Предложения – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Предложения – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Изх. № 0020/25.11.2019 г.       

       ДО МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА,

       ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

       И СЪОБЩЕНИЯТА

      

 

            УВАЖАЕМИ Г-Н  ЖЕЛЯЗКОВ,

     Във връзка с публикуван за обществено обсъждане Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, представяме на Вашето внимание нашите бележки и предложения.

 1. 1. Относно предложението за изменение на чл.7, с което се създава ал.5а, думата „отговаря” да се замени с думата „ организира” : „(5а)Ръководителят на транспортната дейност трябва да ръководи действително и постоянно транспортната дейност на предприятието, като организира:”

Мотиви: С така предложения текст на ръководителя на транспортната дейност се вменяват отговорности, за дейности, които са извън неговия контрол и компетенции. Не може ръководителят на транспортната дейност да носи отговорност за техническата поддръжка на превозните средства, след като самият той не извършва ремонтните дейности. На ръководителя може да се търси отговорност, ако не е организирал тези дейности и не е организирал труда на водачите, както и ако не е организирал цялостно дейността на превозвача, но не и отговорност за самите дейности, за които отговорност носят други служители и организации.В т.5 „спазване на процедурите в областта на безопасността” не става ясно какви са именно „процедурите”, които следва да се спазват.

 1. 2. По отношение на направените предложения за изменение в чл.7, ал. 7, изменена в ал.8, обръщам внимание на т.4 от същата, съгласно която се изисква превозвача да „разполага със собствен или нает експлоатационен център с техническо оборудване и съоръжения за извършване на предпътен технически преглед, който се намира на територията на административно-териториалната единица по смисъла на Закона за административно-териториалното устройство на Република България,в която е адресът на помещението по т. 3.“

   Тук възниква въпросът какво се случва, ако превозвачът  извършва дейност в повече от една административно-териториална единица и има експлоатационни центрове в различни градове? Къде ще се съхраняват документите от тези териториални единици на които превозвача осъществява дейността си?

    В тази връзка считаме, че текста е неприемлив и по никакъв начин няма да реши въпросът с така наречените „пощенски кутии”, тъй като няма законова забрана различни дружества да ползват едни и същи помещения за съхранение на документи и няма законова забрана относно това различни дружества да се регистрират на един и същ адрес. За пореден път подобно предложение ще усложни дейността на фирмите, работещи в рамките на закона и по никакъв начин няма да противодейства на тези, които са извън него. Считаме, че липсата на контрол не следва да се заменя с рестриктивни текстове, които няма да доведат до желания резултат от въвеждането на закона.

 1. Направените предложения за изменения в чл. 7а, а именно:
 2. В ал. 1 думите „освен в случаите, когато превозите се извършват с лиценз на Общността“ се заменят с „или заверено копие на лиценз на Общността“.

   От така направеното предложение не става ясно дали  лиценза на Общността ще може да се използва за извършване на обществен превоз на пътници, когато превозвача  има само едно моторно превозно средство или задължително ще се изисква заверено копие и за него?

 1. 4. По неясни за нас причини, след общественото обсъждане през месец юли, от настоящият Законопроект е изваден текста на чл.7б, ал.2, която многократно предлагахме да бъде изменена, като текста, касаещ видеонаблюдението да бъде заличен. Мотивите ни за това са изразявани многократно, като основният от тях е , че при условие, че останалите участници в движението по пътищата няма да бъдат оборудвани с видеонаблюдение и при условие,че това не е доказателство в съда, монтирането на видеонаблюдение само в автобусите е дискриминационно и поражда въпроси относно лобизъм в полза на доставчиците на тази услуга и нищо друго, което да касае безопасността на пътниците. Не смятаме, че само животът на хората в автобусите е от значение за държавата, имайки предвид, че броя на жертвите от катастрофи с автобуси е нищожен спрямо жертвите, които даваме всеки ден от катастрофи с леки и товарни автомобили. В тази връзка предлагаме следната редакция:

 (2)   Моторните превозни средства от категории М2 и М3, клас В, клас II и клас III, за управлението на които се изисква свидетелство за управление от категории D1, D1E, D или DE, се оборудват с обезопасителни колани за водача и пътниците.

