Проект на Постановление за приемане на Наредба за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии

Проект на Постановление за приемане на Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите 24.10.2014

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви

Постановление за приемане на Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (наредбата).

Основанието за приемането на наредбата е предвидено в § 4, ал. 3 от Заключителните разпоредби към Закона за автомобилните превози. В съответствие с посочената разпоредба в наредбата са разписани:

1. условията и редът за разпределяне на средствата и залагане на лимитите;

2. условията, при изпълнението на които се предоставят компенсациите на превозвачите за намалените приходи от прилагането на ценови облекчения за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, съответно обхватът на превозите, подлежащи на компенсиране;

3. условията и редът за издаване на превозни документи;

4. определяне на обхвата на превозните услуги, подлежащи на субсидиране;

5. определяне на размера на субсидиите;

6. условия, при изпълнението на които се предоставят средства за субсидиране на превозвачите;

7. редът за отчетност и контрол във връзка с предоставяните от държавния бюджет средства за компенсации и субсидии.

Новите моменти, които се предлага да бъдат уредени с наредбата, в сравнение с действащата нормативна уредба относно разпределението на средствата за компенсации и субсидии от държавния бюджет на автомобилните превозвачи за изпълнението на задължение за обществена услуга, са следните:

Наредбата е съобразена с изискванията на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент 1370/2007) и с действащите нормативни разпоредби в страната.

Съгласно посочения регламент възлагането на превозите по автобусни линии, за които се предвиждат компенсации, е обществена поръчка за услуга по смисъла на член 2, буква „и“ от регламента, а обществени поръчки за услуги се възлагат в съответствие с правилата на регламента – така, както е предвидено в член 5, параграф 1 от него. Правилата, определени с регламента, предвиждат обществените поръчки за услуги с трамваен или автобусен транспорт да се възлагат в съответствие с Директива 2004/17/ЕО или Директива 2004/18/ЕО. Това означава, че във всички случаи, когато се възлага обществена поръчка за услуга с трамваен или автобусен транспорт, се прилагат нормативните актове, с които посочените директиви са въведени в националното законодателство на съответната държава – членка на Европейския съюз.

Регламентът предвижда също, че възлагането на обществени поръчки за услуги в съответствие с правилата за това е едно от условията предоставяните на превозвачите компенсации да е съвместимо с Договора за функционирането на Европейския съюз. При неспазване на това условие и непровеждането на справедлива, прозрачна, конкурентна и недискриминационна процедура, компенсацията за обществена услуга представлява държавна помощ и за нея следва да бъдат приложени правилата, определени с членове 93, 106, 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Във връзка с това наред с останалите, прилагани в момента условия за получаване на компенсации и субсидии, в наредбата е предвидено, че средства за компенсации и субсидии ще бъдат разпределяни и предоставяни само, ако съответната община е провела процедура за възлагане на обществена услуга по реда на Закона за обществените поръчки или по реда на Закона за концесиите.

За първи път в наредбата е заложено изискване за подаване на информация от Министерството на финансите към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за разпределените, но неусвоени средства за субсидии и компенсации от страна на общините за предходни периоди. В случаите на неусвояване на средства за субсидии, справката за финансовите резултати от дейността по предоставяне на обществени пътнически превози ще се изисква не само на деветмесечие, а и за периода от 1 януари до 31 май на съответната година. Въз основа на тази информация ще се спира по-нататъшния трансфер на средства към общините, които не са усвоили в предишни периоди разпределените им средства.

Предвидена е промяна спрямо действащата към момента нормативна уредба, съгласно която абонаментните карти за безплатно пътуване на ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали, деца до 7 навършени години, служителите от Министерството на вътрешните работи, както и държавните служители от Държавна агенция „Национална сигурност“, специализираното звено за охрана и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерството на правосъдието се издават от превозвача, осъществяващ транспортното обслужване на населението в общината, а в случаите, когато тя се обслужва от повече превозвачи – от този с най-голям дял от общия обем на превозите, измерен в действителен общ пробег. С оглед на това, че правата за безплатно пътуване на изброените категории пътници важат за всички превозвачи на територията на дадена община, както и за безпроблемното разпознаване и признаване на абонаментните им карти, в проекта на наредба е заложено те да бъдат издавани от съответните общини или от други лица, на които общините са възложили правото да издават картите.

