Проект – Наредба за условията и реда за извършване на ученически туристически пътувания

ПРОЕКТ

 

НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕТСКИ И УЧЕНИЧЕСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ С ОБЩА ЦЕНА, ИНИЦИИРАНИ ОТ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА ИЛИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

 

Раздел I

Общи положения

Чл. 1. (1)  Тази наредба е изготвена по смисъла на чл.79 ал.5 от Закона за туризма.

(2) С тази наредба се уреждат условията и редът за извършване на детски и ученически туристически пътувания с обща цена в страната и в чужбина, инициирани от детски градини, училища или обслужващи звена в системата на народната просвета, наричани по-долу „туристически пътувания”

 

Чл. 2. (1) Всички деца и ученици имат право да ползват определените с наредбата видове туристически пътувания, съобразно целите на образование, личните си предпочитания и желанията на родителите, попечителите или настойниците им.

(2) Основна цел на всички видове туристически пътувания е да разнообразят и обогатят учебно-възпитателната, културно-масовата и спортна дейност, да спомогнат за активното, разнообразно и здравословно оползотворяване на свободното време на децата и учениците.

 

Чл. 3. (1) Организирано детско и ученическо туристическо пътуване с обща цена е пътуване, с или без нощувка, което се осъществява  по предварително изготвена програма с цена, включваща всички необходими за пътуването разходи (транспорт, настаняване, хранене и др.), при което потребителите на пътуването са лица до 19 години, придружавани от възрастни лица.

            (2) Видовете детски и ученически туристически пътувания по ал. 1, независимо от тяхната продължителност, са:

 1. екскурзии;
 2. лагери;
 3. ски ваканции и обучение по снежни спортове;
 4. излети, походи, екскурзионно летуване;
 5. училища сред природата (зелени училища);
 6. тематични ваканции – школи и курсове (езикови и по предмети), работилници, пленери, фестивали, конкурси и др., които се провеждат извън населените места, в които децата и учениците живеят;
 7. участия в спортни лагери и състезания, турнири и др. състезателни прояви, които се провеждат извън населените места;
 8. посещения на туристически атракции по смисъла на Закона за туризма;
 9. посещения на концерти, театри и други културно-развлекателни мероприятия, които се провеждат извън населените места;
 10. други пътувания с учебно-възпитателна, културно-развлекателна, опознавателна, здравно-закалителна и лечебно-оздравителна цел.

 Чл. 4. Организираните детски и ученически туристически пътувания чл.3, ал.2 се формират и осъществяват само от регистриран по Закона за туризма туроператор и се предлагат от него пряко и/или чрез туристически агенти.

Чл. 5. (1) Организираните в системата на народната просвета туристически пътувания се провеждат въз основа на сключен договор между туроператор и директор на детска градина, училище или обслужващо звено по смисъла на Закона за народната просвета и чл. 79 ал.4 от Закона за туризма.

(2) Договорът по ал. 1 съдържа основните разпоредби на чл.82 ал.3 от Закона за туризма конкретизирани в Приложение №1

(3) Договорът по ал. 1 се сключва след уведомяване  по електронен път на съответния регионален инспекторат по образованието от директора на детската градина, училище или обслужващо звено по смисъла на Закона за народната просвета.

(4) Уведомлението по ал. 3 се изготвя по образец съгласно Приложение №2 и се изпраща не по-късно от  5 дни преди пътуването в РИО; прилага се проекто-договора с туроператора за туристическото пътуване.

 Раздел II

Условия и ред за организиране и провеждане на организираните детски и ученически туристически пътувания с обща цена. Необходима документация.

 Чл. 6. (1) За всяко туристическо пътуване, директорът на детската градина, училището или обслужващото звено:

 1. получава от туроператора информация в писмена форма или предоставена чрез брошура надлежно оформена и вкодирана в училището с придружително писмо и входящ номер съдържаща атрибутите по чл.80 ал. 1 от Закона за туризма;
 2. издава заповед за провеждане на туристическо пътуване по образец(Приложение №3
 3. организира и контролира:

а) информирането на родителите, настойниците или попечителите на децата или учениците за провеждане на туристическото пътуване;

б) предоставянето на писмено съгласие на родителите, настойниците или попечителите за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване;

в) провеждането на инструктаж на децата или учениците и на техните родители, настойници или попечители за безопасност и култура на поведение.

 1. заверява с подпис и печат списък на децата или учениците с данни за трите имена, дата и година на раждане, група или клас.
 2. командирова служителите на детската градина, училището или обслужващото звено, определени за провеждането на туристическото пътуване;

(2) За изпълнение дейността по ал. 1, т. 4, директорът на детската градина, училището или обслужващото звено изпраща/предоставя уведомление до родителите, настойниците или попечителите – по образец, съгласно Приложение №4, което те са длъжни да върнат обратно на подателя подписано, за удостоверяване на фактите по ал. 1, т. 3.

(3) При сключване на договора по чл.5, ал.1 и ал.2 , директорът на детската градина, училището или обслужващото звено съвместно с туроператора  определя възнаграждението за извънредния труд на командираваните ръководители.

