Указания към всички превозвачи и собственици на автогари

Указания към всички превозвачи и собственици на автогари

Указания към всички превозвачи и собственици на автогари за прилагане на Заповед № РД-01-548/30.09.2020 г. на министъра на здравеопазването и въведените с нея противоепидемични мерки

Съгласно въведените със Заповед № РД-01-548/30.09.2020 г. на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки на територията на Република България за периода от 1.10.2020 г. до 30.11.2020 г. всички превозвачи и собственици на автогари в страната са длъжни да:

  1. Организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

1.1. редовно проветряване и дезинфекция на помещенията;

1.2. недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса  и други);

1.3. инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на сапун и вода, и дезинфектант;

1.4. създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м.;

1.5. осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.).

  1. Организират задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем при непосредствено обслужване на клиенти на територията на автогарата и на борда на превозните средства, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.
  2. Организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в превозните средства, на територията на автогарите и прилежащите към тях площи на открито;
  3. Осигуряват дезинфектант за ръце на входовете на превозните средства и автогарите;
  4. Създават организация за контрол на входа на превозните средства и автогарите по отношение броя на влизащите лица и носенето на защитни маски за лице;
  5. Поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението в автогарите и по време на превоз.

Собствениците на автогари и лицензираните превозвачи са отговорни лица по прилагането на посочените в настоящите указания противоепидемични мерки съгласно Заповед № РД-01-548/30.09.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Нарушението или неизпълнението на въведените със Заповед № РД-01-548/30.09.2020 г. на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки подлежи на административно-наказателна санкция съгласно чл. 209а от Закона за здравето.

 

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Сродни публикации

Писмо от Конфедерация на автобусните превозвачи

Писмо от Конфедерация на автобусните превозвачи

ДО Г-ЖА ИРЕНА МЛАДЕНОВА – ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПИК ДО Г-ЖА ИЛИЯНА ИЛИЕВА…
Конференция Безопасно превозно средство – безопасност на пътниците

Конференция Безопасно превозно средство – безопасност на пътниците

Лицата, свързани с конференцията „Безопасно превозно средство – безопасност на пътниците“, си поставиха нова цел…
Ваксинации в автобус – първия професионален мобилен ваксинационен кабинет

Ваксинации в автобус – първия професионален мобилен ваксинационен кабинет

Ваксинации в първия професионален мобилен ваксинационен кабинет – професионално оборудван автобус В София вече ще…
Предложения от КАП към Министерство на транспорта

Предложения от КАП към Министерство на транспорта

     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОДОРОВ,        Във връзка с възстановяването на сектора, предлагаме да бъдат предприети…