проект на П О С Т А Н О В Л Е Н И Е за приемане на Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №

от …………….. 2014 г.

За приемане на Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:

Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

§ 1. В Постановление № 66 на Министерския съвет от 1991 г. за определяне минимални размери на намаленията на превозните цени по автомобилния транспорт на някои групи граждани (обн., ДВ, бр. 33 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2000 г., бр. 13 от 2004 г., бр. 16 от 2008 г. и бр. 104 от 2011 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 1:
а) в ал. 1:
аа) в основния текст думата „вътрешноградския“ се заменят с „основните градски линии“;
бб) в т. 1:
ааа) в основния текст думите „вътрешноградския транспорт“ се заменят с „основните градски линии“;
ббб) буква „а“ се изменя така:
„а) ученици и студенти редовно обучение, включително докторанти в редовна форма на обучение, учащи в училищата и висшите учебни заведения, включени в регистъра на Министерството на образованието и науката (МОН) – с 30 на сто“;
вв) в т. 2:
ааа) в основния текст думите „междуселищния автомобилен транспорт“ се заменят с „междуселищни автобусни линии от общинските и областните транспортни схеми“;
ббб) буква „а“ се изменя така:
„а) ученици и студенти редовно обучение, включително докторанти в редовна форма на обучение, учащи в училищата и висшите учебни заведения, включени в регистъра на МОН – с 20 на сто“;
гг) точка 3 се отменя;
б) създава се нова ал. 3:
„(3) Намаленията по ал. 2 не се прилагат при организирани групови пътувания на деца до 7 навършени години и ученици от 7 до 10 навършени години, които следва да се извършват като случайни превози по реда на Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България (обн., ДВ, бр. 101 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 50 и 95 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г.; изм. с Решение № 219 от 2002 г. на ВАС на РБ – бр. 8 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 40 и 108 от 2002 г.; изм. с Решение № 1043 от 2003 г. на ВАС на РБ – бр. 16 от 2003 г.; изм., бр. 46 от 2006 г., бр. 13 от 2011 г., бр. 52 от 2012 г. и бр. 69 от 2012 г.).“
в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 1 и 2“.

2. В чл. 5, ал. 2 думата „вътрешноградски“ се заменя с „градски линии“.

§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2015 г.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Георги Близнашки

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
Веселин Даков
___________________________________________________________________________
Главен секретар на
Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията:
Иван Марков
Директор на дирекция „Правна” в
Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията:
Красимира Сто

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Сродни публикации

За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов

За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов

За нерегламентираните превози – Ивайло Константинов Приятели, Ние сме тук за да поискаме както обществената,…
Предложения – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Предложения – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Изх. № 0020/25.11.2019 г.               ДО МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА,        ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ        И…
З АКОН за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

З АКОН за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

З  А  К  О  Н  За изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (обн.,…
Одобряване на мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г.

Одобряване на мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г.

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р…