Автобусните системи в Европа – равносметка

Автобусните системи в Европа – равносметка

АВТОБУСНИ СИСТЕМИ В ЕВРОПА: КЪМ ПО-ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ГРАДСКИЯ ЖИВОТ И НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ И ЕМИСИИТЕ НА CO2

 

В своята Транспортна Бяла книга от 2011 година, Европейската комисия представи концепциите за декарбонизация и ресурсна ефикасност в транспорта. Ниско-карбоновата и ресурсно ефикасна мобилност е от съществено значение за постигането на устойчиво бъдеще и помага за изграждането на конкурентоспособни градове, където хората, бизнесите и културата могат да процъфтяват. Общественият транспорт играе голяма подпомагаща роля в постигането на икономическите и климатичните цели на ЕС. Автобусните оператори и автобусната индустрия са ключови играчи в това отношение, имайки предвид, че те са част от обществените транспортни системи на всеки европейски град, и в повечето малки и средно големи градове този обществен транспорт  е изцяло основан на автобуси.

С оглед на обявения средносрочен преглед на Транспортната Бяла книга, UITP подчертава, че   Европейският съюз се нуждае от цялостен подход за по-устойчива мобилност в Европа. За да се постигнат целите по намаляване на емисиите на GHG, необходимо е технологичните усилия да се комбинират със силна промяна по посока на колективните видове транспорт. За пример могат да служат градове като Виена, където използване на автобуси с алтернативни горива в комбинация с политики, насърчаващи използването на обществения транспорт, повишиха видовия дял на обществения транспорт до 39%, като в същото време този дял причинява само 6% от свързаните с транспорта емисии на CO2 в града.

Що се отнася до политическите инициативи на ЕС за по-чист въздух и по-нататъшно намаляване на емисиите от тежко-товарните превозни средства (HDVs) на CO2, автобусният сектор в Европа приветства тези инициативи и подчертава приноса, който автобусите и общо общественият транспорт вече дават за постигането на тези цели.

Този политически доклад демонстрира приноса от автобусния сектор за по-високо качество на градския живот и ниско-карбонова икономика и дава препоръки как този принос може да бъде усилен.

В сравнение с частната моторизирана мобилност, общественият транспорт (включително автобусният) използва по най-ефикасния и справедлив начин редките ресурси като горивата и общественото пространство. Като заема по-малко пространство и генерира по-малко емисии на пътник, общественият транспорт усилва качеството на живота в градовете. С други думи: Докато целият трафик допринася за проблемите, свързани със замърсяването на въздуха и задръстванията, общественият транспорт е част от решението на проблемите!

Следната таблица сравнява какви ресурси са необходими за превозването на 10 000 човека на разстояние 1 км.

 

 

 

Брой пътници

Брой

превозни средства 

Простран-ство

(м2)

 

Гориво

(литри)

личен автомобил

5

2,000

24,000

200

8 м (миди)

25

400

8,500

120

12 м (стандартен)

100

100

3,200

50

18 м (съчленен)

160

63

3,000

35

23 м (автобус-влак)

185

54

3,200

35

24 м (двойно съчленен)

200

50

3,000

26

 

Източник: Volvo Bus Corporation, MAN Truck & Bus AG, и Автобусният комитет на UITP © 2015

 

Целият потенциал може да се използва само при подходящите условия, тоест, когато автобусите се движат по запазени приоритетни пътни платна, с приоритетни светофари, или се възползват от други мерки за приоритетност. Благодарение на по-високата и редовна търговска скорост, автобусите на самостоятелни пътни платна пестят гориво и произвеждат дори още по-малко емисии на пътник. Няколко европейски града имат приоритетни пътни платна за автобуси, докато в Южна Америка се създават все повече и повече системи за Автобусен бърз транзит  (BRT) и за Автобуси с високо ниво на обслужване (BHLS) благодарение на техните относително ниски инфраструктурни разходи, гъвкавостта и възможността за разширяване на мащаба им в сравнение със системите, базирани на релси.

