Проекто Устав на Конфедерацията на автобусните превозвачи

Проекто Устав на Конфедерацията на автобусните превозвачи

ПРОЕКТО  У С Т А В  НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА  АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. КОНФЕДЕРАЦИЯ НА  АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ  е работодателска/браншова/ професионална  организация, представляваща доброволен съюз, създаден на принципите на свободното сдружаване на  браншови организации, чиито членове са „превозвачи”, извършващи обществен превоз на пътници,  изградени съответно на регионално и национално-професионално ниво. В тях членуват физически и юридически лица, обединени за защита на своите професионални и социални интереси.

 НЕЗАВИСИМОСТ

 Чл.2. КОНФЕДЕРАЦИЯ НА  АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ  е независима от държавните, административните органи,  политическите партии, обществените и религиозните организации и сдружения.

 ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ

Чл.3. КОНФЕДЕРАЦИЯ НА  АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ  има за цел:

1.Да подпомага развитието на членовете;

 1. Да работи за лоялна, прозрачна и ефективна пазарна конкуренция в сферата на международните превози;

3.Да създава и запазва конкурентни предимства на българския превозвач на международния пазар;

 1. Да договаря и предоставя преференциални условия на членовете за услуги и стоки необходими за обичайна дейност на транспортните организации;
 2. Да съдейства за откриване и разработване на нови пазари за българските транспортни компании;

6.Да предотвратява и да не допуска нелоялни отношения сред членовете си;

 1. Да допринася за доброволно решаване на спорове между членовете;
 2. Да представлява и пази общите интереси на бранша или подотрасъла пред държавната администрация и пред други органи, институции и юридически лица с нестопанска цел при вземане на стопанско – политически, транспортно -технически или други, отнасящи се до интересите на бранша въпроси и при изготвяне на съответната нормативна база;
 3. Да извършва обществена работа по утвърждаване на доброто име на превозвача и неговата професия;
 4. Да обработва частни и общи въпроси в областта на транспортното дело, включително създаване на договорно – правната база и да взема отношение по трудово – правни и социални въпроси;
 5. Да пропагандира и рекламира дейността на членовете на сдружението;

12.Да стимулира търговското сътрудничество между членовете и да се грижи за опазване на членовете от нелоялно отношение помежду им;

 1. Да приема и контролира спазването на правила за защита на потребителите, лоялно пазарно поведение и конкуренция при предоставянето на услуги в бранша.
 2. Да работи за обединяване на българския автобусен транспорт, за издигането му до равнище на европейските и световните критерии.
 3. Да работи за осъществяване на разумна транспортна политика в частта й, отнасяща се за автобусния транспорт, за признаването й като основен представител на автобусните превозвачи и като гарант за благонадеждността на своите членове.

  

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:

Чл.4. КОНФЕДЕРАЦИЯ НА  АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ  :

1.Инициира,организира и провежда  работни срещи и форуми, чрез които създава необходимите условия за обединяване интересите на своите членове, за насочване потенциала им в посока към решаване на актуални проблеми в бранша.

2.Разработва, координира разработването, внася за разглеждане и участва в обсъждането на проекти и програми, отнасящи се до нормативното уреждане на правилата за превоз на пътници.

3.Инициира  срещи с държавни органи, други неправителствени организации и български и чуждестранни юридически и физически лице;

 1. Участва в организирани от държавните органи срещи, инициативи, обсъждания и др.; Взаимодейства с компетентните държавни органи в бранша;

5.Участва в дейността на европейски и други международни органи и организации;

6.Съдейства за подобряване на квалификацията на заетите в сектора;

7.Сътрудничество със сродни организации в България и в чужбина;

 1. Открива клонове;
 2. Участва в национални и международни проекти и програми;
 3. Организира и провежда събрания на членовете си, на които проучва техните нужди и проблеми, като организира решаването им по компетентност.