В наредбата е предвидено образците на картите за пътуване с намаление от цената по редовна тарифа за учащи се и пенсионери да бъдат утвърждавани със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. По този начин всички превозни документи, които се издават безплатно или по намалени цени ще бъдат по единни образци за съответната категория пътници, което ще допринесе за лесното им разпознаване в цялата страна и съответно улесни контролните органи.

Предвид обстоятелството, че първоначалното разпределение на средствата за компенсации и субсидии и определените годишни и тримесечни лимити по общини са извършени съгласно досега действащите Наредба № 2 от 31 март 2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници и Наредба № 3 от 4 април 2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони, издадени от министъра на финансите и с оглед на това, че в изготвения проект на наредба е предвидено да не бъдат разпределяни компенсации и субсидии за общини, които не са спазили нормативно установения ред за възлагане на превози по Закона за обществените поръчки или Закона за концесиите, предлагам наредба да влезе в сила от 1 януари 2015 г.

В предложения проект конкретно и ясно се дефинират правата за преференциални пътувания на отделните групи пътници по трите вида транспортни схеми. Уточнено е, че правото за пътувания по намалена тарифа за учащи се и пенсионери важи единствено при издаването на абонаментна карта за многократни пътувания по общинските и областните транспортни схеми. При единичните пътувания на посочените категории пътници по републиканската транспортна схема се издава превозен документ – билет, при който не е регламентирана задължителна отстъпка спрямо цената по редовна тарифа и не се предоставят средства за компенсации.

Предвид обстоятелството, че с проекта на наредба се регламентира материята, която към настоящия момент е била уредена в Наредба № 2 от 2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници (обн., ДВ, бр. 32 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 29 от 2007 г., бр. 27 от 2008 г., бр. 51 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 2 от 2012 г.; изм., бр. 9 от 2012 г. и бр. 8 от 2013 г.) и Наредба № 3 от 2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони (обн., ДВ, бр. 33 от 2005 г.; изм., бр. 92 от 2006 г.; доп., бр. 32 от 2008 г.; изм., бр. 37 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 9 от 2010 г. и бр. 2 и 9 от 2012 г.), досега действащите актове, издадена от министъра на финансите следва да бъдат отменени.

С проекта на постановление се предлагат също изменения в Постановление № 66 на Министерския съвет от 1991 г. за определяне минимални размери на намаленията на превозните цени по автомобилния транспорт на някои групи граждани.

Регламентирано е, че правата за пътуване със задължително минимално намаление от цената на абонаментната карта по редовна тарифа за ученици и студенти редовно обучение, включително докторанти в редовна форма на обучение, е само за учащи в училищата и висшите учебни заведения, включени в регистъра на Министерството на образованието и науката.

С цел осигуряване безопасността и сигурността на груповите пътувания на децата до 7 навършени години и от 7 до 10 навършени години, е създадена разпоредба, съгласно която изрично е предвидено, че те трябва да се извършват в съответствие с разпоредбите за случаен превоз на пътници съгласно Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България. Тъй като този вид превози не попадат в обхвата на компенсираните превозни услуги, те са изключени от наредбата.

Актуализирани са използваните в постановлението понятия с действащите определения съгласно Закона за автомобилните превози и Наредба № 2 от 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.

Предложеният проект на Постановление на Министерския съвет няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

С предложения проект на постановление не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не е нужно изготвянето на справка за съответствие с правото на Европейския съюз.

Проектът на постановление на Министерския съвет е предоставен за обществено обсъждане съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове и чл. 85 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Сродни публикации

За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов

За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов

За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов Приятели, Ние сме тук за да поискаме както обществената,…
Предложения – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Предложения – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Изх. № 0020/25.11.2019 г.               ДО МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА,        ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ        И…
З АКОН за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

З АКОН за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

З  А  К  О  Н  За изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (обн.,…
Одобряване на мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г.

Одобряване на мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г.

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р…