Привлекателност и по-силна промяна в посока на използването на обществен транспорт

 

Привлекателността на системите за обществен транспорт зависи от разнообразни фактори като надеждност и точност, стойност-срещу-пари, ниво на обслужване, леснота на достъпа и използването, съвместимост на разни видове транспорт, комфорт и чистота и др. Автобусната индустрия и операторите работят за постигане на по-високо привлекателност чрез разнообразни мерки, които влияят на всички елементи на автобусната система (превозно средство, инфраструктура и операции) като:

 

 

√ Създаване на специални пътни платна за автобуси и на благоприятни системи за  управление на пътния трафик, които увеличават скоростта и точността на автобусите;

√ Нови и модерни автопаркове;

√ Ефикасно планиране на мрежата и осигуряване на високо ниво на обслужване – особено в пиковите часове;

√ Лесен достъп до системите за получаване на билети и информация;

 

√ Достъпен дизайн на превозните средства и на физическата среда (автобусни спирки, станции и междувидови хъбове);

√ Вътрешно разпределение на пространството, което прави възможно комфортното стоене прав и движение за пътниците, независимо от натоварването на автобуса;

√ По-нататъшно разполагане и взаимодействие с меките видове мобилност, допълващи автобусните системи;

Euro VI дизелови автобуси

Euro VI_grafica_01
Замърсителите по стандартите Euro VI в сравнение с предходните Euro норми.

От 90-те години на миналия век досега през няколко години се появяваше нов стандарт „Euro“, който въвеждаше нови задължителни лимити за емисиите на определени замърсители, между които NOx и PM. Стандартите Euro I бяха въведени през 1992 г., след което през 1996 г. последва регламентът за Euro II. През 1999 г. Директивата 1999/96/EC въведе Euro III (2000 г.), както и стандартите Euro IV и Euro V (2005 г. и 2008 г.). Най-отскоро са стандартите за емисии Euro VI, които влязоха в сила през 2014 г.
Европейските производители на автобуси направиха много големи инвестиции в разработването на нови двигатели, за да спазят тези стандарти: разработването на Euro IV, V и VI двигатели изискваше до 50% от техните съвкупни ресурси за инвестиции в разработването на нови продукти. Тези скъпи инвестиции доведоха до значително намаляване на местните замърсители – близо до границата на способността да се открива тяхното наличие (вж. графиката вляво). По тази причина UITP смята, че фокусът повече не трябва да е просто върху разработването на нови Euro стандарти, а по-скоро върху инвестирането в автобусните системи като цяло, което да доведе до по-силна модална промяна (вж. предната глава).
Независимо от постигнатите досега забележителни резултати, дизеловите автобуси все още страдат от негативна репутация и политиците започват да призовават за „чист автопарк“, съставен само от електрически автобуси и автобуси на алтернативно гориво. Това негативно възприятие на дизеловите автобуси може да е поради факта, че почти 50% от използваните в ЕС автобуси са все още Euro III и по-стари (вж. графиката долу).

 

 

Euro VI_grafica_02
Pre-Euro EuroO Euro I Euro II Euro III Euro IV EuroV Euro VI EEV Разбивка на автобусните паркове според стандартите Euro, 2015 г. (Източник: Развитие на проект 3iBS въз основа на градските и регионални автобусни услуги, които действат във Франция, Италия, Полша, Швеция и Обединеното кралство.)

Въпреки че един редовен процент (ca. 8%) от автобусния парк се обновява всяка година, обновяването на един цял автопарк се постига в рамките на пълния жизнен цикъл на автобуса, тоест, около 12 години, а понякога и по-дълго. Едно ускорено обновяване на най-старите части на един автопарк и замяната с модерни Euro VI автобуси и (отчасти) електрически или на алтернативно гориво би задействало едно незабавно намаляване на емисиите на частиците и на GHG в съответния град или регион. 

Графиката на следващата страница демонстрира различните възможни сценарии: Емисии от автобусен парк както го намираме днес (синьо); Емисии от парк с автобуси след Euro III (червено); и емисии от парк, съставен само от Euro VI автобуси или напълно свободни от емисии автобуси (зелени).