ЗАДАЧИ

 Чл.5. КОНФЕДЕРАЦИЯ НА  АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ   осъществява своите задачи като:

  1.Разработва и предоставя на държавните органи  становища относно нормативната база, регулираща транспортния сектор;

2.Инициира  срещи с държавни органи, други неправителствени организации и български и чуждестранни юридически и физически лице;

 1. Участва в организирани от държавните органи срещи, инициативи, обсъждания и др.;
 2. Взаимодейства с компетентните държавни органи в бранша;

4.Участва в дейността на европейски и други международни органи и организации;

 1. Съдейства за подобряване на квалификацията на заетите в сектора;

6.Сътрудничи  със сродни организации в България и в чужбина;

 1. Открива клонове;
 2. Участва в национални и международни проекти и програми

9.Представлява и защитава своите членове пред  изпълнителната и съдебната власти и органите на държавната администрация, както и пред обществени, политически и други организации.

10.Посредничи между членовете си, държавата, български, чуждестранни и международни физически и юридически лица.

 1. Оказва материална, морална и друга специализирана помощ на своите членове.
 2. Публично обсъжда и внася предложения и проекти, отнасящи се до подобряване на условията на пътуване с цел опазване живота и здравето на гражданите, ползващи услугата.
 3. Разработва и внася проекти относно представителство и участие в управлението, социалното и трудовото законодателство в областта на обществения превоз на пътници.

14.Осъществява широка информационно-комуникационна дейност.

 1. Организира и ръководи акции на колективен протест, включително и стачки.
 2. Организира и съдейства за изпълнението на задачите, произтичащи от Устава и Програмата.

 ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Чл.6 /1/ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА  АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ е юридическо лице със седалище в гр.София. Този статут е придобит с вписване в регистъра на Софийски градски съд, съгласно процедурата за регистрация на сдружения с нестопанска цел.

 /2/ Пълноправните членове на КОНФЕДЕРАЦИЯ НА  АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ придобиват статут на юридически лица като нейни поделения само по реда на чл. 49, ал. 2 от Кодекса на труда.

 /3/  КОНФЕДЕРАЦИЯ НА  АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ притежава собствен знак, шрифт и печат.

  ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНИ  БРАНШОВИ  ОРГАНИЗАЦИИ

Чл.7. КОНФЕДЕРАЦИЯ НА  АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ може да членува в международни браншови и работодателски организации със сходни цели и задачи.

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

 Чл.8. КОНФЕДЕРАЦИЯ НА  АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ  може да взаимодейства с организации у нас и в чужбина, ако целите, задачите и дейността им не са в противоречие с нейния Устав и Програма, като запазва своята независимост.

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЯВИ

 Чл.9. КОНФЕДЕРАЦИЯ НА  АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ  може да участва в международни прояви, свързани с дейността й.

ДЕЙСТВИЕ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

 Чл.10. КОНФЕДЕРАЦИЯ НА  АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ  действа на цялата територия на страната.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.11. КОНФЕДЕРАЦИЯ НА  АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ  се представлява от председателя, а в негово отсъствие от заместник-председателя.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В СЪДА

 Чл.12. КОНФЕДЕРАЦИЯ НА  АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ защитава своите членове – физически и юридически лица, при възникнали спорове пред съдилищата, както и пред други юрисдикции.

ГЛАВА ВТОРА ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КОЛЕКТИВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА

ПЪЛНОПРАВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА

Чл.13. Пълноправни членове на КОНФЕДЕРАЦИЯ НА  АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ  могат да бъдат:

 1. Национални Браншови организации /лица с нестопанска цел/, изградени на професионален принцип, в които членуват минимум 10 члена,   осъществяващи дейности в областта на обществения превоз на пътници, определени с код до четвърти знак от Класификацията на икономическите дейности, утвърдена от Националния статистически институт, и които притежават минимум 100 броя заверени копия от лиценз за обществен превоз на пътници.
 2. Браншови организации, изградени на териториален/регионален принцип, в които членуват 2/3 от превозвачите, извършващи обществен превоз на пътници в съответния регион.
 3. В случаите, когато един работодател членува пряко в две или повече браншови организации, при установяване на членския състав с оглед наличието на критериите за представителност по  т. 1 той следва да упълномощи с изрично пълномощно една от браншовите  организации, в които членува.

