Писмо от Конфедерация на автобусните превозвачи

Писмо от Конфедерация на автобусните превозвачи

ДО Г-ЖА ИРЕНА МЛАДЕНОВА – ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПИК

ДО Г-ЖА ИЛИЯНА ИЛИЕВА – ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ОПИК Относно: процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МЛАДЕНОВА, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИЛИЕВА,

 От името на Конфедерация на автобусните превозвачи се обръщам към Вас във връзка с приключилото оценяване по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″. Изправени сме пред следния проблем: на голяма част от автобусните фирми, извършващи превоз на пътници по редовни автобусни линии са постановени откази за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по посочената процедура. Причината е, че коефициента на рентабилност и коефициента на разходите за данъци, спрямо реализираните приходи са под определените прагове и проектните предложения са отхвърлени. В случая обаче не е взето под внимание, че превозите по редовни автобусни линии са със силно изразен социален характер. Съгласно разпоредбата на чл.21, т.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, при възлагането на превозите общините извършват комбиниране на ефективни с неефективни линии /курсове/. В случая евентуалните приходи от едната линия, отиват за покриване на загубите по другата. Освен това, цената на услугата, с оглед социалната политика е почти на себестойността на разходите, което няма как да доведе до заплащане на данъци. Това неминуемо се отразява и на рентабилността на дружествата-проблем за който алармираме от години. Едновременно с това, съгласно разпоредбите на Регламент 1370/ЕО, законодателят е определил разумна печалба за този вид дейност в размер на 5% , като по този начин дейността се регулира относно разходите от държавния бюджет за субсидиране на нерентабилните превози по градски и междуселищни линии в планински и гранични райони. С Постановление № 66/1991г. на Министерски съвет, транспортните фирми са задължени да издават превозни документи с намаление, а определени категории пътници, като в държавният бюджет се определят средства за заплащане под формата на компенсации. Тези компенсации не се изплащат в пълният им размер на превозвачите, а до определените за целта средства в държавния бюджет. За 2018 и 2019 г. средствата за субсидиране, които МТИТС, респективно МФ е предоставило на превозвачите, чрез общините-възложители на превозите са изплащани както следва: за 2018г.- 40,29 на сто и за 2019г.- 41, 82 на сто.

В същото време, тази разлика в приходите не се компенсира от страна на общините-възложители на превозите, а е за сметка на превозвача, извършващ съответния превоз. Резултатът е, че превозвачите, извършващи превози по редовни автобусни линии през отчетните 2018г. и 2019г. са ощетявани финансово, както от държавата, така и от общините, вследствие на което заради ниските коефициенти, в момента са лишени и от възможност за финансиране по посочената програма, въпреки, че извършват дейност в един от най-засегнатите от пандемията сектори. Въпреки липсата на пътникопоток, въвеждането на противоепидемични мерки и ограничения, общественият превоз на пътници не е преустановявай и превозвачите ежедневно търпят загуби и щети от извършваната дейност. Важно е да отбележим, че поради характера на дейността ни, превозите не попаднаха и в категорията „затворени бизнеси“ и не получиха подпомагане, тогава, когато нищо не функционираше и нямаше потребители на услугата, но въпреки това, курсовете по линиите са изпълнявани.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МЛАДЕНОВА, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИЛИЕВА,

 Предвид изложеното, моля за спешна среща с Вас, тъй като невъзможността да получим финансиране по настоящата програма, спирането на т.нар. мярка 80/20, липсата на пътникопоток, проблем, който е актуален и в момента, поради страха от заразяване в градският транспорт, ще доведат до сериозни последствия не само за превозвачите, но и за потребителите на услугата, тъй като все повече колеги изпадат в невъзможност да продължат дейността си и все повече населени места ще останат без транспортна услуга.

Писмо от Конфедерация на автобусните превозвачи

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Сродни публикации

Конференция Безопасно превозно средство – безопасност на пътниците

Конференция Безопасно превозно средство – безопасност на пътниците

Лицата, свързани с конференцията „Безопасно превозно средство – безопасност на пътниците“, си поставиха нова цел…
Ваксинации в автобус – първия професионален мобилен ваксинационен кабинет

Ваксинации в автобус – първия професионален мобилен ваксинационен кабинет

Ваксинации в първия професионален мобилен ваксинационен кабинет – професионално оборудван автобус В София вече ще…
Предложения от КАП към Министерство на транспорта

Предложения от КАП към Министерство на транспорта

     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОДОРОВ,        Във връзка с възстановяването на сектора, предлагаме да бъдат предприети…
Мобилен ваксинационен кабинет – Прессъобщение

Мобилен ваксинационен кабинет – Прессъобщение

Здравейте колеги, Информирам Ви, че на 15 юни 2021г. /вторник/, в 10.00 часа пред сградата…