Свалете в DOC формат или във формат PDF  Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020″ CCI 2014BG16M1OP001 Наименование Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” Версия   Първа година 2014 г. Последна година 2020 г. Допустими от 01.01.2014 г. Допустими…
Първи общи забележки Почивка в кабината се санкционира при системна организация от страна на предприятието, принуждаваща шофьора да ползва нормалната си седмична почивка в превозното средство. Не става дума за глоба, която да се налага при откриване на шофьора в…
ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ (във PDF или DOC формат) Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Глава втора.  ЛИЦЕНЗИРАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 11 ОТ 2002 Г.) Глава трета. ВЪТРЕШНИ ПРЕВОЗИ Глава четвърта. МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ Глава пета. ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ПРИ ДОГОВОРИТЕ ЗА…