Arda Tur

Arda Tur was established in 1991 as ET “Arda B”. In 1996 the newly formed company Arda Tur LTD purchased the sole company “Arda B” with all assets and liabilities. Sole shareholder and manager of the company  is Sebahtin Ismail Ismail.
The main activity of the company is to provide comfortable transportation of passengers and categorized licensed vehicles in the country and abroad.
Arda Tour offers to its customers and business partners excellent service (stewards in all international lines), maximum convenience (monitor each seat, Internet, TV, toilet, free food and drinks during the trip), quality and correctness  of the services offered at unbeatable prices!
With its wide range of buses and minibuses / from 15 to 55 seats /, Arda-Tour Ltd. provides unforgettable comfort while traveling.
The auto park consists of more than 80 luxury buses that meet all European criteria. Our priority is to increase the quality of customer service through the operation of new coaches of the highest – VIP class.

Arda-Tour Ltd. continuously expands and modernizes its bus fleet in order to increase the level of service and comfort to its customers. Our vehicles are in perfect technical condition and are supported by a highly qualified team of professionals in our own garage and service facilities in the town. Haskovo .
Arda-Tour Ltd. serves numerous domestic and international routes. In 2014, besides the already existing regular services to Greece, the company began to enter the European market with the launch of several new routes to Austria, the Czech Republic, Hungary, Belgium, the Netherlands and Germany,
For the convenience of the customers the company has  numerous ticketing centers in major cities in the country and abroad. The company also offers on line purchase and  booking of tickets through our site – www.ardatur.bg,
Arda-Tour Ltd. focuses on meeting the highest requirements of the passengers, punctuality, loyalty and tolerance.

 http://ardatur.bg
Central Office Haskovo
bus station
phone: 0899134768, 038 66 54 33

Сподели:

Related Post

Арда-Тур

Арда-Тур е основана през 1991 г. като ЕТ „Арда-Б”. През 1996 г. новоучреденото дружество „Арда-Тур” ЕООД закупува едноличната фирма ЕТ „Арда-Б” с всички активи и пасиви. Едноличен собственик на капитала и управител на дружеството е .
Основната дейност на фирмата е осигуряването на комфортен превоз на пътници с лицензирани и категоризирани транспортни средства в страната и чужбина.
„Арда-Тур” ЕООД предлага на своите клиенти и бизнес партньори перфектно обслужване (стюарди във всички международни линии), максимално удобство (монитор на всяка седалка, интернет, ТВ, тоалетна, безплатни храна и напитки по време на пътуването), качество и коректност на предлаганите услуги на цени без конкуренция!
Благодарение на широката си гама от автобуси и микробуси /от 15 до 55 места/, „Арда-Тур” ЕООД осигурява незабравим комфорт по време на пътуване.
Авто паркът се състои от над 80 луксозни автобуса, отговарящи на всички европейските критерии. Наш приоритет е увеличаване качеството на обслужване на клиентите чрез експлоатацията само на нови автобуси от най-висок – ВИП клас. „Арда-Тур” ЕООД непрекъснато разширява и модернизира автобусния си парка, за да повиши нивото на обслужване и комфорта на своите клиенти. Превозните ни средства са в отлично техническо състояние и се подържат от висококвалифициран екип от професионалисти в собствена гаражна и сервизна база в гр. Хасково с основен приоритет сигурност и надеждност експлоатираната техника.
„Арда-Тур” ЕООД обслужва множество вътрешни и международни линии. През 2014 г., освен вече съществуващите редовни линии до Гърция, фирмата започна да навлиза в европейските пазари със стартирането на редица нови линии до Австрия, Чехия, Унгария, Белгия, Холандия и Германия,
За улеснение на клиентите са разкрити множество билетни центрове в по-големите градове в страната и чужбина.
„Арда-Тур” ЕООД залага на удовлетворяването на най-високите изисквания на пътниците си, точност, лоялност и толерантност.
Богатият опит в областта и професионалното обслужване осигуряват атмосфера на удобно и безопасно пътуване.

Централен Офис Хасково
автогара
телефон: 0899134768, 038 66 54 33

http://ardatur.bg

Сподели:

Related Post

Ваканция ООД, София

Фирма „Ваканция“ предлага автобуси под наем, брандиране на открит и двуетажен автобус, наем на открит…

Цветина – Цветан Тодоров ЕТ

Наложена фирма в България за автобусни превози в страната и чужбина, която притежава собствен автопарк…

Перота Холдинг ООД

“Перота Холдинг” ООД е успешна фирма за туристически транспорт, основана през 1995 г., като основна…

Олмена ООД

Фирма ОЛМЕНА ООД е вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията – гр.София, към…