Пътувам през Словения

Пътувам през Словения

Пътувам през Словения – Във връзка с периодично постъпващите в ДП-Любляна запитвания от български туристически и други фирми, които извършват международни шосейни превози на пътници до или през територията на Р Словения, правим следните уточнения:

Съгласно разпоредбите на чл. 137„а“-137„г“ от Закона за данъка върху добавената стойост, изискването за регистрация за ДДС се отнася както за фирмите осъществяващи регулярни превози, така и за операторите, извършващи случайни такива.

Регистрацията за получаването на ДДС номер се извършва в съответствие с общите разпоредби на закона или по силата на специален, опростен режим, който се прилага по отношение на:

  • лицата, задължени да заплащат ДДС, които нямат седалище, административно подразделение или постоянно или обичайно местопребиваване в Р Словения; извършващите в Р Словения периодични пътнически превози с МПС, които не са регистрирани в страната;
  • лицата, нямащи право на възстановяването или приспадането на ДДС по

смисъла на чл. 74„а“-74„и“ и на чл. 63 от ЗДДС;

  • лицата, които не осъществяват никакви други транзакции, които биха били предмет на облагане с ДДС в Р Словения.

Така описаната регистрация във Финансовата администрация /Р1Ш5/ на Р Словения следва да се извърши своевременно преди преминаването на МПС през страната, като попълните формуляри /приложени/ могат да се изпратят и в електронен вид на и-мейл: кс-ро1тк.^и@§ОУ.51. След подписването им от страна на компетентния орган и определянето на словенски ДДС номер, документите трябва да се представят на митническите служби при влизането в Р Словения през който и да е било международен ГКПП по Шенгенската граница. /Образците на формулярите са достъпни на английски, немски, италиански и унгарски език в интернет на адрес: Ьир://\м\А/\^.1и.до\/.51/р1еас1т’т/1п1егпе1/Оаук1_т_дгиде_с1а}а^уе/Рос1гос]а/Оо\/ек_па_с1ос1а по_\/гес)по5^0р’15/СВ_Рос1гоЬпе)51_ор15_1_ш12с1а]а_Ро5еЬпа_игеЕ1Не\/_2а_орга\/Цап)е_5ХогНе \/_тес1пагос1педа_оЬса5педа_се51:педа_рге\/о2а_ро1:п1ко\/.рс1{/.

При неспазване на изискването на данъчна регистрация, съгласно чл. 140-144 от ЗДДС, се налагат санкции в размер на:

  • 200 – 41 000 евро, когато юридическите лица, едноличните търговци или физическите лица не начисляват ДДС в определените за това срокове;
  • 000 – 125 000 евро, когато горе посочените лица не извършат ДДС регистрацията или предоставят недостовернни данни за възстановяването или приспадането на ДДС в тяхна полза;

до 375 000 евро, когато нарушителите се облагоделстват имуществено в резултат на по-тежките нарушения на закона;

– до 12 300 евро – на отговорните лица, представляващи юридическите или физическите лица или едноличните търговци.

Предвид транзитния характер на Р Словения и значителния брой автобуси и други МПС, извършващи превози през страната, молим информацията да бъде изпратена до Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Българската асоциация на сдруженията в областта на автомобилния транспорт /БАСАТ/ и други заинтересовани браншови организации, а също така да се публикува в интернет страницата на МВнР и Посолството – в рубриката „Пътувам за… Словения“.

Приложение: съгласно текста – 41 /четиридесет и една/ стр., 8 /осем/ файла:

1/ Формуляр за регистрация на предстоящи превози през Р Словения – на англ. език (файл „ 7-ПЕРОКШ6_ ТПА№РОЙТ_/огт-5рес1а1_аггапдетет_1п{егпаНопа1_осса51опа1_гоас1_{гап5рог{_о/_ра55епдег5″);

2/ Формуляр за вписването на физическо лице в данъчния регистър на Р Словения -на англ. език (файл „16-ОР02 ЕЛ/“Д

3/ Декларация по чл. 137„б“ от ЗДДС за липсата на транзакции, облагаеми в Р Словения – на англ. език

(файл  „6-5ТАТЕМЕМТ_/огт_оп_{Не_Ьа515_о/_АгИс1е_137.Ь_Рагадгар11_3_о]:_111е_200\/-1″);

4/ Описание на различните режими на регистрация, изключения и др. – на англ. език (файл „3-6В_РодгоЬпе]51_ор’15_1_12да]а_Ро5еЬпа_игес1Ие\/“);

ИА АА


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Сподели в:

Сродни публикации

Предложение за отпадане на вписване номера на двигателя в талона на автомобила при регистрация

Предложение за отпадане на вписване номера на двигателя в талона на автомобила при регистрация

Предложение за отпадане на вписване номера на двигателя в талона на автомобила при регистрация БФПТ…

През юни внасяме за одобрение Интегрираната транспортна стратегия до 2030 г.

Интегрираната транспортна стратегия за периода до 2030 г., която е част от предварителните условия на…
Предлага се да отпадне изпита при преиздаването на таксиметровите удостоверения

Предлага се да отпадне изпита при преиздаването на таксиметровите удостоверения

Предлага се да отпадне изпита при преиздаването на таксиметровите удостоверения  Подготвени са изменения на Закона…
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на…