Одобряване на мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г.

Одобряване на мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г.

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Р Е Ш Е Н И Е  16

от    17 януари    2019 година

 ЗА одобряване на мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г.

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т   С Ъ В Е Т   РЕШИ:

Приема интегриран подход „Безопасна система“ с визия нула загинали и тежко ранени за национална политика за постигане на висока степен на безопасност по пътищата на Република България.

  1. Обявява 2019 г. за година на активна работа по опазване живота и здравето на участниците в движението под мотото „Пази семейството си на пътя“, поставяйки фокус върху ролята на семейната среда като фактор за рисково поведение на пътя.
  2. Одобрява мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г.:

3.1. Министерството на образованието и науката в срок до
30 септември 2019 г. да организира изучаването на положителните европейски практики за обучение и проверка на знанията на децата и учениците за безопасно участие в движението по пътищата и да разработи и въведе нова организация за обучение на децата и учениците през учебната 2021/2022 г.

3.2. Министерство на образованието и науката в срок до
30 декември 2019 г. да разработи норми за материално-техническо осигуряване на обучението по безопасност на движението по пътищата в детските градини и училищата и да предложи програма за поетапното им внедряване в учебния процес.

3.3. Министерството на образованието и науката и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в срок до 31 март 2019 г. да създадат организация и да актуализират програмата за обучение на кандидатите за водачи на моторни превозни средства и системата за проверка на знанията и уменията на кандидатите за водачи на моторни превозни средства.

3.4. За намаляване на смъртните случаи и тежките наранявания от пътнотранспортни произшествия по време на работа:

а) възлага на министрите и на ръководителите на институциите и организациите, издаващи разрешителни и/или лицензи за извършване на дейност по транспортиране на товари и пътници, в срок до 1 януари 2020 г. да подготвят необходимите нормативни промени за въвеждане на изискване за внедряване на стандарт БДС ISO 39001:2014 „Системи за управление на безопасността на движението по пътищата“ като условие за упражняване на дейността;

б) възложителите при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки след 1 януари 2021 г. да изискват, където е приложимо (например при поръчки, свързани с транспорт на товари или пътници, строителство, ремонт или поддържане на пътища и други), от кандидатите внедрена система за управление на безопасността на движението съгласно стандарт БДС ISO 39001:2014;

в) министрите, областните управители и всички ръководители на организации на бюджетна издръжка в срок до 30 юни 2019 г. като организации, взаимодействащи със системата за движение по пътищата, да внедрят система от мерки за предпазване на служителите и работниците си от наранявания или загуба на живот в резултат на  пътнотранспортни произшествия по време на работа;

г) препоръчва на кметовете и общинските ръководства, на работодателите от частния сектор, на ръководителите на обществени организации, взаимодействащи със системата за движение по пътищата, да внедрят система от мерки за предпазване на служителите и работниците си от наранявания или загуба на живот в резултат на  пътнотранспортни произшествия по време на работа.

3.5. Министерството на регионалното развитие и благоустройството в срок до 30 юни 2019 г. да разработи програма от мерки за успокояване на движението на входовете в населените места, през които преминават транзитно трасета от републиканската пътна мрежа.

3.6. Министерството на регионално развитие и благоустройството в срок до 30 ноември 2019 г. да разработи програма за обезопасяване на неподвижните препятствия в крайпътното пространство в опасна близост до платното за движение и ограничаване на челните удари по автомагистралите, скоростните пътища, пътищата от първокласната и второкласната пътна мрежа.

3.7. Министърът на регионалното развитие и благоустройството в срок до 30 юни 2019 г. да внесе в Министерския съвет законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата с оглед на разширяване обхвата на одитите за пътната безопасност върху всички републикански и общински пътища и регламентиране участието на одитор по пътна безопасност в инспекциите на пътищата в експлоатация за установяване на свързаните с пътната безопасност характеристики и предотвратяването на произшествия.

3.8. Стопаните на пътища, предназначени за обществено ползване, в срок до 30 март 2019 г. да направят анализ на пътнотранспортните произшествия и оценка на риска от такива в населените места и да предвидят краткосрочни и средносрочни мерки в Генералния план за организация на движението за повишаване безопасността на уязвимите участници в движението до 2020 г.

3.9. Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Националното сдружение на общините в Република България в срок до 30 юни 2019 г. да разработят варианти за нормативни промени, предоставящи на общините правомощия по организацията и безопасността на движението, както и за контрол по спазване на Закона за движението по пътищата в границите на населените места.

3.10. Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на здравеопазването и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в срок 30 януари 2019 г. да предложат създаването на център за координация и взаимодействие по въпросите на безопасното движение по пътищата, чрез който да се координират действията при усложнени пътни и метеорологични условия, задръствания, пътнотранспортни произшествия и аварии.

3.11. Министерството на вътрешните работи и Министерството на финансите в срок до 30 април 2019 г. да разработят в съответствие с принципите и правилата, залегнали в Закона за публичните финанси, нов механизъм за финансиране на Фонда за безопасност на движението с цел неговото пълноценно функциониране и възможност за финансиране на проекти по безопасността на движението по пътищата на централно и общинско ниво.

3.12. В срок до 30 март 2020 г. Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата в съответствие с политиката на Европейския съюз и на Организацията на обединените нации да разработи проект на Национална стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2021-2030 г.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

 ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Сродни публикации

Нова организация за работа на инспекторите на ИА Автомобилна администрация

Нова организация за работа на инспекторите на ИА Автомобилна администрация

От началото на юни има нова организация за работа на инспекторите на Изпълнителна агенция „Автомобилна…
Предложения от КАП към Министерство на транспорта

Предложения от КАП към Министерство на транспорта

     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОДОРОВ,        Във връзка с възстановяването на сектора, предлагаме да бъдат предприети…
За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов

За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов

За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов Приятели, Ние сме тук за да поискаме както обществената,…
Предложения – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Предложения – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Изх. № 0020/25.11.2019 г.               ДО МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА,        ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ        И…