 

Чл. 7. Регионалният инспекторат по образованието след получаване на уведомлението по чл. 5, ал. 4:

 1. В 5-дневен срок преди провеждане на туристическото пътуване уведомява Българската агенция по безопасност на храните за организацията на храненето на децата и учениците, като посочва обектите за хранене, които ще бъдат ангажирани.
 2. Българската агенция по безопасност на храните контролира обектите за хранене по предходната т. 2 за съответствието им с изискванията на европейското и националното законодателство в областта на храните.

Чл. 8.  Документацията за организираните детски и ученически пътувания се съхранява от училището до приключване на учебната година.

 Раздел III

Изисквания към персонала, обслужващ провеждането на организираните детски и ученически пътувания с обща цена

Чл. 9. (1) Броят на персонала се определя съобразно вида на пътуването и възрастовия състав на децата и учениците, както следва:

 1. един възрастен на всеки 5-7 деца до 1 клас;
 2. един възрастен за всеки 10-15 ученици от 1 до 4 клас;
 3. един възрастен за всеки 15-20 ученици от 5 до 12 клас.

(2) На всяка група деца и ученици, извършваща туристическо пътуване се определя лице за ръководител на групата; един от ръководителите определен от директора е главен.

 Чл. 10. (1) За персонал, обслужващ провеждането на видовете туристически пътувания се определят учители, възпитатели, психолози, педагогически съветници и др. специалисти; за подпомагане дейността на обслужващия персонал могат да се ползват студенти по педагогически специалности.

(2) При провеждането на туристически пътувания по чл. 3, ал. 2, извън страната, се включва и представител на туроператора, организатор на пътуването.

 Чл.11. За всеки вид туристическо пътуване главният ръководител на групата носи със себе си следната документация, предоставена му от туроператора:

 1. Копие от договора, заверен „Вярно с оригинала“.
 2. Ваучер на ТО.
 3. Списъци на децата и учениците в групата, заверен от детската градина, училището или обслежващото звено.
 4. Копие от заповедта на директора за провеждане на туристическото пътуване.
 5. Застрахователната полица за направена застраховка „медицински разходи при злополука“ и/или „планинска застраховка“за периода на договора за конкретното пътуване.

Чл. 12. За осъществяването на различните видове туристически пътувания, когато е необходимо туроператорът осигурява правоспособни екскурзоводи, планински водачи и ски учители, вписани в съответния регистър – част от Националния туристически регистър по чл. 166, ал. 1 от Закона за туризма, както и аниматори.

Раздел IV

Изисквания към участниците в различните форми на организирани детски и ученически туристически пътувания с обща цена

Чл. 13. При провеждане на различните видове туристически пътувания може да се включват деца и ученици от близки възрастови групи.

Чл. 14. За участие в туристически пътувания не се допускат деца или ученици, които са:

 1. с декомпенсирани хронични заболявания;
 2. контактни на заразни болести;
 3. заболели от заразни болести;
 4. ненавършили тригодишна възраст.

Чл. 15. Участниците в туристически пътувания извън страната задължително се застраховат от туроператора при условията на чл. 72 от Закона за туризма.

Раздел V

Мерки за опазване на живота и здравето на децата и учениците

Чл. 16. Ръководителите на туристически пътувания, педагогическият и останалият обслужващ персонал носят лична отговорност за опазване живота и здравето на децата и учениците от момента на поемането им в сборния пункт, по време на пътуването и престоя им, до връщането им на родителите, попечителите или настойниците.

Чл. 17. Туроператорът, съвместно с ръководителя на групата предприемат мерки за опазване живота, здравето и сигурността на децата и учениците в зависимост от специфичните условия на туристическото пътуване и мястото на провеждането му.

 Раздел VI

Изисквания към настаняването на деца и ученици при организирани детски и ученически туристически пътувания с обща цена

 Чл. 18. (1) Настаняването на територията на страната на деца и ученици, участници в туристическо пътуване по чл. 3, ал.2 се извършва в категоризирани по Закона за туризма места за настаняване.

(2) Настаняването извън територията на страната на деца и ученици, участници в туристическо пътуване се извършва в обекти, получили категория по съответната национална туристическа класификация.

(3) На територията на обектите по ал. 1 е забранено поставянето на игрални автомати и други технически устройства, предлагащи хазартни игри, както и тяхното рекламиране.

(4) В обектите по ал. 1 е ограничен достъпът до телевизионни канали и предавания, предназначени за възрастни.

(5) Главният ръководител на групата упражнява контрол за извършване на инструктаж на групата от хотелиера за правилника за вътрешния ред, мерките за безопасност, за местоположението на пожарогасителите и аварийните изходи на обекта.

Раздел VII

Изисквания към храненето на деца и ученици

при организирани детски и ученически туристически пътувания с обща цена

Чл. 19. (1) Храненето на децата и учениците по време на туристическите пътувания се извършва при спазване на Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (обн., ДВ, бр. 65 от 2011 г.) и Наредба № 37 от 2009 г. за здравословно хранене на учениците (обн., ДВ, бр. 63 от 2009 г.).

(2) Храненето на деца и ученици по време на туристическите пътувания се извършва в категоризирани места за хранене, когато е включено в програмата на пътуването.

