Права на пътниците, използващи автобусен транспорт в условията на Covid-19

Права на пътниците, използващи автобусен транспорт в условията на Covid-19

Права на пътниците, използващи автобусен транспорт в условията на Covid-19

Насоки на  Европейската комисия

Пътниците и европейският транспортен сектор са тежко засегнати от епидемичния взрив от Covid-. Мерките за ограничаване на разпространението на вируса, предприемани от органите, например ограничения за пътуване, блокади и карантинни зони, предполагат, че транспортът може да е един от най-тежко засегнатите от настоящата пандемия сектори.

Ситуацията е изключително напрегната за много пътници, чиито планирани връзки са отменени и/или които не желаят да пътуват или вече не им е разрешено да пътуват.

Европейският съюз (ЕС) е единственият регион в света, в който гражданите са защитени с пълен набор от права на пътниците — независимо дали пътуват със самолет, влак, автобус или кораб.

С оглед на безпрецедентната ситуация, с която се сблъсква Европа поради епидемичния взрив от Covid-19, Европейската комисия счита, че ще бъде полезно да разясни в този контекст правата на пътниците, както и съответните задължения на превозвачите.

Право на избор между възстановяване на разходи и премаршрутиране

Това право е специално предвидено в четирите регламента в случай на отмяна или при някои закъснения. Що се отнася до премаршрутирането , обстоятелствата на епидемичен взрив от COVID-19 може да имат отражение върху правото на избор на премаршрутиране при „първа възможност“ .

За превозвачите може да бъде невъзможно да премаршрутират пътника до местоназначението му в рамките на кратък период от време. Освен това в продължение на известно време може да не е ясно кога премаршрутирането ще стане възможно. Такава ситуация може да възникне, когато държава членка спре полети, влакове, автобуси или кораби, пристигащи от определени държави. Поради това в зависимост от случая „първата възможност“ за премаршрутиране може да бъде значително забавена и/или по отношение на нея да съществува значителна несигурност. Поради това възстановяването на стойността на билета или премаршрутирането на по-късен етап, „удобен за пътника“, може да бъде за предпочитане за пътника.

Ситуации, при които пътниците не могат да пътуват или желаят да отменят пътуване

Регламентите на ЕС относно правата на пътниците не обхващат ситуациите, при които пътниците не могат да пътуват или желаят да отменят по собствена инициатива пътуване. Дали разходите на пътника ще му бъдат възстановени в такива случаи зависи от вида на билета (подлежащ на възстановяване, с възможност за промяна на резервацията), който е посочен в условията на превозвача.

Има данни, че различни превозвачи предлагат ваучери на пътниците, които вече не желаят да пътуват (или не им е позволено) вследствие на епидемичния взрив от Covid-19. Пътниците могат да използват тези ваучери за друго пътуване със същия превозвач в рамките на срок, определен от превозвача. Тази ситуация трябва да се разграничава от ситуацията, в която превозвачът отменя пътуването и предлага единствено ваучер вместо избор между възстановяване на разходите и премаршрутиране. Ако превозвачът предложи ваучер, това предложение не може да се отразява на правото на пътника да избере вместо него възстановяване на разходите.

Специфични национални правила в контекста на епидемичния взрив от Covid-19

В някои случаи в контекста на епидемичния взрив от Covid-19 са били приети специфични национални правила, които задължават превозвачите да възстановяват разходите на пътниците или да издават ваучери на пътниците, в случай че пътникът не е могъл да вземе полет, който е бил изпълнен.

 Подобни национални мерки не са в обхвата на регламентите на ЕС относно правата на пътниците. Те не са обхванати в настоящите насоки, които се отнасят единствено до тълкуването на приетите от ЕС правила относно правата на пътницитe.

ПРАВА НА ПЪТНИЦИТЕ, ИЗПОЛЗВАЩИ АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 181/2011)

Право на информация Съгласно член 24 от регламента превозвачите и управителите на автогари, в рамките на съответните им области на компетентност, трябва да предоставят на пътниците подходяща информация по време на цялото пътуване.