 

Автобуси на алтернативно гориво

Автобуси, които се движат на алтернативни горива,  има вече над десет години и в последно време те печелят популярност поради благоприятния им CO2 баланс. От самото начало, членовете на UITP подкрепят разработването и тестването на такива алтернативни технологии. От една страна, има доказани и надеждни технологии като био горивата (тоест, био дизел, био газ и био етанол) и природен газ (CNG); от друга страна се появяват нови експериментални технологии като водородната, новото поколение биогорива, био отпадъците и др.

Електрически автобуси

Euro VI_grafica_03
Енергиен микс на страните-членки на ЕС. (Източник: Европейската комисия, 2013 г.)

Електрическите автобуси се използват от операторите на обществения транспорт още от 30-те години на ХХ век, когато се създават първите тролейбусни системи в някои страни-членки на ЕС. Освен тролейбусите, решенията може да варират от зрели и надеждни технологии до нови и експериментални. Общото при всички електрически превозни средства е, че те не изпускат местни емисии и от там допринасят за чист въздух и качество на живота в градовете. Произвеждат и по-малко шум от традиционните автобуси, което ги прави много популярни в градските среди. 

Когато се оценява  екологичното въздействие и CO2 баланса на електрическите автобуси, трябва да се включат и компоненти като батериите им (техния произход, производство и изхвърляне от употреба), а също и произхода на електрическия микс, който силно варира между страните-членки на ЕС и може фактически да доведе до неблагоприятен CO2 баланс на електрическите превозни средства  и до замяна на градските емисии с такива в селските райони, където се намират електроцентралите. За нулеви емисии може да се претендира само ако електрическите превозни средства използват зелена енергия. 

Накратко казано, днес стандартните дизелови автобуси все още съставляват гръбнака на повечето мрежи за обществен транспорт и вече осигуряват сравнително ниски на емисии пътувания на пътник. „Чистият“ автобусен парк трябва да се дефинира като такъв, който причинява „почти нулеви емисии“, тоест, като парк, съставен от Euro VI, електрически и ползващи алтернативни горива автобуси. Някои от електрическите автобуси и от автобусите на алтернативно гориво в момента все още са значително по-скъпи от дизеловите.

Някои нови технологии изискват инсталирането на локална инфраструктура за зареждане с електричество. Независимо от технологията, операторите на обществен транспорт заедно с индустрията вече са ангажирани в различни проекти, които имат за цел трайното намаляване в потреблението на горива и енергия от автобусния парк.

Когато автобусните оператори започват да използват електрически автобуси или такива на алтернативно гориво, главният въпрос за тях е как да ги интегрират в мрежата и разписанието, без да причиняват забавяния или прекъсвания на обслужването.

От гледна точка на човешките ресурси, въвеждането на нови технологии в автобусния парк изисква изграждането на подходящи умения в работещите. И шофьорите, и персоналът по поддръжката и ремонтите трябва да се запознаят с новите технологии преди тяхното въвеждане.

Сподели:

Оценете тази публикация.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Сродни публикации

Как кризите промениха автомобилната индустрия

Как кризите промениха автомобилната индустрия

Превозът на пътници и товари е може би най-гъвкавата и иновативна част от автомобилната индустрия.…
10 МИЛИОНА АВТОМОБИЛА DACIA

10 МИЛИОНА АВТОМОБИЛА DACIA

10 МИЛИОНА АВТОМОБИЛА DACIA Dacia достигна 10 милиона произведени автомобила в историята си Dacia –…
Публично-частното партньорство за развитие на транспортни центрове

Публично-частното партньорство за развитие на транспортни центрове

Публично-частното партньорство за развитие на транспортни центрове Развитието на автобусните превози и услуги чрез публично-частно…
Схема за предоставяне от държавата на безвъзмездни средства на автобусните превозвачи

Схема за предоставяне от държавата на безвъзмездни средства на автобусните превозвачи

     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  ПЕТКОВ,    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЪБЕВ,    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ,    УВАЖАЕМИ…