(3) В обектите по ал. 2 трябва да се спазват изискванията на европейското и националното законодателство в областта на храните и предлаганите храни на деца и ученици по време на туристическите пътувания, да отговарят на специфичните изисквания на Наредба № 9 за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (обн., ДВ, бр. 73/2011г., изм. и доп., бр. 60 от 2012 г.).

Раздел VIII

Изисквания към транспорта на деца и ученици при организирани детски и ученически туристически пътувания с обща цена

Чл. 20. (1) Туристическите пътувания могат да бъдат провеждани на територията на България и извън нея с наземен, воден и въздушен транспорт.

(2) Транспортът е елемент от туристическото пътуване и се осъществява въз основа на сключен договор между туроператор и директора на детската градина, училището или обслужващото звено по смисъла на Закона за народната просвета.

Чл. 21. (1) Организираните детски и ученически туристически пътувания на деца и ученици с автобусен транспорт се предприемат в светлата част на денонощието:

От 6.30 ч. до 20.00 часа в периода април-септември

От 7.30 ч. до 22.00 часа за периода октомври – март, чл.83 от Закона за туризма.

(2) Маршрутът и времето за пътуването се съгласуват писмено в договора между туроператора и директора на детската градина, училището или обслужващото звено по смисъла на Закона за народната просвета

(3) По време на пътуванията по ал. 1 на децата и учениците в рамките на денонощието им се осигурява не по-малко от 8 часа нощувка, чл. 84 от Закона за туризма.

Чл. 22. (1) Превозът на детски и ученически групи с автобусен транспорт се извършва по реда на чл.20, ал.2 и в съответствие със Закона за автомобилните превози и Наредбите към него, касаещи деца и ученици.

Раздел IX

Изисквания към организацията на водноспасителната дейност и обезопасяването на откритите водни площи, ползвани от деца и ученици

Чл. 23. За осигуряване на безопасността и сигурността на децата и учениците при посещение на плаж (открити водни площи) се спазват съответните изисквания и правила на наредбата по чл. 78а, ал. 2 от Закона за здравето.

Чл. 24. С цел осигуряване здравето на децата и учениците, качеството на водата в плувните басейни и зоните за къпане трябва да отговаря на изискванията по Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка (ДВ, бр. 82 от 1975 г., изм. ДВ, бр. 25 от 2002 г.).

Чл. 25. Упражняването на водни спортове, ползването на гребни и моторни плавателни съдове и други съоръжения за развлекателна дейност става само с изричното съгласие на ръководителя на групата при наличие на правоспособни инструктори, извън зоната за къпане, при използване на спасителни жилетки, взети мерки за сигурност. Ръководителят на група упражнява контрол за извършване на инструктаж от компетентни лица за ползване на съоръженията.

Чл. 26. Децата съгласно чл.9, ал.1, т.1, ползват открити водни площи задължително със спасителни пояси или надувни ръкавели или жилетки, дори когато стигат дъното им.

Чл. 27. (1) Ползването на открити водни площи от деца и ученици се разрешава само при наличие на спасител/и осигурен/и от собственика или концесионера на съответните водни площи.

(2) Спасителите са длъжни да предприемат следните действия, съобразно вида на охраняваната водна площ:

 1. проверяват преди къпане годността на спасителните средства и съоръжения;
 2. измерват ежедневно температурата на въздуха и водата, информират се за скоростта на вятъра, за степента на вълнение на морската вода и нанасят данните на информационно табло;
 3. издигат ежедневно съответния сигнален флаг;
 4. проверяват ежедневно състоянието на дъното в зоната на спасяване и сигнализират опасните места;
 5. провеждат инструктаж преди къпане с децата и учениците за основните правила и изисквания при къпане;
 6. наблюдават непрекъснато по време на дежурство къпещите се в охраняваната водна площ, като имат постоянна готовност за предприемане на спасителна акция;
 7. спират незабавно къпането на децата и учениците при поява на предпоставки, криещи опасност за живота им;
 8. поддържат постоянна връзка със съседните спасителни постове;
 9. водят дневник за водноспасителната и плажна дейност, в който описват обстоятелствата при възникнали инциденти и оказаната помощ при тях.

Чл. 28. Ръководителите на децата и учениците, ползващи съответната водна площ:

 1. отговарят за безопасното придвижване на децата и учениците от настанителната база до водната площ и обратно;
 2. следят за реда и дисциплината по време на въздушните и водните процедури;
 3. броят децата преди и след къпането и не допускат техни действия, криещи опасност за живота и здравето им, като при възможност и/или необходимост влизат лично във водата с децата и учениците от поверената им група.

Чл. 29. Мястото за къпане на морски плаж следва да отговаря на следните изисквания, обезпечени от собственика или концесионера на съответния плаж:

 1. общата водна повърхност осигурява по 2—4 кв. м площ за къпещо се дете или ученик;
 2. дълбочината на водата в района на къпане е до 1,50 м;
 3. границите на определеното място са обозначени с оранжеви плаващи знаци, поставени успоредно на брега, на разстояние помежду им от 10 до 15 м;
 4. да няма водовъртеж в реките и придънни течения в морето;
 5. скоростта на водното течение е до 0,5 м/сек;
 6. релефът на дъното е безопасен, задълбочаването е постепенно, без прагове, дънни ями, подводни камъни и скали, тиня, водорасли и подводни храсти.

