Отворено писмо от СЪЮЗ ТАКСИ

ДО                                                                                                 всички НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ                                                                                                 и заинтересованите                                                                                                 ИНСТИТУЦИИ и МЕДИИ                                                                                                 в Република…
Определям следния състав на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) за периода 2014-2020 г.

Определям следния състав на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“…
Становище на Сдружението с нестопанска цел „СЪЮЗ ТАКСИ“ от 15 декември

Изх. № 76/15.12.2015 г                                ДО                                                                        МТИТС и ИААА към него                                                                         в РЕПУБЛИКА…

НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от…

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р…

Първи общи забележки Почивка в кабината се санкционира при системна организация от страна на предприятието,…