Протокол транспортна комисия

Протокол транспортна комисия

ПРОТОКОЛ

от проведено извънредно заседание на Областната транспортна комисия на Софийска област, състояло се на 24.01.2020 г.

Днес, 24.01.2020 г., в Областна администрация Софийска област гр. София, бул. „Витоша” № 6, ет. 5, заседателна зала, се проведе извънредно заседание на Областната транспортна комисия на Софийска област.

Заседанието протече при следния дневен ред:

       • Представяне на изменения в Републиканската транспортна схема засягащи Софийска област – докладва представител на ИААА;
      • Обсъждане на изменения и допълнения в маршрутните разписания от Областната транспортна схема на Софийска област – докладват представители на общините от Софийска област;
      • Други.

При протоколчик – Калин Василев – гл. експерт, отдел РРУТ при Областна администрация Софийска област.

На работната среща присъстваха общо 15 души, видно от приложения присъствен списък.

Съвещанието бе открито и ръководено от г-н Николай Николов – заместник областен управител на Софийска област и Председател на Областната транспортна комисия на Софийска област.

Г-н Николай Николов приветства присъстващите с добре дошли, след което запозна присъстващите с дневния ред на заседанието.

По т. 1 от дневния ред – работната среща стартира с изказване на Ивайло Симеонов — представител на ИААА относно липсата на изменения в Републиканската транспортна схема засягащи Софийска област. Също така добави, че ще бъде представен последващ доклад за съществуващата ситуация на Републиканската транспортна схема.

Г-н Симеон Милушев от Националното сдружение на автобусните превозвачи в България информира присъстващите в предстоящите промени в закона за автобусните ревози, който предстои да бъде гласуван в Народното събрание. Уведоми Комисията, че не предстоят скорошни промени в Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.

По т.2 от дневния ред г-н Николов изчете разпоредбите на чл. 5, § 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета на Европа, визиращ, че възлагането или удължаването на обществена поръчка за услуги чрез спешна мярка, не следва да надвишава две години. Изрази увереност, че Областния управител на Софийска област няма да нарушава нормите на регламент, и спешна мярка ще бъде издавана единствено за максимално постановения срок.

Г-жа Лора Емануилова от община Костинброд запозна комисията е направеното предложение за изготвяне на нов вид междуобластна транспортна схема, различна от Републиканската, чрез която могат да бъдат разрешени съществуващите транспортни проблеми в общината.

Г-н Николов Пристъпи към запознаване на присъстващите със съществуващата ситуация на действащите маршрутни разписания и разпределяне на квотите между община Правец и община Ботевград, като представи получени писма с вх.№ 08-03- 3/20.012020 г. от община Ботевград и писмо с вх. № 08-17-78#12/22.01.2020 г. от община Правец, визиращи исканията и основанията на всяка от двете общини.

Г-н Любомир Павлов от община Правец, поясни, че от общината искат пропорционалност 50% на 50% при разпределението на квотите на основание чл. 10, ал. 1 от действащата Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, в която е постановено, че Областните транспортни схеми включват всички междуселищни линии, обслужващи две или повече общини, в границите на областта. На това основание кметовете на общини правят мотивирани предложения до областните администрации за изменения и допълнения в маршрутите от областните транспортни схеми, като прилагат проекти на нови маршрутни разписания. Изказва се мнение, че при равни квоти, от община Правец ще могат да осъществяват по-добър контрол върху превозвача.

Според г-н Атанас Ганчев от община Ботевград, основание за промяна на подписаното споразумение между двете общини няма, поради обстоятелството, че схемата се изпълнява от 20 г., удовлетворява пътуващите и оплаквания не е имало, т.е. няма необходимост от подписване на ново споразумение с изменяне на квотите.

Г-н Станислав Стоянов от железопътна администрация изрази мнение, че пътнико оборота по принцип е измерима величина, като увереност за намиране на изгодно решение за пътниците от двете общини.

В резултат на проведените дебати г-н Николай Николов предложи да се приеме проект на решение, да се направи запитване до Министерството на транспорта и съобщенията по компетентност, като се приложи цялата преписка, и на база полученият отговор да бъде взето подходящо решение.

Проектът на решението бе подложен на гласуване от комисията, която единодушно го одобри.

По т. 3 от дневния ред г-жа Люба Кленова от община Самоков заяви, че автобусната линия Самоков – Сандански е нерентабилна в участъка след гр. Благоевград и се налага изменение, като за проблема ще уведомят ИААА. Също така има предложение автобуси за к.к. Боровец да тръгват от Софийската аерогара, като за целта се налага изменение на съществуващите разписания.

Г-н Карагьозов от община Копривщица определи състоянието на транспортните схеми в Средногорието като много сериозно, отчитайки изтеклите периоди за издаване на Спешни мерки от Областния управител на Софийска област.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от г-н Николов.

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)
Loading...

Сродни публикации

Как кризите промениха автомобилната индустрия

Как кризите промениха автомобилната индустрия

Превозът на пътници и товари е може би най-гъвкавата и иновативна част от автомобилната индустрия.…
10 МИЛИОНА АВТОМОБИЛА DACIA

10 МИЛИОНА АВТОМОБИЛА DACIA

10 МИЛИОНА АВТОМОБИЛА DACIA Dacia достигна 10 милиона произведени автомобила в историята си Dacia –…
Публично-частното партньорство за развитие на транспортни центрове

Публично-частното партньорство за развитие на транспортни центрове

Публично-частното партньорство за развитие на транспортни центрове Развитието на автобусните превози и услуги чрез публично-частно…
Схема за предоставяне от държавата на безвъзмездни средства на автобусните превозвачи

Схема за предоставяне от държавата на безвъзмездни средства на автобусните превозвачи

     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  ПЕТКОВ,    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЪБЕВ,    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ,    УВАЖАЕМИ…