Чл. 30. (1) Ползването на плувни басейни от деца и ученици се извършва след като спасителят ги е информирал за филтриращите отвори по стените, дъното и ръба на басейна.

(2) На децата и учениците се провежда инструктаж за спазването на основни правила за безопасност при ползването на плувните басейни, посочени в приложение 4.

Чл. 31. През нощта външните плувни басейни към местата за настаняване по чл. 18, ал. 1 се осветяват по подходящ начин от хотелиера и се поставят табели „Къпането забранено!”.

 

Раздел X

Изисквания към организацията при заниманията на деца и ученици в природна среда и обучение по снежни спортове

 Чл. 32. (1) Детските и ученически групи трябва да бъдат придружавани от ски учители при ски обучение, като бъде съобразена тяхната физическа подготовка спрямо минималните задължителни изисквания за обезопасеност, информационна обезпеченост, сложност на ски пистите и достъп до планинския участък и предоставяните туристически услуги на ски пистите, опредени в наредбата по чл. 159 от Закона за туризма.

Чл. 33. (1) Обучение на детски и ученически групи по снежни спортове може да се провежда само в ски и сноуборд училища, регистрирани в Националния регистър по учебен план и методика на Национално професионално сдружение на ски учителите и ски училищата и на терени, отговарящи на изискванията на гл.13 от Закона за туризма.

(2) За обучение по туризъм, водене на походи и екскурзионно летуване в планините се осигуряват правоспособни планински водачи, вписани в съответния регистър към Националния туристически регистър по чл. 166, ал. 1 от Закона за туризма.

(3) При провеждане на по-мащабни прояви в планината е задължително да има осигурен планински спасител.

 Раздел XI

Възнаграждение на ръководителите на групи

Чл. 34. (1) Служителите на детската градина, училището или обслужващото звено, определени за провеждането на туристическото пътуване, съгласно заповедта на директора на детската градина, училището или обслужващото звено в системата на народната просвета се командирават.

 1. Родителите превеждат в сметката на училището, детската градина или обслужващото звено сумата по договора чл.5 ал.1, ал.2 за съответното туристическо пътуване.

НАДМТ ПРЕДЛАГА:

Вариант 1.След прихващане на възнаграждението на ръководителите по чл.6 ал.3 директорът превежда останалата сума по договора на сметката на туроператора.

Или

Вариант 2. Директорът превежда цялата сума на туроператора. Туроператорът сключва граждански договор с всеки ръководител съгласно чл.6 ал.3 за възнаграждение за допълнително положен труд.

Раздел XII Контрол

Чл. 35. Контролът по спазване на наредбата се извършва от Министерството на икономиката и  енергетиката, Министерството на образованието и науката, Комисията за защита на потребителите, Регионалните инспекторати по образованието, Регионалните здравни инспекции, Областните дирекции на агенцията по безопасност на храните и всички оторизирани държавни органи за контрол, компетентни в съответната област.

Допълнителна разпоредба

 • 1. По смисъла на тази наредба:
 1. „Дете“ ― всяко физическо лице от 4 до 7 години, което не е постъпило в 1-ви клас.
 2. „Ученик“― всяко физическо лице от 7 до 19 години, от постъпването му в 1-ви клас до завършване на средно образование.
 3. „Детска група“― е група от 5 и повече деца.
 4. „Ученическа група“ ― е група от 5 и повече ученици.
 5. „Екскурзия“ ― е туристическо пътуване с обща цена, по отделна програма с посещение на различни обекти с познавателна и/или развлекателна цел.
 6. „Детски лагер“ е форма на организиране и провеждане на детски и ученически туристически пътувания с обща цена, която се реализира при спазване на специални правила. ( по смисъла на § 1, т. 71 от Допълнителните разпоредби на Закона за туризма).
 7. „Ски ваканция и обучение по снежни спортове“― е туристическо пътуване в рамките на което участниците получават услугата обучение по ски и други зимни спортове, чрез правоспособни ски учители, вписани в Националния туристически регистър по чл. 166, ал. 1 от ЗТ.
 8. „Излет“ е туристическо пътуване с цел разходка сред природата в рамките на деня.
 9. 9. „Поход“― е туристическо пътуване по предварително определен пешеходен маршрут с продължителност до 2 нощувки с цел кратка почивка и възстановяване сред природата.
 10. „Екскурзионно летуване“― е организирано туристическо пътуване с 3 и повече нощувки по предварително определен пешеходен маршрут в планината с цел почивка и възстановяване сред природата.
 11. „Училище сред природата“― е туристическо пътуване, организирано за съответния клас, в учебно време с цел осъществяване на учебен процес извън училището и населеното място.
 12. „Лечебно-оздравителен отдих“ в категоризирани места за настаняване― е туристическо пътуване с лечебно-оздравителна цел в местата за настаняване, категоризирани по реда на ЗТ.
 13. „Тематична ваканция и школа“ ― е туристическо пътуване с цел усъвършенстване на познанията по различни теми в областта на знанието и интереси в сферата на практико-приложните дейности (“работилници”).
 14. „Пленер“ – туристическо пътуване с цел рисуване на открито, сред природата – (вид тематична ваканция и школа).
 15. „Близка възрастова група“ – е група от деца с разлика във възрастта до 2 години или група от ученици с разлика във възрастта до 3 години.
 16. „По-мащабни прояви“― са осъществявани избрани маршрути в планинска и природна среда или мероприятия в градска среда от групи с повече на брой лица – над 50.
 17. „Главен ръководител“ на групата е лице, определено със заповед на директора, което ръководи, контролира и отговаря за персонала, ангажиран за детското и ученическо туристическо пътуване.
 18. „Хотелиер“ е лице по смисъла на § 1, т. 56 от Допълнителната разпоредба на Закона за туризма.
 19. „Хазартна игра“ е всяка игра, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби залогът, съгласно Закона за хазарта.
 20. „Водна площ“ е постоянно или временно съсредоточие на води в естествено или изкуствено създадени форми на релефа. За водна площ се считат и плувните басейни.

