………………………………………………………..
(имена)

Кмет на община ………………………………………………..
област……………………………………………………………….

Като орган на изпълнителната власт в общината декларирам, че размерът на определените и заявени средства за IV тримесечие на ……….. г. в размер на ……………… лв., за I тримесечие на ………… г. в размер на ………………. лв. и за II тримесечие на ………… г. в размер на ………………. лв. за компенсиране на превозвачите, извършващи безплатен превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст до детски градини и училища на територията на общината съгласно с чл. 26 от Закона за народната просвета е определен в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите.

Дата на подаване: …………………….. Декларатор: ………………………..

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Сродни публикации

Нова организация за работа на инспекторите на ИА Автомобилна администрация

Нова организация за работа на инспекторите на ИА Автомобилна администрация

От началото на юни има нова организация за работа на инспекторите на Изпълнителна агенция „Автомобилна…
Предложения от КАП към Министерство на транспорта

Предложения от КАП към Министерство на транспорта

     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОДОРОВ,        Във връзка с възстановяването на сектора, предлагаме да бъдат предприети…
За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов

За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов

За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов Приятели, Ние сме тук за да поискаме както обществената,…
Предложения – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Предложения – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Изх. № 0020/25.11.2019 г.               ДО МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА,        ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ        И…