 1. 5. В чл.7б, предлагаме алинея 3 да се измени така:

   „(3) Изискването за обезопасителни колани по ал. 2 не се прилага за:

 1. моторни превозни средства от категории М2 и М3, клас А, клас I и клас II ;
 2. моторни превозни средства от категории М2 и М3, клас В и клас III, с които се извършва специализиран превоз и превоз на пътници по редовни автобусни линии, когато превозът е с еднопосочна дължина на маршрута до 30 км., с изключение на специализираните превози на деца и/или ученици.“

Мотиви: Автобусите от клас I са типичните градски автобуси, при които съотношението между седящи правостоящи пътници обикновено е 35 седящи и 47 правостоящи. Автобусите от клас II също са градски автобуси, при които  съотношението между правостоящи и седящи пътници обикновено е 45 седящи и 35 правостоящи пътника. При тази конфигурация на местата в тези автобуси е абсурдно да се счита, че те следва да се оборудват с колани, още повече, че повечето от тях са с монтирани градски седалки, които обикновено са пластмасови и монтирането на обезопасителни колани е невъзможно.  По отношение на автобусите от клас В, същите се използват за превоз по градски допълнителни линии, където е неприемливо монтиране на колани. По отношение на автобусите от клас III би могло да се направи изключение от общото правило при превоз до 30 км.

 1. 6. По отношение на предложението за изменение на Точка 28 в § 1 от Допълнителните разпоредби, изразяваме категоричното си несъгласие с въвеждането на още по сериозни рестриктривни мерки към превозвачите. Настоящият текст в закона дава достатъчна яснота относно това що е „ СИСТЕМНО” нарушение и не виждаме ясна и категорична причина, поради която този текст се изменя. Още повече, че този текст не е обсъждан в работната група, определена за работа по законопроекта.
 2. 7. В законопроекта е налице разминаване в сроковете за връщане на лиценза и заверените копия. В единият текст е записано 15 дни, а в административно-наказателните разпоредби-14дни.
 3. 8. По отношение на срока за привеждане на регистрацията на физически лица на МПС от категории М2, М3 и N3 в съответствие със закона, предлагаме срокът за пререгистрация да бъде съкратен.
 4. Предлагаме в ЗДвП да се измени Чл. 69. „На спирка на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници други пътни превозни средства не могат да спират. Престоят на таксиметрови автомобили с цел очакване на пътници е забранен.”

Мотиви: Към настоящият момент текста позволява на автобусните спирки да спират за качване и слизане на пътници леки автомобили. Това стимулира нерегламентирания превоз на пътници и позволява на лицата, които го осъществяват да спират законово и да качват пътници от спирките на общественият транспорт. Считаме това за ефективна мярка в борбата с този вид превози.

25.11.2019г.                                                      С УВАЖЕНИЕ,  

Гр.София                                                                                       МАГДАЛЕНА МИЛТЕНОВА

                                                                                                        Председател на КАП

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,33 out of 5)
Loading...

Сродни публикации

Как кризите промениха автомобилната индустрия

Как кризите промениха автомобилната индустрия

Превозът на пътници и товари е може би най-гъвкавата и иновативна част от автомобилната индустрия.…
10 МИЛИОНА АВТОМОБИЛА DACIA

10 МИЛИОНА АВТОМОБИЛА DACIA

10 МИЛИОНА АВТОМОБИЛА DACIA Dacia достигна 10 милиона произведени автомобила в историята си Dacia –…
Карсан спечели търг за 30 електрически малки автобуси е-JEST в София

Карсан спечели търг за 30 електрически малки автобуси е-JEST в София

 Лидер на европейския пазар, Karsan e-JEST продължава да се развива Karsan, една от водещите компании…
Национален протест на превозвачите 27 април 2022

Национален протест на превозвачите 27 април 2022

НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ – 27.04.2022г. стачка превозвачи 27 април 2022 В следствие на пандемията…