Преходни и заключителни разпоредби

 • 2. Наредбата се приема на основание чл. 79, ал. 5, чл. 111, ал. 3 и чл. 157, ал. 3 от Закона за туризма.
 • 3. (1) Разпоредбите на настоящата Наредба се прилагат при организирани детски и ученически туристически пътувания в страната и чужбина, включително и на групи с участие на деца и ученици, инициирани от други юридически лица.

(2) Задълженията на директора на детската градина, училището или обслужващото звено в системата на народната просвета си изпълняват от представляващия (управляващия) съответното юридическо лице.

 • 4. Указания по прилагането на наредбата дават министърът на икономиката и енергетиката и туризма и министърът на образованието и науката.
 • 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

ПРИЛОЖЕНИЯ

 Приложение №1 към чл. 5, ал. 2 от наредбата

Договор за организирано туристическо пътуване с обща цена.

Задължителни реквизити на договора за организирано туристическо пътуване в системата на народната просвета

 1. дата и място на сключването;
 2. фирма, седалище, адрес на управление, ЕИК, регистрационен номер на туроператора и/или туристическия агент, както и имена на директора, името на детската градина, училището или обслужващото звено в системата на народната просвета, представлявани от него;
 3. вида на използвания транспорт – въздушен, наземен, воден, като се посочи видът на транспортното средство – самолет – чартърен или редовен, автобус, влак, кораб.
 4. маршрута на пътуването, начален пункт, час и място на тръгване, очаквано време на пристигане в крайния пункт, час и сборно място за тръгване от крайния пункт, очакваното време на пристигане, продължителност на престоя;
 5. местоположение и вид на туристическите обекти, когато в цената на пътуването са включени и цените на билетите за посещението им;
 6. местоположение, вид и категория на местата за настаняване и брой нощувки, когато пътуването включва нощувка;
 7. вид и категория на заведенията за хранене и развлечения, брой и вид на храненията, включени в туристическото пътуване;
 8. посещения, пътувания, трансфери и други услуги, включени в общата цена;
 9. специални изисквания на потребителя, предявени от него преди сключването на договора, за които е постигнато съгласие от страните по договора;
 10. обща цена, обявена в левове, на всички услуги, включени в договора, други плащания, невключени в цената, срок и начин на плащане;
 11. възможност за промяна на цената, реда и начина, по който тя се преизчислява в случаите по чл. 88, ал. 1;
 12. краен срок, в който потребителят има право да се откаже от договора, без да дължи неустойка и обезщетение, както и срок, в който потребителят трябва да уведоми туроператора или туристическия агент, че преотстъпва своето пътуване на трето лице;
 13. размер на неустойката, която потребителят дължи на туроператора при отказ от договора след 12; срока по т.
 14. минимален брой участници, ако такъв е необходим за осъществяване на пътуването;
 15. изисквания за формата, начините и сроковете, при които потребителят има право да предяви рекламация в случаите на неизпълнение или неточно изпълнение на договора;
 16. фирма и адрес на застрахователя, с който туроператорът е сключил застрахователния договор по чл. 97, ал. 1.

 Приложение 2 към чл. 5, ал. 4 от наредбата

Образец на уведомително писмо до РИО

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(учебно заведение, адрес, телефони, e-mail)

Изх. № …………………………..

 

ДО

Г-ЖА/Г-ЖА ……………………………

НАЧАЛНИК НА РИО ……………………….

Гр. ………………………..