ПРАВА

 Чл.14. Пълноправните членове на КОНФЕДЕРАЦИЯ НА  АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ  имат право:

 /1/ Да участват в цялостната дейност на Конфедерацията.

/2/ Да участват в разработването и приемането на програмните и устройствените  документи.

 /3/ Да получават текуща информация за всички решения на конфедеративните органи за управление.

/4/ Да получават финансова, юридическа и организационна помощ от Конфедерацията.

/5/ Да участват солидарно в акции, препоръчани от Конфедерацията.

 /6/ Да напуснат Конфедерацията.

 ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 Чл.15. Пълноправните членове на Конфедерацията са задължени:

 /1/ Да спазват Устава, устройствените документи на Конфедерацията и да изпълняват Програмата й.

/2/ Да изпълняват решенията на Общото събрание.

/3/ Да съдействат за осъществяване на решенията на органите на Конфедерацията.

 /4/ Редовно да внасят членския си внос към Конфедерацията, съгласно Наредба за реда и начина на набиране, разходване и отчитане на финансовите средства от членски внос, приета от Общото събрание.

 /5/ Да дават информация пред  Общото събрание за дейността си и броя на членовете си по ред и схема, одобрени от него.

 АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА

Чл.16 /1/ Асоциирани членове на КОНФЕДЕРАЦИЯ НА  АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ могат да бъдат организации, чиито цели и предмет на дейност са сходни с тези на Конфедерацията.

 /2/ Асоциирани членове не могат да бъдат организации, които са регистрирани по Закона за политическите партии.

/3/ За подпомагане на своята работа  Конфедерацията може да създава съответни спомагателни организации със статут на асоциирани членове, като:

 1. Създаването им става по решение на Общото събрание.
 2. Развиват дейността си по приети от Общото събрание устройствени документи.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АСОЦИИРАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ

Чл. 17 /1/ Асоциираните членове участват в заседанията на Общото събрание с право на съвещателен глас.

/2/ Асоциираните членове ползват юридическа и организационна помощ от Конфедерацията по ред и начин, определени от Общото събрание.

Чл. 18. Асоциираните членове на Конфедерацията са длъжни:

(1) Да дават информация пред Общото събрание за дейността си.

(3) Да участват солидарно в мероприятия, организирани от КОНФЕДЕРАЦИЯ НА  АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ.

ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ

 Чл.19. В КОНФЕДЕРАЦИЯ НА  АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ  могат да членуват чужди браншови  организации, български и чужди граждани, които споделят целите и идеалите на Конфедерацията, със статут на почетни членове, без право на глас. Същите не могат да бъдат избирани в ръководните, изпълнителните и контролните органи на Конфедерацията.

 ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ

Чл.20 /1/ Организациите, кандидати за членство в Конфедерацията, подават заявление до Председателя от името на своя законен представител. Към заявлението се прилагат документи, удостоверяващи изрядния правен статут на организацията и декларация, че кандидатът е запознат с устава и приема неговите условия.

/2/Членството възниква от момента на одобряване на заявлението за членство от Общото събрание.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл. 21. Членството в КОНФЕДЕРАЦИЯ НА  АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ   се прекратява с решение на Общото събрание на следните основания:

 1. При прекратяване съществуването на браншовата организация.
 2. По молба на браншовата организация
 3. При изключване.

Чл.22.  Молбата по чл. 21, т. 2 трябва да бъде отправено писмено до председателя на КОНФЕДЕРАЦИЯ НА  АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ   .

(2) Молбата се отправя до следващия по реда на ротацията председател, ако освобождаването се иска от организация, чийто представител в момента изпълнява председателските функции.

(3) Освобождаването се счита настъпило от деня, в който е постъпило писменото искане за освобождаване.

