Второ заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (КН на ОПТТИ)

Второ заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (КН на ОПТТИ)

Второ заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (КН на ОПТТИ)

Г-жа Галина Василева (заместник-председател на КН и заместник-ръководител на УО на ОПТТИ) откри второто заседание на Комитета за наблюдението на Оперативна програма „Транспорт” 2014-2020 г. Тя приветства участниците и информира, че ОПТТИ е одобрена от ЕК в края на 2014 г.
Системите за управление и контрол на ОПТТИ са изготвени и изпратени за одобрение от ОСЕС. Тяхното одобрение се очаква да бъде скоро и след него бенефициентите ще могат да подават формуляри за кандидатстване за финансиране по програмата.
Г-жа Василева отбеляза, че се работи активно и по двете оперативни програми. Тя допълни, че всички са силно мотивирани да покажат, че уроците от предходния програмен период са научени и резултатите ще бъдат по-добри. Доказателство за това е, че ключовите инвестиции в пътища и метро са в напреднал стадий на тръжни процедури. В напреднала подготовка са и тръжните процедури за изграждане на железопътна инфраструктура по двата проекта, финансирани по програмата.
След това г-жа Василева предложи в хода на заседанието да се препотвърдят взетите решения от първия КН на ОПТТИ – приемане на процедурните правила за работа на КН на ОПТТИ и одобрение на индикативната годишна работна програма на ОПТТИ за 2015 г. Тя обясни, че това се налага в следствие на проведени консултации с Централното координационно звено и Европейската комисия, съгласно които за официално заседание на КН на ОПТТИ се счита заседанието, проведено след одобрението на програмата от ЕК.
Г-жа Василева информира, че след повторното гласуване заседанието ще продължи с:
• представяне и приемане на методологията и критериите за подбор на операции;
• кратко представяне на статуса на ОПТТИ;
• преглед на подготовката на железопътните проекти и на Лот 3 на АМ „Струма“ и АМ „Хемус“;
• представяне и обсъждане информацията за мерките по публичност на ОПТТИ;
• съгласуване на Националната комуникационна стратегия.

Г-жа Василева уточни, че част от информацията по време на заседанието ще се повтаря с тази, представена в хода на XVIII КН на ОПТ. Това се налага заради членовете на КН на ОПТТИ, които не са в състава на КН на ОПТ.

Статус на изпълнение на ОПТТИ

ОПТТИ е била втората оперативна програма в България, която е била одобрена от ЕК в края на 2014 г. с бюджет 1 887 587 256 евро (КФ – 1,145 млрд. евро и ЕФРР – 0,47 млрд. евро). При разработването на програмата е търсен баланс между пътна и железопътна инфраструктура, като за всяко от тези направления са предвидени по 673 млн. евро. Железопътната инфраструктура е предвидена като първа приоритетна ос и обхваща проекти, разположени по основната ТЕН-Т мрежа. Пътната инфраструктура е обособена във втора приоритетна ос. Третата приоритетна ос е насочена към интермодалните превози.
За метрото в София са предвидени 402 млн. евро. По същата ос са предвидени 24 млн. евро за изграждане на интермодален терминал в гр. Русе и за модернизация на гарови комплекси.
Четвъртата приоритетна ос е насочена към иновациите и управлението в услугите, като за нея са предвидени 68 млн. евро. Инвестициите по тази приоритетна ос са насочени в следните направления:
 Развитие на системи за управление на железопътното движение (GSM-R)
 Развитие на системи за управление на автомобилния трафик.
 Повишаване качеството на аеронавигационните данни и информация
 Развитие на информационните системи за управление на трафика на плавателните съдове (ИСТС по море)

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Сродни публикации

За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов

За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов

За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов Приятели, Ние сме тук за да поискаме както обществената,…
Предложения – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Предложения – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Изх. № 0020/25.11.2019 г.               ДО МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА,        ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ        И…
З АКОН за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

З АКОН за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

З  А  К  О  Н  За изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (обн.,…
Одобряване на мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г.

Одобряване на мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г.

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р…