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

от ……………………………………………………………………………………………………………………………

(име и фамилия)

директор на ……………………………………………………………………………………гр./с. .…..…………………

 

УВАЖЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ……………………………………………………….,

Във връзка с изискванията на Наредбата за условията и редът за извършване на детски и ученически туристически пътувания с обща цена, инициирани от детски градини, училища или обслужващи звена в системата на народната просвета, Ви уведомявам за следното:

 1. В периода ……………………….., ще се проведе ………………………………………………

(вид на пътуването, съгласно чл. 3, ал. 2)

 1. До ………………………………………………………………………………………………………………;

(маршрут)

с деца/ученици от ……………………………………………………………………………………………..;

(детска градина/учебно заведение/обслужващо звено)

 1. Групата ще пътува по маршрут: ………………………………………………………………………….;

– Начален пункт – час и място на тръгване ……………………………………………………………..;

– Краен пункт – очаквано време на пристигане  ………………………………………………………;

– Час и място на тръгване от крайния пункт: …………………………………………………………..;

– Очаквано време на пристигане в крайния пункт: …………………………………………………..;

 1. Настаняване на групата /брой нощувки: …………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………

(местоположение, вид и име и категория на местата на настаняване)

 1. Хранене на групата: ……………………………………………………………………………………….;

(вид и категория на заведенията, брой и вид на храненията)

 1. Транспортът ще се осъществи с ………………………………………………………………………..,

(вид транспорт въздушен, наземен, воден, като се посочи видът на транспортното средство – самолет – чартърен или редовен, автобус, влак, кораб.)

 1. Учениците са застраховани ………………………………………………………………………………; (застраховка “болест и злополука” или “Злополука и асистанс” за чужбина сключена с …)
 2. Пътуването е организирано по приложен договор с туроператор ……………………………………………………………………………………………………………………..

(фирма, седалище, адрес на управление, ЕИК, ръководител, регистрационен номер на туроператора, застрахователна полица на туроператора по чл.97, ал.1 от ЗТ, сключена със застраховател )

 

 1. Възнаграждението на ръководителите за положен извънреден труд по време на туристическото пътуване в размер на ………………….. лв на ден, е по сключения договор.
 2. Изпълнени са всички изисквания от Раздел II на Наредбата за условията и реда за организиране и провеждане на организираните детски и ученически туристически пътувания, като цялата документация се съхранява в училището за срока по чл.8 от наредбата.

Прилагам договора с туроператора за съгласуване.

 

Дата                                                           подпис

Приложение №4 по чл.6, ал.2 от наредбата

Образец на Уведомление до родители/настойници/попечители

До г-н/г-жа ……………

родител (настойник/попечител)

Предлагаме Ви:

 1. Оферта (програма) за ……………………………………………………………………………….

(вид туристическо пътуване)

 1. Декларация за съгласие за участие на детето Ви в туристическото пътуване
 2. Инструктаж за безопестност и култура на поведение на ученика по време на туристическото пътуване.

 

ИНФОРМАЦИЯ за пътуването:

Период: . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . .. . г.

 1. Групата пътува по маршрут: ………………………………………………………………………….;

– Начален пункт – час и място на тръгване ……………………………………………………………..;

– Краен пункт – очаквано време на пристигане  ………………………………………………………;

– Час и място на тръгване от крайния пункт: …………………………………………………………..;

– Очаквано време на пристигане в крайния пункт: …………………………………………………..;

 1. Настаняване на групата /брой нощувки: …………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………

(местоположение, вид и име и категория на местата на настаняване)

 1. Хранене на групата: ……………………………………………………………………………………….;

(вид и категория на заведенията, брой и вид на храненията)

 1. Транспортът ще се осъществи с ………………………………………………………………………..,

(вид транспорт въздушен, наземен, воден, като се посочи видът на транспортното средство – самолет – чартърен или редовен, автобус, влак, кораб.)

 1. Учениците са застраховани ………………………………………………………………………………; (застраховка “болест и злополука” или “Злополука и асистанс” за чужбина сключена с …)
 2. Пътуването е организирано по договор с туроператор ……………………………………………………………………………………………………………………..

(фирма, седалище, адрес на управление, ЕИК, ръководител, регистрационен номер на туроператора, застрахователна полица на туроператора по чл.97, ал.1 от ЗТ, сключена със застраховател )

 1. Цена: . . . . . . . . . . (словом:. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

7.1. Цената включва: . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

7.2. Цената не включва: . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. Плащания: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2. Децата трябва да носят: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

От . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . родител (настойник/попечител) на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ученик/ученичка  от . . . . . . клас на ………………………………………………… гр/с. …………….

Запознат/а съм с условията за провеждане на туристическото пътуване по маршрут: ……………………………………………………………………………………………………………………… за периода ……………………….. г, организирана от туроператор …………………………………… и съм съгласен/а сина ми/дъщеря ми да участва в него.

Декларирам, че детето ми е здраво, няма посочените в  Чл. 14. от наредбата заболявания (декомпенсирани хронични заболявания, заразни болести;) и може да вземе участие в туристическата програма.

Декларирам, че ще уведомя писмено ръководителя на групата, ако детето ми има хронични заболявания – алергии към храни или медикаменти, диабет, епилептични припадъци или др.

Запознат/а съм с инструктажа за безопасност и култура на поведение на ученика по врема на пътуването ………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….. и съм съгласен/а сина ми/дъщеря ми да участва в него.

Декларирам, че при неизпълнение на мерките за безопасност и култура на поведение от страна на детето, посочени в инструктажа и разпорежданията на учителите ще прекратя участието му в пътуването и ще го върна за собствена сметка.