 В член 20 от регламента се съдържат подробни разпоредби относно информацията, която трябва да се предостави в случай на отмяна или закъснение при заминаване.

 Право на продължаване на пътуването/пренасочване или възстановяване на разходите

В член 19 от Регламент (ЕС) № 181/2011 се предвижда пренасочване или възстановяване на разходите в някои случаи при редовни автобусни услуги с пробег по разписание 250 km или повече. Така например, когато превозвачът основателно очаква отмяна или закъснение с повече от 120 минути при заминаването от автогара при услуга за редовен превоз, пътниците имат право да избират между продължаване на пътуването или пренасочване до крайното местоназначение при първа възможност без допълнителни разходи при сравними условия или възстановяване на пълната цена на билета. Това може да се комбинира, когато това е приложимо, с безплатен превоз за връщане до началната точка на отпътуване при първа възможност, както е отбелязано в договора за превоз. Пътникът има право на същия избор и когато заминаването е отменено или забавено при дадена автобусна спирка.

Що се отнася до продължаването на пътуването/пренасочването, в условията на епидемичен взрив от COVID-19 „при първа възможност“ може да означава значително закъснение, като предвид настоящата висока степен на несигурност при автобусното движение това може да се отнася и до наличието на конкретна информация относно такава „възможност“.

Първо, пътниците следва да бъдат информирани за закъснения и/или неопределеност, когато им се предлага да избират между продължаване на пътуването/пренасочване и възстановяване на средства.

 Второ, в случай че пътникът все пак избере пренасочване при първа възможност, следва да се счита, че превозвачът е изпълнил задължението си към него за предоставяне на информация, ако е съобщил по своя собствена инициатива и възможно най-бързо и своевременно услугата, която е на разположение за продължаване на пътуването/пренасочване.

Право на помощ

Правата на помощ са определени в член 21 от Регламент (ЕС) № 181/2011 и накратко могат да се обобщят така: Когато заминаването на даден превоз на дълго разстояние, който по разписание продължава повече от 3 часа, бъде отменено или закъснее с повече от 90 минути, пътниците имат право на закуски, храна или напитки в зависимост от времето за чакане, при условие че са на разположение в автобуса или на автогарата или могат да бъдат доставени в границите на разумното. Трябва да се осигури настаняване, ако пътниците трябва да пренощуват — за не повече от 2 нощувки, при максимална цена от 80 EUR за нощувка — както и транспорт до мястото им на настаняване и за връщането им на автогарата.

Никой от елементите на регламента не позволява извод, че превозвачът може да бъде освободен от всички свои задължения, включително тези за помощ. Целта на регламента е да се гарантира, че се предоставят подходящи грижи, по-специално на пътниците, които чакат да бъдат пренасочени съгласно член

Право на обезщетение

 В случая на автобусните превози пътникът има право на обезщетение при условията, определени в член 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 181/2011. То възлиза на 50 % от цената на билета, в случай че превозът бъде отменен, но обезщетението се прилага само ако превозвачът не е предоставил на пътника избор между възстановяване на разходите и пренасочване.

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Сродни публикации

Как кризите промениха автомобилната индустрия

Как кризите промениха автомобилната индустрия

Превозът на пътници и товари е може би най-гъвкавата и иновативна част от автомобилната индустрия.…
10 МИЛИОНА АВТОМОБИЛА DACIA

10 МИЛИОНА АВТОМОБИЛА DACIA

10 МИЛИОНА АВТОМОБИЛА DACIA Dacia достигна 10 милиона произведени автомобила в историята си Dacia –…
Карсан спечели търг за 30 електрически малки автобуси е-JEST в София

Карсан спечели търг за 30 електрически малки автобуси е-JEST в София

 Лидер на европейския пазар, Karsan e-JEST продължава да се развива Karsan, една от водещите компании…
Национален протест на превозвачите 27 април 2022

Национален протест на превозвачите 27 април 2022

НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ – 27.04.2022г. стачка превозвачи 27 април 2022 В следствие на пандемията…