 Чл.23./1/ Прекратяване на членството при условията на чл.21, ал.3 става при: 

 1. доказано с документи невнасяне на отчисления от членски внос по неуважителни причини повече от три месеца.
 2. при доказани с документи действия или бездействия, уронващи престижа на КОНФЕДЕРАЦИЯ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ  или несъответстващи с Устава  на Конфедерацията.
 3. при неизпълнение на задължения по настоящия устав

/2/ Предложението за изключване и съответните документи се внасят писмено до Председателя от член на Конфедерацията, който излиза с доклад пред  Общото събрание. Председателят  внася съответните документи за разглеждане пред Общото събрание.

/3/ Решението за изключване се взема от Общото събрание след покана за изслушване на засегнатата страна, уведомена  писмено или по електронна поща , с тайно гласуване и квалифицирано мнозинство – 2/3 от броя на гласовете на членовете му.

ГЛАВА ТРЕТА СТРУКТУРА РЪКОВОДНИ ОРГАНИ ПЪЛНОПРАВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ВЪРХОВЕН ОРГАН

 Чл.24 /1/ Органи на Конфедерацията са Общо събрание, Председател и заместник-председател/и/.

Чл.25. Общо събрание:

 1. Общото събрание е върховен орган за управление на Конфедерацията.
 2. Общото събрание се състои от по един представител на всеки член на КОНФЕДЕРАЦИЯ НА  АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ .  На заседанията представителят може да бъде придружаван от разумен брой съветници и експерти, ако няма решение, ограничаващо присъствието на съответното заседание.
 3. Допуска се с писмено пълномощно едно лице да представлява до трима члена на общото събрание.
 4. Заседанията на Общото събрание се свикват и ръководят от председателя на КОНФЕДЕРАЦИЯ НА  АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ  или от неговия заместник в организацията, която председателства по силата на ротацията, когато председателят е възпрепятстван.
 5. Общото събрание може да се свика по искане на една трета от членовете на Конфедерацията.
 6. Общото събрание се свиква винаги, когато това е необходимо за изпълнение на целите и задачите на КОНФЕДЕРАЦИЯ НА  АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ  , съгласно настоящия устав, но не по-рядко от веднъж на два месеца.
 7. Свикването се извършва от председателя с писмена покана, съдържаща предварителния дневен ред, материалите към него, часът и мястото на провеждане на заседанието. Поканата трябва да бъде получена най-малко седем  дни преди деня на заседанието, освен при спешни случаи, изискващи свикване на извънредно заседание. Включването на нови точки в дневния ред става само с единодушно решение на присъстващите членове.
 8. Заседанието на Общото събрание е редовно, ако на него присъстват повече от половината от  пълноправните му членове.  При липса на кворум, общото събрание се отлага с един час по-късно и се провежда на същото място, при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.
 9. Всеки член на общото събрание има право на един глас. Когато една организация има над 30 членове, притежаващи над 300 броя заверени копия от лиценз, същата има право на два гласа в общото събрание.
 10. Член на общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси отнасящи се до него.
 11. Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство на присъстващите членове.
 12. Решения относно изменения на Устава, изключване на член, преобразуване и прекратяване на Конфедерацията се вземат с мнозинство на 2/3 от присъстващите.

Чл.26.  Правомощия на общото събрание:

 1. Да изменя и допълва устава
 2. Да приема други вътрешни актове, в. т.ч. програми, насоки за дейност на Конфедерацията, стратегии, концепции, свързани с основните насоки.
 3. Да взема решения за участие в други организации, за преобразуване и прекратяване на Конфедерацията.
 4. Да приема отчета за дейност на Председателя на Конфедерацията.
 5. Да приема бюджета на Конфедерацията.
 6. Да взема решения по жалби на членове на Конфедерацията.
 7. Да приема Наредба за реда и начина на набиране, разходване и отчитане на финансовите средства от членски внос,
 8. Да взема решения по всички възникнали въпроси, касаещи дейността на Конфедерацията.
 9. Да отменя действия и решения на Председателя на Конфедерацията, когато същите противоречат на Устава, ЗЮЛНЦ или на други вътрешни актове и решения на общото събрание, регламентиращи дейността на Конфедерацията.
 10. Решенията на общото събрание са задължителни за Председателя на Конфедерацията и зам-председателя/ите/.