 

Дата: . . . . . . . . . 201……..г. Декларатор: . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ИНСТРУКТАЖ

за безопасност и култура на поведение на учениците при провеждане на ученически туристически пътувания с обща цена

Учениците, участващи в туристически пътувания с обща цена по чл. 3, ал. 1 от Наредбата са длъжни да спазват следните правила за безопасност по време на пътуването и пребиваването в населените места и туристическите обекти, които се посещават:

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 2. При провеждане на дейности извън училище, учениците са длъжни:
 • да се запознаят с настоящата инструкция срещу подпис, преди провеждане на всяка дейност;
 • да изпълняват законосъобразни разпореждания на ръководителите на групата;
 • да са в здравословно състояние, което да им позволява да вземат участие в дейността;
 • да бъдат подходящо облечени и екипирани;
 • незабавно да информират ръководителите при здравословни проблеми и произшествия;
 • да информират ръководителите за медикаментите които носят;
 • да не се качват в коли на непознати и да не приемат каквито и да е неща от непознати;
 • да се движат заедно, придружавани от учител. Никой няма право да се отделя от групата по никакъв повод, без знанието на ръководителя на групата, както и да пипа експонати и предмети от разглежданите обекти;
 • да решават всички възникнали недоразумения и проблеми с ръководителите на групата и със съдействието на екскурзовода на фирмата;
 • да пресичат улиците само на определените за целта места,
 • да се отнасят добре с останалите участници в пътуването, да се грижат един за друг и да си помагат при необходимост;
 • да спазват установения маршрут и режим по време на пътуването и пребиваването;
 • да пазят имуществото в автобуса или каквото и да е друго превозно средство, в хотела или почивната база, в която са настанени. При повреда нанесените щети се заплаща сумата определена от собственика;
 1. При провеждане на дейности извън училище, на учениците им е забранено:
 • да носят и употребяват алкохол, наркотици и наркотични средства;
 • да влизат в пререкание с шофьора на автобуса, хотелиерите и с външни лица, с които групата ще има достъп;
 • своеволия и саморазправи.

 

 1. ПОВЕДЕНИЕ В АВТОБУСА

На учениците се забранява:

o ползването на първите 4 /четири/ седалки от непълнолетни,

o ставането по време на движение,

o сядането на повече от едно лице на седалка

o употребата на дъвки,

o хранене по време на движение,

o вдигане на шум,

o при спиране за почивка преминаване от другата страна на пътното платно,

o блъскане при качване и слизане.

 

III. ПОВЕДЕНИЕ В ОБЕКТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

На учениците се забранява:

o преминаването през балконите от една стая в друга,

o вдигането на шум от 14 до 16 часа и от 22 до 6 часа,

o използването на електроуреди,

o употреба на леснозапалими вещества,

o употреба на алкохол, наркотици и наркотични средства;

o да се доближават до обекти с ел напрежение,

o да се надвесват от прозорци, балкони, тераси и др.

o

 1. ПРИ ПОСЕЩЕНИЕ И ПОЛЗВАНЕ НА БАСЕЙН Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО:

o присъствие на спасител,

o присъствие на ръководител на групата

o указанията на спасителя да се изпълняват безпрекословно

 

При неизпълнение на инструктажа и разпорежданията на учителите, ръководителят на групата има право да върне обратно ученика на негови разноски, след като уведоми родителите му

 

ЗАПОЗНАТИ СМЕ И СМЕ СЪГЛАСНИ С ВСЯКА ТОЧКА ОТ ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ИНСТРУКТАЖ

Утвърдил: ……………………….. Директор: ………………………………

 

 Приложение 5 към чл. 30, ал. 2 от наредбата

Правила за безопасно поведение при ползване на басейни и тяхното обозначаване 1. НЕ скачай и НЕ се гмуркай!

Горните релси и лайсни на стената на басейна не са конструирани за ходене по тях и не трябва да се използват за скачане! Не се допуска скачане или гмуркане в басейна от трамплин или от стената! Скачането или гмуркането в басейна може да доведе до сериозни травми и дори удавяне!

 1. Никога НЕ използвай басейна сам!

Не използвайте басейна, освен ако още един човек, освен Вас не е наоколо. Друг човек винаги може да Ви помогне в случай на злополука или прилошаване.

 1. НЕ бутай никого в басейна!

Никога не бутайте други хора в басейна, както и не позволявайте Вие да бъдете бутан. Това би могло да стане и без да искате, тъй като повърхността около басейна често е мокра и хлъзгава, затова внимавайте!

 

Приложение 6 по чл. Хххх , ал. 2

Вид и форма на медикаментите, с които следва да бъде оборудван медицинския кабинет в обектите за настаняване на деца и ученици