Чл. 27. (1) КОНФЕДЕРАЦИЯ НА  АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ  се председателства на ротационен принцип от председателите на съответните браншови организации, която води и секретариата на Конфедерацията за срок от шест месеца.

(2) За срока по предходната алинея заместник-председател е представител на браншова организация, която следва да поеме следващото председателство, съгласно приетата от Общото събрание поредност.
(3) Председателят на КОНФЕДЕРАЦИЯ НА  АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ  АОБР има следните правомощия:

 1. Съгласно решенията на Общото събрание представлява Конфедерацията пред всички физически и юридически лица в страната и чужбина;
  2. Свиква и ръководи Общото събрание на КОНФЕДЕРАЦИЯ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ
 2. Осъществява оперативното ръководство на КОНФЕДЕРАЦИЯ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ в изпълнение на разпоредбите на настоящия Устав и решенията на Общото събрание;
 3. Представя на Общото събрание за одобрение текста на своя доклад , отчита се пред него за извършената дейност и предоставя на останалите членове необходимите документи.

(4) За срока на периода, за която съгласно ротацията представителят на съответната работодателска организация е председател на КОНФЕДЕРАЦИЯ НА  АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ  , заместник-председателят е представител на работодателската организация, която следва да поеме следващото председателство, съгласно приетата от Общото събрание поредност.

ФИНАНСИРАНЕ                                                                                                                     

Чл. 28. (1) КОНФЕДЕРАЦИЯ НА  АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ се самофинансира и издържа чрез:

 1. Членски внос, определен от общото събрание. Размерът и срокът за плащане на членския внос за асоциираните членове се определя ежегодно по решение на Общото събрание.
 2. Извънредни и доброволни вноски, субсидии, дарения и завещания.
 3. Приходи от лихви, облигации и други ценни книжа.
 4. Приходи от собствена стопанска дейност.
 5. Средства от собствени фондове, като техните източници и начините за използването им се определят в решението за тяхното образуване.
 6. Средствата на Конфедерацията се съхраняват в банкова сметка на територията на страната.

 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.29. (1) Първото Общо събрание на КОНФЕДЕРАЦИЯ НА  АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ приема принципът на осъществяване на ротацията на председателството.

(2) При приемане на нов член той се включва в ротацията след преминаване на реда на всички останали членове, считано от годината (датата) на неговото приемане.

Чл. 30. Настоящият устав влиза в сила след подписването му от всички членове-учредители, които следва в едномесечен срок да го утвърдят съгласно устройствените си документи.

 

 

 

 

 

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Сродни публикации

Защо да посетите Международен технически панаир Пловдив през септември 2020

Защо да посетите Международен технически панаир Пловдив през септември 2020

Ползи от посещението на Международен технически панаир Пловдив през септември 2020 Запознаване с авангардната индустрия…
Обществено обсъждане на процедурата за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване па икономическите последствия от пандемията COVID-19

Обществено обсъждане на процедурата за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване па икономическите последствия от пандемията COVID-19

Адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“№100 Тел.:+359 898 617 897 Email: kap.bg@abv.bg   Изх…
Производствено въздействие на COVID-19 върху европейската автомобилна индустрия

Производствено въздействие на COVID-19 върху европейската автомобилна индустрия

Производствено въздействие на COVID-19 върху европейската автомобилна индустрия Фигурата показва въздействието на кризата коронавирус /…
Международният съюз за автомобилен транспорт стимулира глобалните усилия за възстановяване от COVID-19

Международният съюз за автомобилен транспорт стимулира глобалните усилия за възстановяване от COVID-19

Международният съюз за автомобилен транспорт (IRU)  призовава за широкообхватна подкрепа за индустрията на автомобилния транспорт…