 1. Лекарствено средство с противовъзпалителен, обезболяващ и температуропонижаващ ефект, което се ползва за облекчаване на остри и хронични възпаления на ГДП, грип, други вирусни инфекции, главоболие, мускулно-ставни болки, зъбобол под формата на таблетки от 0,5 g в опаковка – таблетки разтворими;
 2. Лекарствено средство с обезболяващо и понижаващо температурата действие за лечение умерено до силно изразени болки от различен произход: главоболие, зъбобол, невралгии, неврити, мускулни болки, травми, изгаряния, менструални болки, болки при онкологични заболявания, бъбречни и жлъчни колики под формата на таблетки от 0,5 g в опаковка – таблетки;
 3. Лекарствено средство с болкоуспокояващо и температуропонижаващо действие за лечение на лека до средно изразена болка при главоболие, мигрена, зъбобол, ревматични и мускулни болки, менструални болки, възпаление на гърлото, както и за облекчаване на неразположението при висока температура и болки при простудни заболявания под формата на таблетки от 0,5 g в опаковка- таблетки;
 4. Лекарствено средство, което ускорява изпразването на стомаха и също предотвратява повръщането (чувството за гадене) и се ползва при нарушения на стомашно-чревната моторика и стомашно-чревни нарушения, проявени като диспепсия (чувство на дискомфорт в стомаха или oригване след хранене), киселини, газове или в резултат на заболяване като гастроезофагеална рефлуксна болест (връщане на съдържимото от стомаха към хранопровода), гастрит (възпаление на стомаха), дуоденит (възпаление на дванадесетопръстника) или пептична язва под формата на таблетки от 10 mg в опаковка с бутилка от тъмно стъкло- таблетки;
 5. Лекарствено средство за адсорбиране на външни и вътрешни токсини, което се ползва при остри и хронични отравяния с алкалоиди, тежки метали, лекарства, пестициди, метеоризъм, диспепсия, хранителни интоксикации под формата на таблетки в опаковка – таблетки;
 6. Лекарствено средство с успокоително действие върху централната нервна система и умерено разширяващ кръвоносните съдове ефект, което се ползва за симптоматично лечение на невровегетативни дистонии и кинетози под формата на сублингвални таблетки от 60 mg в опаковка – таблетки;
 7. Лекарствено средство с антихистаминово действие, което подтиска симптомите на алергия и се ползва за симптоматично лечение на алергични ринити и конюктивити; сенна хрема; кожни алергични реакции – обриви, сърбеж, ухапване от насекоми, дермографизъм; лекарствени и хранителни алергии под формата на таблетки от 25 mg в опаковка – таблетки;
 8. Лекарствено средство, което се прилага за симптоматично лечение на разстройство (диария) – капсули;
 9. Лекарствено средство, което е антибиотична комбинация за външна употреба и се прилага за лечение на кожни инфекции и обработка на рани под формата на спрей 30 ml в опаковка – спрей;
 10. Лекарствено средство, под формата на маз, което се прилага външно за лечение на слънчеви, термични и химически изгаряния под формата на унгвент по 18 g в алуминиеви туби – унгвент;
 11. Лекарствено средство, капки за очи, което се прилага за лечение на остри и хронични инфекции на окото и неговите придатъци под формата на флакон 10 ml – капки за очи;
 12. Лекарствено средство, под формата на разтвор, което се прилага външно за промивки и дезинфекция на рани, язви, гингивити, възпаление на лигавиците под формата на флакон по 100 ml – 3 % разтвор – разтвор;
 13. Еластична лента за кръвоспиране (по Есмарх,5 см/ 1 см );
 14. Бинтове марлени 5м./5см;
 15. Бинтове марлени 5м./8см;
 16. Бинтове марлени 10м./10см;
 17. Стерилни превръзки за повърхностни рани, 10 см/ 10 см;
 18. Стерилни превръзки за повърхностни рани, 40 см/ 60 см;
 19. Пластири за рани, 3см/ 6 см х 4 броя;
 20. Адхезивен пластир за прикрепване на превръзка, 2,5 см/ 2,5 м.
 21. Антисептична готова превръзка – малка – опаковка;
 22. Антисептична готова превръзка – средна – опаковка;
 23. Антисептична готова превръзка – голяма -опаковка;
 24. Марли стерилни 5см/5см -опаковка;
 25. Марли стерилни 7,5см/7,5см – опаковка;
 1. Марли стерилни 10см/10см – опаковка;
 2. Марли стерилни 10см/10см – опаковка 50 гр.;
 3. Пакет медицински памук, 25 гр.;
 4. Превързочен материал/самозалепващ/, който се използва за превръзки и обездвижвания под формата на ролка – ролка;
 5. Превързочен материал/хипоалергенен, самозалепващ/, който се използва за превръзки и обездвижвания под формата на ролка 5м./2,5см. –ролка;
 6. Репелент против комари и кърлежи, който предпазва ефикасно кожата от ухапвания на комари и други насекоми в продължение на до 4 часа под формата на флакон 100 ml – спрей;
 7. Триъгълна кърпа, 96 см/ 96 см/ 136 см;
 8. Стерилни полиетиленови ръкавици, голям размер;
 9. Разтвор на водна основа за дезинфекция на ръце и рани;
 10. Безопасни игли;
 11. Ножица с тъпи върхове;
 12. Уред за обдишване.

 

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Сродни публикации

За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов

За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов

За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов Приятели, Ние сме тук за да поискаме както обществената,…
Предложения – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Предложения – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Изх. № 0020/25.11.2019 г.               ДО МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА,        ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ        И…
З АКОН за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

З АКОН за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

З  А  К  О  Н  За изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (обн.,…
Одобряване на мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г.

Одобряване на мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г.

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р…